Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése / TAMOP 2.5.1/07/1
Kiíró:
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
Határidő:
06/20/2008
Érvényes:
06/20/2008
Tárgymutató:
érdekképviseleti szervezetek kapacitásfejlesztése
Pályázhat:
a) komponens: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), és ezek szövetségei, konzorciumai. Az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetek, alapítványok (továbbiakban civil szervezetek) és szociális partnerek konzorciumai az "érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása" tevékenység tekintetében.
b) komponens: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek és ezek szövetségei valamint mindezek konzorciumai.
c) komponens: olyan, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt), illetve ezek konzorciumai, amelyek országos szintű érdekképviseleti tevékenységet látnak el. Országos érdekképviseletet ellátó civil szervezetek és szociális partnerek konzorciumai az "érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása" tevékenység tekintetében.
Országos szintű érdekképviseleti tevékenységet lát el az a civil szervezet, amely
1. létesítő okiratában alapvető célok közt szerepel az országos érdekképviselet, s ezt legalább egy éve, legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel gyakorolja; és/vagy
2. országos szinten, jogszabály vagy kormány- illetve minisztériumi szintű megállapodás alapján az érdekegyeztetési, társadalmi egyeztetési folyamatban intézményesen szakmai és/vagy ágazati érdekképviseleti tevékenységet lát el.

A Nemzeti Fejlesztési Ügynökség felhívja a pályázók figyelmét, hogy a TÁMOP-2.5.1/07/1, "Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése" c. pályázati felhívás dokumentációja megváltozik, továbbá a pályázatok beadási határideje is módosul. A módosítás értelmében a pályázatok benyújtásának végső határideje 2008. június 20-ra változik.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
Érdekképviseleti szervezetek kapacitásainak fejlesztése
támogatására
Kódszám:
TAMOP 2.5.1/07/1

A. A TÁMOGATÁS CÉLJA, RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
Alapvető cél
Az érdekképviseleti szervezetek (szociális partnerszervezetek és civil szervezetek) a hazai érdekegyeztetési, illetve szociális párbeszéd struktúrák legfontosabb szereplői. A szociális partnerek a munkaügyi érdekegyeztetésben és szociális párbeszédben, a civil érdekképviseleti szervezetek pedig a társadalmat erőteljesen érintő kérdéskörökről folyó társadalmi egyeztetések során képviselik tagságuk, illetve az érintettek érdekeit. Mindkét szervezetrendszer jellemzője az általános kapacitáshiány.
A szociális partnerszervezetek közül a szakszervezetek a magángazdaságra való áttérés következtében veszítettek tagságukból, erejük szétaprózódott, a tevékenységüket segítő szakmai háttérintézmények megszűntek, az új, a jelenlegi társadalmi rendnek megfelelő intézményrendszer alakulóban van.
A civil szervezetek esetében a rendszerváltás óta jelentős fejlődés tapasztalható, miután a demokratikus kormányzás jó feltételeket teremtett az ilyen szervezetek alakulásához. A civil szektor társadalmi érdekegyeztetési folyamatokban történő részvételét és az érdekegyeztetési célú civil szervezetek, szerveződések hatékonyabb működését azonban hátráltatja az ágazati-szakmai civil együttműködések hiánya, esetlegessége, erőtlensége; a civil szervezetek gazdasági bázisának kialakulatlansága, a szakértői háttér gyengesége.
A támogatás céljai 3 komponens keretében valósíthatóak meg.

a) komponens - Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése
A hatékony szociális partnerség feltétele, hogy a szociális partnerek megfelelő szakmai kapacitásokkal és az érdekképviselethez szükséges információkkal rendelkezzenek. Ezek a feltételek jelenleg csak részben teljesülnek. A pályázat célja tehát a szervezetek humán erőforrás és szakértői kapacitásainak megerősítése, valamint a működés hatékonyságának növelése szervezetfejlesztés útján, annak érdekében, hogy az érdekegyeztetésben és a szociális párbeszédben hatékonyabban tudjanak részt venni, érdekeiket megjeleníteni, érvényesíteni.

b) komponens - Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása
A gazdaság, a munkaerőpiac jelenlegi helyzetében sok esetben derül fény a munkavállalók kiszolgáltatottságára a munkáltatóval szemben. Ennek oka gyakran az, hogy sem a munkavállalók, sem a munkáltatók nem rendelkeznek kellő jártassággal a munkajogban, illetve a munkajogi rendelkezések alkalmazásában. A munkáltatók jogellenes viselkedése általában szintén a jogi ismeretek hiányából adódik.
A munkavállalók vállalkozóvá válásának elősegítése a munkaerő-piaci eszközök egyik fajtája. Ennek hatékonyabb alkalmazását segítené elő a - ma csak magas költséggel elérhető - alapvető, vállalkozás-indítással kapcsolatos jogi ismeretek, tanácsok, segítség nyújtása. Mindezek alapján indokolt olyan jogsegély-szolgálati hálózat létrehozása, amely szükség esetén ingyenes jogi segítséget nyújt mind a munkavállalók, mind a munkáltatók, illetve a vállalkozni kívánók részére.
A b) komponensben meghirdetett jogsegélyszolgálatra vonatkozóan egy pályázat egy statisztikai régióra terjedhet ki.

c) komponens - Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése
A komponens célja a civil érdekképviseleti tevékenység szakmai és területi hatókörének, színvonalának és legitimációjának fejlesztése, a széleskörű társadalmi egyeztetések megerősítése. Elsősorban az érdekképviseleti célú civil együttműködések, hálózatszerű organizációk, intézményesült civil érdekképviseleti artikulációk létrehozása és működtetése részesülnek támogatásban.

Rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 000 000 000 Ft.
Ebből az egyes komponensekre jutó összegek:
A komponens: 500 000 000 Ft
B komponens: 1 000 000 000 Ft
C komponens: 500 000 000 Ft

A Közép-magyarországi Régió területén várhatóan, összesen 470 000 000 Ft kerül felhasználásra.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE
Pályázni jogosultak azok a szervezetek, amelyeknek a bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésének napja a pályázat postára adásának napjához képest legalább egy évvel korábbi keltezésű.

a) komponens: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek (továbbiakban együtt szociális partnerek), és ezek szövetségei, konzorciumai. Az érdekképviseletet ellátó társadalmi szervezetek, alapítványok (továbbiakban civil szervezetek) és szociális partnerek konzorciumai az "érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása" tevékenység tekintetében.

b) komponens: az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. tv. alapján létrejött, jogi személyiséggel rendelkező, bíróságon bejegyzett munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek és ezek szövetségei valamint mindezek konzorciumai.

c) komponens: olyan, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró társadalmi szervezet, társadalmi szervezetek szövetsége (kivéve a pártot, a munkaadói és munkavállalói érdek-képviseleti szervezetet, a biztosító egyesületet, valamint az egyházat), és a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény alapján létrejött, jogi személyiséggel bíró alapítvány (ide nem értve a közalapítványt), illetve ezek konzorciumai, amelyek országos szintű érdekképviseleti tevékenységet látnak el. Országos érdekképviseletet ellátó civil szervezetek és szociális partnerek konzorciumai az "érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása" tevékenység tekintetében.

Országos szintű érdekképviseleti tevékenységet lát el az a civil szervezet, amely
1. létesítő okiratában alapvető célok közt szerepel az országos érdekképviselet, s ezt legalább egy éve gyakorolja; és/vagy
2. a létesítő okiratból a célok és tevékenységek alapján egyértelműen meghatározható az érdekképviseleti tevékenység, s ezt legalább egy éve, legalább hét megyére kiterjedő hatókörrel gyakorolja; és/vagy
3. országos szinten, jogszabály vagy kormány- illetve minisztériumi szintű megállapodás alapján az érdekegyeztetési, társadalmi egyeztetési folyamatban intézményesen szakmai és/vagy ágazati érdekképviseleti tevékenységet lát el, és ezt legalább egy éve gyakorolja.

Ugyanazon tevékenységre mind a főpályázó, mind a konzorciumi tagok esetében csak egy komponens keretén belül nyújtható be pályázat!

C. PÁLYÁZAT TARTALMA
Támogatható tevékenységek köre (részletesen lásd a pályázati útmutatót)

a) komponens: Munkavállalói és munkáltatói érdekképviseleti szervezetek fejlesztése
- Az érdekképviseleti tevékenységet ellátó szervezet alkalmazottai, tagjai (Munkáltatói érdekképviseletek és szakszervezeti szövetségek esetén a tagszervezetek alkalmazottai, tagjai és tisztségviselői (képviseleti szervének tagjai) is képezhetőek.) és tisztségviselői képzése, készségeinek fejlesztése, elsősorban gazdasági, jogi, humánerőforrás-gazdálkodási és idegen nyelvi akkreditált képzés keretében;
- eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés, képességfejlesztés konferenciák és szemináriumok keretében, specifikusan az érdekképviseleti tevékenységgel összefüggően, ezek tematikus kialakítása, valamint szervezése és lebonyolítása az első pontban említett célcsoport számára;
- európai uniós és nemzetközi bipartit együttműködések kezdeményezése, azokhoz való kapcsolódás;
- érdekképviseletek szervezeti integrációja, szakmai együttműködése;
- kollektív szerződésekkel való lefedettség növelését célzó intézkedések, a kollektív szerződések hatályosulásának elősegítése;
- hálózatszerű együttműködés kialakítása, információs és érdekképviseleti hálózatok létrehozása és működtetése; érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis fejlesztése, működtetése, közös tevékenységek, programok lebonyolítása.

b) komponens: Munkavállalói és munkáltatói jogsegélyszolgálat létrehozása
- A munkavállaló, munkáltatók, kisvállalkozást alapítani szándékozók részére biztosított jogi információ szolgáltatás;
- egyéni és csoportos munkajogi, társadalombiztosítási jogi, munkavállalással, alkalmazással és vállalkozóvá válással összefüggő jogvédelem, jogi tanácsadás, iratszerkesztés;
- jogviták megelőzése (prevenció);
- az ügyfélforgalom nyilvántartása;
- jogesetek értékelése, feldolgozása;
- tájékoztatással és nyilvánossággal kapcsolatos tevékenységek;
- e pályázaton nyertes jogsegélyszolgálatokkal való együttműködési kötelezettséghez kapcsolódó tevékenységek.

c) komponens: Érdekképviseleti tevékenységet ellátó civil ernyőszervezetek kapacitásainak fejlesztése
A program a már létező országos civil ernyőszervezetek kapacitásait a pályázat által támogatottan, alapelveiben egymással megegyező érdekképviseleti célú civil együttműködések intézményesülésére mozgósítja és fejleszti. A támogatható tevékenységek teljes köre a civil érdekképviseleti együttműködések kialakítása, működtetése, fejlesztése szempontjából értelmezhető:
- Az érdekképviseleti tevékenységet ellátó szervezet alkalmazottai, tagjai és tisztségviselői képzése, készségeinek fejlesztése, elsősorban gazdasági, jogi, humánerőforrás-gazdálkodási és idegen nyelvi akkreditált képzés keretében;
- eseti jelleggel megvalósított ismeretbővítés, képességfejlesztés konferenciák és szemináriumok keretében, specifikusan az érdekképviseleti tevékenységgel összefüggően, ezek tematikus kialakítása, valamint szervezése és lebonyolítása az első pontban említett célcsoport számára;
- szervezetfejlesztési terv kidolgozása és megvalósításának;
- szakértői tevékenység;
- a szervezet honlapjának kialakítása, fejlesztése, akadálymentesítése;
- hálózatszerű együttműködés az érdekképviseleti tevékenység részeként;
- érdekképviseletek és civil szervezetek érdekképviseleti célú együttműködése, közös szakértői és infrastrukturális bázis működtetése, fejlesztése közös tevékenységek, programok lebonyolítása;
- kutatás, felmérés, amely a civil szervezetek már létező, különböző érdekképviseleti együttműködéseit térképezi föl;
- civil érdekképviseleti együttműködés nemzetközi tapasztalat-szerzése;
- tagbázis szélesítése.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK
Támogatás formája
Vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás mértéke
A projekt elszámolható összes költségének 100%-a. Önrészt nem kell biztosítani.
Támogatás összege
a) komponens
Minimum 5 000 000 Ft, maximum 50 000 000 Ft.
b) komponens
Minimum 70 000 000 Ft, maximum 170 000 000 Ft.
c) komponens
Minimum 3 000 000 Ft, maximum 30 000 000 Ft.

E. KIVÁLASZTÁSI KRITÉRIUMOK
A pályázatok elbírálása a pályázati dokumentáció részét képező pályázati útmutatóban közzétett jogosultsági, formai, szakmai és pénzügyi szempontok alapján történik.

F. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK
A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
A pályázatot 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 1 elektronikus példányban (kizárólag CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban, ajánlott küldeményként vagy gyorspostai szállítás igénybevételével a következő címre kell beküldeni:
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TAMOP-2.5.1/07/1
Közreműködő Szervezet:
ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda
Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.)
1385 Budapest, Postafiók 818
Amennyiben a pályázatot csomagként kívánja feladni, a csomagon az "ESZA Európai Szociális Alap Nemzeti Programirányító Iroda Társadalmi Szolgáltató Kht. (ESZA Kht.) 1385 Budapest, Rb.: 818" raktárbérleti címzést kell feltüntetni.
Kérjük, hogy a CD vagy DVD lemez tokján jól láthatóan tüntesse fel a Pályázati Felhívás kódszámát TAMOP-2.5.1/07/1, a pályázó nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és az egyes mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és az egyes mellékletek megegyezőségéről a pályázó köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtására az új feltételekkel és a kitöltő program alkalmazásával 2008. május 20-tól 2008. június 20-ig van lehetőség.

A pályázati időszakban a pályázók kérdéseiket a 06-40-638-638 ügyfélszolgálati kék számon vagy az nfu@meh.hu e-mailcímen tehetik fel. A pályázati feltételekkel, tudnivalókkal kapcsolatosan információkat az NFÜ honlapján talál (http://www.nfu.hu).

A pályázat részleteit és feltételeit a Pályázati Útmutató tartalmazza!


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu

File Attachment Icon
01_ESZA_Elszámolható_költségek_általános_útmutató.pdf
File Attachment Icon
02_ERFA_Elszámolható_költségek_általános_útmutató.pdf
File Attachment Icon
03_Költségvetési__sablon_c)_komponens.xls
File Attachment Icon
03_Költségvetési_sablon_a)_komponens.xls
File Attachment Icon
03_Költségvetési_sablon_b)_komponens.xls
File Attachment Icon
05_Útmutató_a_fenntartható_fejlődés_érvényesítéséhez.pdf
File Attachment Icon
06_Esélyegyenlőségi_útmutató.pdf
File Attachment Icon
10_Adatlap_a_támogatási_döntésről_(OTMR).doc
File Attachment Icon
11_Támogatási_szerződés_tervezete.doc
File Attachment Icon
12_ismeretbővítés_tartalom.pdf
File Attachment Icon
14_Konzorciumi_megállapodás.doc
File Attachment Icon
Adatlap_módosítás_2.5.1.xls
File Attachment Icon
Kedvezményezettek_tájékoztatási_kötelezettségei.pdf
File Attachment Icon
költségvetési_specifikáció_2.5.1.-a)komponens_mód.doc
File Attachment Icon
költségvetési_specifikáció_2.5.1.-c)komponens_mód.doc
File Attachment Icon
költségvetési_specifikáció_2_5_1_-b)komponens.pdf
File Attachment Icon
Melleklet_erdekkepviselet_tevekenyseg.pdf
File Attachment Icon
Palyazati_adatlap_utmutato_071221.pdf
File Attachment Icon
Palyazati_felhivas_honlapra__20080429.pdf
File Attachment Icon
Plyzati_utmutat_mdosts_honlapra_20080429.pdf
File Attachment Icon
UMFT_arculati_kézikönyv.pdf