Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása / 02-KKM-VIZDIPLOMACIA-2018
Kiíró:
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Határidő:
03/05/2018
Érvényes:
03/05/2018
Tárgymutató:
hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása
Pályázhat:
Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek jogosultak
Hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozása
/ 02-KKM-VIZDIPLOMACIA-2018

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÉS SZABÁLYZAT (2018)
a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító tevékenységek finanszírozására
A Külgazdasági és Külügyminisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a Kormánynak a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati program elindításáról szóló 1342/2017. (VI. 9.) sz. határozatával összhangban a hazai vízipar külpiaci tevékenységét előmozdító pályázati felhívást tesz közzé.

A felhívás referenciaszáma: 02-KKM-VIZDIPLOMACIA-2018
Jogszabályváltozás esetén, illetve egyéb indokolt esetben, a pályázati szabályzatban és felhívásban foglaltak módosulhatnak, amit a pályázat kiírója jelen pályázati felhívással azonos módon közzétesz.
A pályázat kezelője fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget nem tudta felhasználni, további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati felhívás és szabályzat keretében.

Amennyiben a rendelkezésre álló költségvetési előirányzat a pályázatok benyújtási határidejét megelőzően megszűnik, vagy ennek veszélye fennáll, a pályázatok benyújtására vonatkozó lehetőséget a támogató kizárhatja. A támogató a kizárásról a pályázati felhívás közzétételének módjával azonos módon közleményt tesz közzé.

A támogatás forrása a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény (a továbbiakban: költségvetési törvény) 1. mellékletének XVIII. Külgazdasági és Külügyminisztérium Fejezet fejezeti kezelésű előirányzatai közül a 7. cím Fejezeti kezelésű előirányzatok 2. Alcím 19. jogcímcsoport szám "Vízipari külpiaci tevékenységet elősegítő program támogatása" célelőirányzat törvényi sorból rendelkezésre álló 270 000 000 Ft, azaz kettőszázhetvenmillió forint.

1. A pályázati felhívás és szabályzat tartalma
A pályázati felhívás és szabályzat meghatározza a támogatás intenzitását, mértékét, rendeltetését, a pályázatra jogosultak körét, a kötelező dokumentációt, a pályázat benyújtásának módját, a támogatás odaítélésének általános kritériumait és egyéb, a pályázathoz kapcsolódó kérdéseket.

2. A pályázat célja
A pályázat célja vissza nem térítendő támogatás biztosítása annak érdekében, hogy előmozdítsa a hazai vízipari cégek, szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények vízipari tevékenységgel összefüggő alábbi törekvéseit:
- vízipari exportpiaci lehetőségeik bővítését,
- tudásuk és képességeik megosztását a vízválság elleni küzdelemben,
- bekapcsolódásukat nemzetközi intézmények által finanszírozott, külföldi - víziparral összefüggő - projektek tervezésébe és megvalósításába,
- részvételüket külföldi vízügyi szakemberek vízipari tárgyú képzésében.

3. A pályázaton igényelhető támogatás összege és formája
Egy pályázat keretében - a 2. pontban meghatározott célok megvalósítása érdekében - az 1. sz. táblázatban az a)-e) pontokban ismertetett tevékenységi kategóriáknál meghatározott minimum és maximum értékek közötti összegek igényelhetők támogatásként.
Jelen pályázati felhívás keretében egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be az 1. sz. táblázatban ismertetett a)-e) tevékenységi-kategóriák valamelyikére.
Állami vízügyi igazgatási szervek kizárólag a c) a magyar vízügyi igazgatás és a célországok vízügyi intézményei együttműködésének fejlesztése tevékenységre igényelhetnek támogatást.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.

4. A támogatás mértéke, folyósítása
A projekt összes költségének maximum 70%-a nyújtható támogatás keretében, a pályázat megvalósításához saját forrásként a teljes költség legalább 30%-ának biztosítása kötelező a pályázó részéről.
Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás központi alrendszeréből megítélt más költségvetési támogatás.
A benyújtott pályázat mellékletét képezi - az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.1) 69. § (1) bekezdés e) pontja szerint - a költségvetési támogatásból megvalósítani tervezett tevékenységek, feladatok, beszerzések részletes bemutatását tartalmazó költségterv, amely a pályázati adatlappal és a megvalósítási ütemtervvel egy közös ’Excel’ munkafüzetben található.
A felhívás keretében kizárólag a támogatott tevékenység időtartama alatt (2018. március 5. és 2019. március 31. között), a projekt megvalósítása érdekében felmerült, igazoltan e célra fordított, és a kérelem mellékleteként benyújtott költségtervben szereplő, a támogatási összeg felhasználási határidejéig (2019. március 31.) kiállított bizonylatokkal alátámasztott és pénzügyileg teljesített kiadások számolhatók el.
A támogató 60% előleget biztosíthat a támogatási szerződés aláírását követően. Ennek folyósítása támogatási előleg formájában történik az Ávr. 87. § (1) bekezdésének megfelelően. A Minisztérium a támogatási előleget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 15 napon belül a pályázatban megjelölt számlaszámra utalja.
A fennmaradó 40%-os támogatási részösszeg kiutalására abban az esetben kerülhet sor, amennyiben a sikeres pályázó/kedvezményezett kérelmezte a 60%-os előleg kiutalását, és ezen támogatási részösszeg felhasználásáról részbeszámolót nyújt be legkésőbb 2018. november 15-ig. A kiutalás feltétele a részbeszámoló támogató általi jóváhagyása.
A kedvezményezett köteles a támogatás igénybevételének jogosságát igazoló bizonylatait elkülönítetten kezelni és nyilvántartani, valamint azoknak a könyvvitelben történő elkülönítése és egyértelmű azonosítása is szükséges.

6. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
Jelen pályázati felhívás keretében pályázat benyújtására Magyarországon bejegyzett és jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaságok, állami vízügyi igazgatási szervek, felsőoktatási intézmények, valamint vízipari érdekképviseleti tevékenységet folytató egyesületek jogosultak.
Pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

11. A pályázat benyújtásának módja és határideje
A pályázatot és mellékleteit papír alapon 1 példányban, továbbá a dokumentációhoz csatolt elektronikus adathordozón (szerkeszthető "Word" és "Excel" formátumban, valamint az aláírt dokumentumokat szkennelt "Pdf" formátumban egyaránt), zárt csomagolásban, postai küldeményként kell benyújtani az alábbi címre.
Külgazdasági és Külügyminisztérium
Vízdiplomáciáért és Kötött Segélyhitelekért Felelős Főosztály
1027 Budapest, Bem rakpart 47.
A borítékon kérjük feltüntetni:
"Vízipari pályázat - 02-KKM-VIZDIPLOMACIA-2018".
A pályázatok személyes benyújtására nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtásának határideje 2018. március 5. 23:59.
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a határidő zárónapján éjfélig postára adásra kerül, és ezt a pályázó eredeti postai igazolással tudja bizonyítani. A benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták.
A papír alapon benyújtott pályázati anyag az irányadó, ennek határidőn túli postára adása jogvesztő; a határidő után postára adott pályázatok automatikusan elutasításra kerülnek. Amennyiben az elektronikus úton benyújtott anyagok és a papír alapú pályázat között eltérés észlelhető, úgy az értékelés során a papíralapú dokumentáció kerül elbírálásra.
A pályázati dokumentáció kötelező elemei (pályázati adatlap és mellékletei):
a) pályázati adatlap (amely tartalmazza a költségtervet és a megvalósítási ütemtervet),
b) nyilatkozat csekély összegű (de minimis) támogatásról (1. számú melléklet),
c) nyilatkozat a saját forrás rendelkezésre állásáról (2. számú melléklet),
d) a pályázó szervezet 30 napnál nem régebbi bankszámlakivonata (3. számú melléklet),
e) a pályázó képviselőjének közjegyző által hitelesített 30 napnál nem régebbi aláírási címpéldánya vagy az aláírási címpéldány közjegyző által hitelesített másolata vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírásmintája (4. számú melléklet),
f) nyilatkozat a kizáró okokról (5. számú melléklet).
Az c) pályázati cél megjelölése esetén a csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló nyilatkozat kitöltésének és benyújtásának kötelezettsége a pályázóra nem vonatkozik.
http://www.kormany.hu/hu/kulgazdasagi-es-kulugyminiszterium/gazdasagdiplomaciaert-felelos-allamtitkar/hirek/megjelent-a-hazai-vizipar-kulpiaci-tevekenyseget-elomozdito-palyazati-program-2018-evi-felhivasa
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu