Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. április 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra / 21881
Kiíró:
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Határidő:
02/28/2018
Érvényes:
02/28/2018
Tárgymutató:
trítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása
Pályázhat:
PÁLYÁZÓK KÖRE
- párt kivételével bármely jogi személy,
- egyéni cég,
- egyéni vállalkozó,
- önkormányzati társulás,
- az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes valamely államban (a továbbiakban: EGT-állam), valamint – ha az Európai Közösséggel és tagállamaival létrejött nemzetközi szerződés alapján az adott szolgáltatói letelepedés szabadsága tekintetében az EGT-államok szolgáltatóival azonos jogállást élveznek – az EGT-államoktól eltérő más államban honos vállalkozás belföldön bejegyzett fióktelepe,
- bevett egyház,
- nyilvántartásba vett belső egyházi jogi személy,
- nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy.

Pályázati felhívás
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. által meghirdetett 21881 kódszámú
"Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. április 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra"

című pályázati programhoz

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma nevében a jelnyelvi tolmácsszolgálatok működésének és a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás igénybevételének feltételeiről szóló 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet alapján a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. általános, nyílt pályázatot hirdet a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás állami támogatásának igénybevételére.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a pályázat lebonyolításával a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-t, mint módszertani központot (a továbbiakban: Lebonyolító) bízza meg.
A Lebonyolító abban az esetben köti meg a finanszírozási szerződést a kedvezményezettekkel, amennyiben az Emberi Erőforrások Minisztériumával a programra vonatkozóan az együttműködési megállapodás megkötésre kerül.

A pályázat hivatkozási száma, megnevezése
21881 kódszámú, "Térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás támogatása 2018. április 1-jétől 2021. március 31-ig terjedő időszakra"

A pályázat jellege
Nyilvánosan meghirdetett általános pályázat.

A pályázat forrása
A program első megvalósítási szakaszában (2018. 04. 01.-2019. 03. 31.) 420 000 000 Ft a pályázaton nyertes szervezeteknek továbbadandó pályázati keret, mely a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 1. sz. melléklete XX. EMMI fejezet 20/20/8 Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás és elemi látásrehabilitáció támogatása fejezeti kezelésű előirányzat 1. sz. részfeladatán rendelkezésre áll.

A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a jelnyelvi tolmácsszolgálatok országos hálózatának működéséhez szükséges vissza nem térítendő támogatás nyújtása, ezáltal a magyar jelnyelvről és a magyar jelnyelv használatáról szóló 2009. évi CXXV. törvényben kötelező állami feladatként meghatározott térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatás biztosítása. A pályázat közvetett célja a siket, nagyothalló és siketvak személyek jelnyelvi tolmácsszolgáltatáshoz való hozzáférésének biztosítása, ezáltal önálló életvitelük és társadalmi esélyegyenlőségük előmozdítása.

A pályázat keretében megvalósítandó tevékenységek
A pályázati program 19 megyei és 3 fővárosi, összesen 22 jelnyelvi tolmácsszolgálat támogatását teszi lehetővé Magyarország területén.

A támogatható pályázatok maximális száma: 22 db

A támogatás mértéke, a támogatható költségek
- Alaptámogatás: a tolmácsszolgálat működéséhez nyújtott, - a 62/2011. (XI.10.) NEFMI rendelet (továbbiakban: Jmr.) 26. §-a szerinti kiadásokra elszámolható - állami támogatás.
- Kiegészítő támogatás: a Jmr. 5. számú mellékletében foglalt havi térítésmentes jelnyelvi tolmácsolási óraszám túllépése esetén a tolmácsszolgálat által igényelhető többlettámogatás.
A megpályázható maximális alaptámogatási összegek számításánál irányadó a tolmácsszolgálatnál munkaviszony keretében kötelezően alkalmazottak együttes heti munkaideje a Pályázati útmutató 6-7. oldalán foglaltak szerint.
Kizárólag a program megvalósításához szükséges, a pályázatban tervezett, illetve a finanszírozási szerződésben megjelölt tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek számolhatóak el. A pályázaton elnyert támogatás felhasználhatóságáról és elszámolásának módjáról a Segédlet a munkalapok kitöltéséhez, a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás elkészítéséhez c. dokumentum rendelkezik részletesen.

A pályázat benyújtására jogosultak köre
Pályázat benyújtására a Pályázati útmutatóban meghatározottak jogosultak.

A pályázat benyújtására vonatkozó információk
A pályázatot a jelnyelvi tolmácsszolgálatot létesítő, illetve működtető fenntartó nyújtja be a Lebonyolítónak.
Amennyiben a pályázó több ellátási területen kíván tolmácsszolgálatot létrehozni, illetve működtetni, úgy ellátási területenként külön pályázatot kell benyújtania.

- A pályázat benyújtásának módja
A Pályázati űrlapot és annak mellékleteit a Pályázati útmutatóban meghatározottak szerint kell benyújtani. A kitöltésre vonatkozó utasításokat szigorúan be kell tartani.

- Pályázat benyújtásának helye
Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhely és postai levelezési cím: 1138 Budapest, Váci út 191.
A postai úton benyújtott pályázatokat határidőben benyújtottnak tekinti a Lebonyolító, ha azokat a határidő lejártáig ajánlott küldeményként postára adták.

- Pályázat benyújtásának határideje
Postai úton: 2018. február 28. (postára adás 2018. február 28-án éjfélig)
Személyesen: 2018. február 28. 14 óra
A benyújtással kapcsolatos részletes információkat a Pályázati útmutató II. része tartalmazza.

A pályázat elbírálásának menete, szempontjai
A pályázatokat a Lebonyolító a beérkezést, illetve a hiánypótlást követő 3 napon belül előkészíti a bíráló bizottság részére, javaslattétel céljából.
A pályázatokat a bíráló bizottság a beérkezett pályázatok előkészítését követő 7 napon belül véleményezi.
A pályázatokról - a bíráló bizottság javaslata alapján - a Lebonyolító a bíráló bizottság javaslatának kézhezvételét követően 5 napon belül döntési javaslatot készít, és azt felterjeszti a miniszternek. A miniszter a döntési javaslatról annak kézhezvételétől számított 5 napon belül dönt, és erről 5 napon belül értesíti a Lebonyolítót. A Lebonyolító a döntés kézhezvételétől számított 3 napon belül értesíti a pályázókat.
A bíráló bizottság javaslatát az alábbi szakmai szempontok mérlegelésével alakítja ki:
- a tolmácsszolgálatnál kötelezően meghatározott munkakörök tekintetében a pályázó által vállalt minimális munkaidő, illetve az ott meghatározott létszám felett alkalmazottak és foglalkoztatottak száma, feladata, munkaköre, munkaideje; indokoltsága;
- a tolmácsszolgálatnál kötelezően meghatározott munkakörökben alkalmazottak (vagy alkalmazni kívánt) szakmai gyakorlata a térítésmentes jelnyelvi tolmácsszolgáltatásban 2015. június 1. és 2017. december 31. között;
- a tolmácsszolgálat és annak munkatársai által használt eszközök száma, a tolmácsszolgálat fizikai akadálymentessége;
- a tolmácsszolgálat által ellátott tolmácsolási módok;
- a költségterv belső arányai, megalapozottsága;
- a költségterv szöveges indokolásának megalapozottsága;
- pénzügyi-gazdálkodási terv megalapozottsága;
- a rendelkezésre álló egyéb bevételek.
A pályázat eredményéről történő értesítés várható időpontja 2018. március 28.

Szerződéskötés
A Lebonyolító a nyertes pályázóval finanszírozási szerződést köt, melyben a jelnyelvi tolmácsszolgálat fenntartója kötelezettséget vállal arra, hogy a jogszabályokban és a finanszírozási szerződésben meghatározottaknak megfelelően biztosítja a jelnyelvi tolmácsszolgáltatást és működteti a tolmácsszolgálatot.
A finanszírozási szerződés megkötésének feltétele a Jmr. 4. melléklet szerinti, továbbá a jogszabályban meghatározott egyéb dokumentumok benyújtása. A dokumentumokat a nyertes pályázónak a pályázati döntésről szóló értesítés kézhezvételétől számított 20 napon belül kell megküldenie a Lebonyolító részére.

A támogatás elszámolásra vonatkozó információk
A fenntartó a finanszírozási időszak alatt minden év
a) október 31-ig szeptember 30-ai fordulónappal,
b) április 30-ig március 31-ei fordulónappal
féléves - a támogatás felhasználásának és a tevékenység megvalósításának szakmai vonatkozásait is tartalmazó - elszámolást nyújt be a Lebonyolítóhoz az igénybe vett alap- és kiegészítő támogatásról.
A finanszírozási szerződés megszűnése esetén a megszűnéstől számított 30 napon belül kell elszámolást benyújtani a legutóbbi féléves elszámolással elszámolt időszak óta igénybe vett alap- és kiegészítő támogatás tekintetében.

A támogatás jogosulatlan igénybevételének következményei
A Lebonyolító a finanszírozási szerződést azonnali hatállyal felmondja, ha a fenntartó a pályázatban, az ahhoz csatolt iratokban, vagy a finanszírozási szerződés megkötéséhez benyújtott dokumentumokban szándékosan valótlan adatot közölt, vagy valamely jelentős tényt, körülményt elhallgatott.

További információk
A teljes pályázati dokumentáció elérhető a Lebonyolító honlapján http://fszk.hu/palyazat/21881/
A pályázati felhívással kapcsolatban további információ Mózesné Ruzsák Beátától kérhető a következő e-mail címen: mozes.bea@fszk.hu
A beérkezett kérdésekre adott válaszok a Lebonyolító honlapján, http://fszk.hu/palyazat/21881/, a Pályázati felhívás mellett a "gyakran ismételt kérdések" (GYIK) rovatban jelennek meg, legkésőbb a pályázat beadási határidejét megelőző 5. napig. Ezt követően nincs lehetőség további kérdések küldésére.Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu