Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése, rehabilitációs foglakoztatás, civil együttműködések, közösségi kezdeményezések, valamint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása - Társadalmi felelősségvállalás kollégium / NEA-TF-12-SZ
Kiíró:
Wekerle Sándor Alapkezelő
Határidő:
06/12/2012
Érvényes:
06/12/2012
Tárgymutató:
rendezvénytámogatás, civil szervezetek
Pályázhat:
alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
szociális tevékenység, hátrányos helyzetű rétegek segítése,
rehabilitációs foglakoztatás,
civil együttműködések, közösségi kezdeményezések,
valamint civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok,
hazai és határon túli rendezvények támogatására
(Pályázati kiírás kódja NEA-TF-12-SZ)

A Társadalmi felelősségvállalás kollégium
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.),
- a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet (a továbbiakban: NEAr.),
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.),
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.), valamint
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet alapján nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai projektjeinek támogatására.
Felhívjuk figyelmüket, hogy jelen pályázati kiírásnak is részét képezi a "Pályázati Útmutató a NEA 2012. évi működési pályázatokról", amely letölthető a www.civil.kormany.hu/NEA, illetve a www.wekerle.gov.hu/NEA oldalról.
1. A Civil tv. 56 § (1) pontja szerint a Kollégium jelen pályázati kiírásban a következő célokat támogatja:
c) civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
f) civil szférával kapcsolatos szolgáltató, tanácsadó, oktatási, fejlesztő, segítő, illetve esélyegyenlőséget és akadálymentességet elősegítő tevékenység és intézmények támogatása;
j) civil érdek-képviseleti tevékenység támogatása;
2. Az 1. pontban felsorolt célokon belül a pályázat keretében támogatható tevékenységek:
I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése
II. Rehabilitációs foglalkoztatás
III. Civil együttműködések, közösségi kezdeményezések támogatása
IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása
2.1 A támogatott tevékenységek, célcsoportok, egyéb feltételek bővebb bemutatása:
I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése - Civil tv. 56§ (1) f)
A támogatás alapvető célja a területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének mérséklése, a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat.
I.1. A támogatható tevékenységek köre:
a) önellátást, önfenntartást biztosító programok támogatása;
b) a foglalkoztathatóság, munkavállalás elősegítése, munkaközvetítési tevékenység végzése;
c) tanulási és mobilitási készségek javítása, oktatási, nevelési intézményhez való hozzájutás segítése, tehetséggondozás;
d) adósságkezeléssel kapcsolatos tanácsadás;
e) szociális és egészségügyi szolgáltatásokhoz, ellátásokhoz és egyéb humán szolgáltatásokhoz való hozzájutás segítése.
I.2. Előnyt élvez az a projekt, amely az alábbi kategóriák közül választ célcsoportot:
a) legalább egy éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek részt,
b) legfeljebb az iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek,
c) aktív korú inaktívak,
d) kettőnél több gyermeket nevelnek,
e) gyerekét egyedül nevelő szülők,
f) fogyatékkal élő személy él a családban,
g) 65 évnél idősebb személyek.
II. Rehabilitációs foglalkoztatás - Civil tv. 56§ (1) f)
A megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását elősegítő tevékenységek támogatása.
A pályázat célja azon nonprofit szervezetek szakmai megerősítése, amelyek alkalmasak megváltozott munkaképességű emberek foglalkoztatási rehabilitációjának, illetve munkaerő piaci elhelyezkedésének érdekében történő szolgáltatás nyújtására.
A megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek számára szolgáltatást nyújtó, helyi szinten együttműködő szervezetek integrációjának támogatása.
Cél olyan tevékenységek támogatása, melyek erősítik a fogyatékos és megváltozott munkaképességű emberek integrációját, (különös tekintettel a munkaerő-piaci integrációra) és a helyi szinten együttműködő szervezetek szakmai munkáját. A pályázat célja azon nonprofit szervezetek szakmai megerősítése, amelyek alkalmasak a helyi szinten koordinált szakmai együttműködésben történő szolgáltatás nyújtására.
II.1. A támogatható tevékenységek kiemelten:
a) állásbörzék szervezése megváltozott munkaképességű személyek számára
b) megváltozott munkaképességű személyek önfoglalkoztatást elősegítő programok támogatása
c) megváltozott munkaképességű személyek által elkészített termékek népszerűsítését elősegítő rendezvények, bemutatók, kiállítások szervezése
d) megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatására lehetőséget biztosító munkáltatók feltérképezése, erről nyilvános adatbázis készítése
e) munkába álláshoz szükséges képességek és készségek fejlesztése: álláskeresési tréning, tanácsadás, személyiség fejlesztő tréningek
f) helyi szintű munkaerő-piaci stratégia kidolgozása
g) a helyi szinten együttműködő munkaerő-piaci szolgáltatások együttműködésének erősítése, közös munkaadói és munkakereső adatbázis, a munkaerő-piaci integráció eredményeinek közös értékelése
II.2. Egyéb feltételek:
A pályázatot benyújtó civil szervezetek vagy a jelen kiíráshoz benyújtott pályázatban együttműködő partnerek:
a) A megváltozott munkaképességű és fogyatékos embereknek nyújtott szolgáltatások területén legalább 3 éves tapasztalattal rendelkezik.
b) Dokumentált módon tartanak kapcsolatot a célcsoportokkal.
c) Szakmai tapasztalattal rendelkeznek pályázatok lebonyolítása területén.
d) Vállalják, hogy tagjaivá válnak, vagy tagjai valamilyen helyi szintű együttműködésnek, amely a célcsoport integrációját tűzi ki célul.
III. Civil együttműködések, közösségi kezdeményezések támogatása - Civil tv. 56§ (1) j.
A civil társadalom erősítését, a civil szervezetek társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálja.
A pályázati kiírás célja:
a) a civil szervezetek kapacitásfejlesztését, szakmai fejlődését, szervezetfejlesztését és közösségi kezdeményezéseket segítő tevékenységek támogatása,
b) a civil szervezetek tartós szakmai együttműködésének előmozdítása, továbbfejlesztése, a hosszú távú kapcsolatrendszerek megalapozása, valamint az ehhez szükséges feltételek javítása, különös tekintettel az érdekképviseleti célú tevékenységek támogatására.
c) olyan, civil szervezetek összefogásán alapuló programokat támogasson, melyek megvalósulása során létrejön egy - a pályázati időszakon túl is fennmaradó - együttműködési rendszer vagy elősegíti ennek létrejöttét. A tartós együttműködés formája lehet formális vagy informális szervezet, megállapodáson nyugvó kerekasztal, fórum, informális hálózat, illetve minden szervezeti keret nélküli rendszeres kapcsolattartási és egyeztetetési mechanizmus is (amennyiben ennek működése egyértelműen igazolható).
III.1. A tevékenységek kiemelten:
a) Felkészítés, tudás-, tapasztalatátadás, szervezetfejlesztés lebonyolítása civil szervezetek részére.
b) Meglévő civil együttműködések, érdekképviseleti és egyéb hálózati rendszerek továbbfejlesztése.
c) Közös érdekekért, szakmai célokért tevékenykedő, illetve azonos ágazatban vagy területen (település, statisztikai kistérség, megye, statisztikai régió, ország) már működő civil szervezetek tartós együttműködésének továbbfejlesztése.
d) Támogatható tevékenységek: közös tervezés, jó gyakorlat-látogatás, olyan egyszeri vagy folyamatos programok, események, rendezvények támogatása, melyek lehetőséget adnak a civil szféra láthatóságának megteremtésére, a civil szervezet kreativitásának megmutatására, illetve a településeken felmerülő igények szerinti közösségi programok megvalósítására.
A fejlesztő tevékenységek tematikája az igényekhez igazodóan szabadon választható, de illeszkednie kell az előzetesen jelentkező és a pályázatban bemutatott igényekhez. A fejlesztő tevékenység nem szolgálhatja kizárólag a pályázó saját szervezetének kapacitásfejlesztését. A programokra egy civil szervezet legfeljebb 5 főt delegálhat. A fejlesztő tevékenységek szervezése területi (kistérségi, regionális, országos) és/vagy szakmai, ágazati rendező elv alapján történhet.
3. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek
Az alábbi szervezetek nyújthatják be elektronikus pályázatukat:
- alapítvány, illetve egyesület (ide nem értve a szövetséget)
A Tanács 25/2012. (04.18.) sz. döntése értelmében, egy pályázónak két „szakmai” - a Civil tv. 56. § (2) bekezdés b) pontja szerinti - pályázat benyújtására van lehetősége, ebből az egyik feltétlenül konzorcium által (a Civil tv. 56. § (4) bekezdése szerinti együttesen) benyújtott támogatási igény, a másik pedig egyéni támogatási igény lehet.
4. Jelen pályázati kiírásra az alábbi szervezetek nem nyújthatnak be pályázatot:
a. Nem kaphat költségvetési támogatást az a civil szervezet, amely a Civil tv. 30. § szerint nem helyezte letétbe a 2011. üzleti évről szóló számviteli beszámolóját. A számviteli beszámolót legkésőbb a támogatási szerződés megkötéséig letétbe kell helyezni.
b. Azon szervezetek, amelyek nyilvántartásba vételéről szóló bírósági határozat 2011. december 31. napját követően emelkedett jogerőre.
c. A NEA Tanács elnökének és tagjainak, a Kollégium elnökének és tagjainak, valamint ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázata érvénytelen a Civil tv. 62. § (2) bekezdése alapján.
d. Pártok, párt által alapított alapítványok, párt részvételével létrehozott egyesületek, munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezetek, biztosító egyesületek, egyházak, közalapítványok, jogi személyiségű és jogi személyiség nélküli nonprofit gazdasági társaságok, civil társaság.
e. Az Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerben (a továbbiakban: EPER) nem regisztrált szervezetek.
5. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke:
A rendelkezésre álló forrást a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium biztosítja a „Nemzeti Együttműködési Alap” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat (ÁHT: 332995) terhére.
A Társadalmi felelősségvállalás kollégium 2012. évben a szakmai célú támogatásokra összesen 190 632 000 Ft összegben ír ki pályázatot. Ez a pályázat keretében támogatható tevékenységek között az alábbi módon oszlik meg:
Támogatott tevékenység Keretösszeg (Ft)
I. Szociális tevékenység és hátrányos helyzetű rétegek segítése
II. Rehabilitációs foglalkoztatás 125 632 000 Ft
III. Civil együttműködések, közösségi kezdeményezések támogatása 30 000 000 Ft
IV. Civil szervezeteket érintő évfordulók, fesztiválok, hazai és határon túli rendezvények támogatása 35 000 000 Ft
Összesen: 190 632 000 Ft
6. A támogatási időszak, a támogatás formája és mértéke
A támogatás a pályázó által a pályázatban megjelölt, 2012. augusztus 1. és 2013. március 31. között megvalósuló, jelen pályázati kiírásban felsorolt négy tevékenység közül az egyik tevékenység részletezett programjának megvalósításához nyújtott támogatás.
A Kollégium a civil szervezet fenti időszakban felmerült költségeihez nyújt vissza nem térítendő vagy visszatérítendő támogatást.
A NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelem esetén - az Ávr. 78. § (2) bekezdése alapján - az egyösszegű kifizetésre a záró beszámoló elfogadása előtt kerül sor.
A pályázatban csak a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási időszak végéig megtörténik. Az elszámolás részletes szabályait az "Útmutató a NEA 2012. évi pályázatainak szakmai és pénzügyi elszámolásához" című segédlet tartalmazza.
7. Támogatásból elszámolható költségek köre
A támogatás terhére elszámolhatók a NEAr. 6. melléklete szerinti - a pályázó által a pályázatban megjelölt, a pályázati kiírás 1. és 2. pontjában részletezett célok és tevékenység(ek) megvalósításának érdekében felmerült és a támogatási időszak kezdete, valamint az elszámolási időszak vége között pénzügyileg is teljesült - költségek.
7.1. A NEAr. 6. mellékletében felsorolt költségek közül az egyes kategóriákban elszámolható összegek legnagyobb mértéke:
a) Dologi kiadások - legfeljebb 70 %
b) Foglalkoztatás és emberi erőforrás költségei - legfeljebb 50 %
c) Tárgyi eszközök, immateriális javak beszerzése - legfeljebb 50%
8. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje
8.1. A benyújtás módja:
A pályázat benyújtását megelőzően minden, regisztrációval nem rendelkező pályázónak a http://eper.hu/webeper/paly/palybelep.aspx honlapon regisztrálnia kell magát az EPER-ben, amelyhez rendelkeznie kell egy érvényes elektronikus levélcímmel (e-mail cím).
2012. évben a pályázóknak EPER költségtérítési díjat kell fizetni. Ennek összege 3000,- Ft, azaz háromezer forint. NEA pályázatok esetében az EPER költségtérítési díjat egy évben egyszer kell megfizetni.
A díjat átutalással a következő számlaszámra kell befizetni: 10032000-00285128-00000000.
A közlemény rovatban kérjük, pontosan tüntessék fel a szervezet adószámát, a pályázati keret azonosítóját (NEA-12) a beazonosíthatóság érdekében!
Az EPER költségtérítési díjat legkésőbb a pályázati beadási határidő utolsó napjáig kell befizetni, be nem fizetése vagy késedelmes teljesítése a pályázat formai érvénytelenségét vonja maga után.
Az EPER-ből kinyomtatható Regisztrációs Nyilatkozat szervezet képviselője által aláírt egy eredeti példányát postai úton vagy személyesen legkésőbb az adott naptári évben elsőként beadott pályázat beadási határideje napján kell benyújtani az alábbi címre:
Wekerle Sándor Alapkezelő
1088 Budapest, Múzeum u. 17.
Az elektronikus pályázati adatlapot a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően hiánytalanul, azaz az elektronikus pályázati adatlap minden kérdésére választ adva és az alábbi mellékletek elektronikus becsatolásával kell benyújtani:
- a támogatási igény benyújtását megelőző lezárt üzleti évről szóló számviteli beszámoló oldal hű digitális másolata,
- amennyiben a pályázat megvalósításában hazai vagy határon túli partner is részt vesz, úgy jelen pályázat 2. sz. mellékletében található együttműködési szándéknyilatkozat.
8.2. Beadási határidő: 2012. június 12. 23:59
8.3. Pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot kizárólag elektronikusan lehet benyújtani az alábbi oldalon: www.eper.hu
9. A pályázat érvényességének vizsgálata
A benyújtott (azaz véglegesített) pályázatokat az EPER automatikusan iktatja, és pályázati azonosítóval látja el. A beérkezést követően a pályázat formai vizsgálatára kerül sor.
9.1. A formai bírálat szempontjai:
a. a pályázat kitöltöttsége, megfelelősége, határidőben történő véglegesítése az EPER-ben,
b. a melléklet megfelelősége (oldalhű digitális másolat került felcsatolásra, a dokumentum olvasható),
c. a támogatási igény, valamint a mellékletként e dokumentum adatai között van-e ellentmondás,
d. a pályázó szervezetnek a pályázat benyújtására való jogosultsága,
e. a Regisztrációs Nyilatkozat megfelelősége, benyújtásának dátuma, továbbá
f. a határidőre befizetett EPER költségtérítési díj.
A NEAr. 3. § (5) bekezdése alapján a NEA pályázatai esetében formai hiánypótlásra nincs lehetőség, ezért, ha a beadott pályázat formai hibát tartalmaz, akkor az Alapkezelő a támogatási igényt érvénytelenné nyilvánítja és elutasítja.
10. A pályázat tartalmi elbírálása
A pályázatban részletesen kérjük bemutatni a következőket:
- a problémakör
- a támogatandó célkitűzés
- a célkitűzés megvalósítási terve
- várható eredmények
- költségterv
- rehabilitációs foglalkoztatás estén a 3 év tapasztalat
A formailag érvényes pályázatok támogatásáról a Kollégium bírálat alapján NEAr. 4. § alapján a következő módon dönt.
a) a támogatási igény elfogadásáról, a támogatás összegéről, a finanszírozás módjáról (előfinanszírozás, utófinanszírozás, visszatérítendő vagy nem visszatérítendő költségvetési támogatás), a támogatási feltételekről;
b) a támogatási igény (rendelkezésre álló forrás korlátossága miatti) feltételes elfogadásáról, a várólistán betöltött sorrendről, a támogatás összegéről, a támogatási feltételekről;
c) a támogatási igény 3. § (5) bekezdésben nem szabályozott hibáinak hiánypótoltatásáról; vagy
d) a támogatási igény elutasításáról, amelyet részletes indoklással lát el.
A NEAr. 11. § (5) bekezdése alapján a Civil tv. 56. § (1) bekezdés c)–i) pontjai szerinti támogatás nem lehet kisebb a civil szervezet által igényelt támogatási összeg háromnegyedénél.
A NEAr. 4. § (5) bekezdése alapján a civil szervezet támogatásáról történő döntés során a pályázó által benyújtott támogatási igénynél alacsonyabb összegű támogatás esetében a NEAr. 7. melléklete szerint elkészített és benyújtott költségvetési tervben költségsoronként arányosan kell csökkenteni.
A pályázatok tartalmi elbírálása pontozás alapján történik. A bírálólap jelen pályázati kiírás 1. sz. melléklete.
10.1. Az elbírálás határideje
A NEAr. 4. § (1-3) bekezdés szerint a döntéshozó az érvényes támogatási igények adatait tartalmazó lista kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt, amennyiben tartalmi hiánypótlásra nincs szükség.
Amennyiben tartalmi hiánypótlásra szükség van, a hiánypótlási felhívást az Alapkezelő az internetes támogatáskezelő rendszeren keresztül juttatja el az igénylőnek. A hiány pótlását nyolc napon belül kell a civil szervezetnek megküldenie az internetes támogatáskezelő rendszer útján.
11. Pályázók döntést követő kiértesítése
Az Alapkezelő a NEAr. 4. § (2) és (4) bekezdése szerinti támogatási döntés meghozatalát követően a Civil tv. 61. § (7) bekezdése szerinti döntéshozatalhoz kapcsolódó egyetértési jogköre tekintetében a Tanács elnökét nyilatkozattételre kéri fel. A Tanács elnökének egyetértő nyilatkozata esetén tizenöt napon belül írásban tájékoztatja a támogatási igény benyújtóját a döntésről.
A Kollégium döntését jóváhagyó támogatói döntés esetén a döntés közzétételétől számított 15 napon belül az Alapkezelő a pályázónak postai úton értesítést küld a pályázat elbírálásának eredményéről. Elutasító vagy kizáró döntés esetén az Alapkezelő elektronikus úton küld értesítést 3 munkanapon belül, amely tartalmazza az elutasítás vagy kizárás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések a NEA honlapján, a www.civil.kormany.hu-n, illetve a www.wekerle.gov.hu honlapon is közzétételre kerülnek.
Az értesítésben a támogatási szerződés megkötése érdekében az Alapkezelő felhívja a támogatást igénylő civil szervezetet a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok megküldésére és egyben megküldi a támogatási szerződés tervezetét.
12. Jogorvoslati lehetőség
A pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetésből nyújtott támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárásra vonatkozóan jogorvoslatérvényesítésre a hatályos jogszabályoknak megfelelően van lehetőség. Az Ávr. 90. § (2)-(3) bekezdése alapján a kifogást az Alapkezelő címére postai úton, de a közigazgatási és igazságügyi miniszternek címezve kell benyújtani a kifogásolt döntés közlésétől számított 5 munkanapon belül.
13. Szerződéskötés
A Kollégium támogatási döntéséről szóló értesítő levelek tartalmazzák a szerződéskötés feltételeit és az ahhoz szükséges dokumentumok beküldési határidejét, módját, valamint a támogatási szerződés példányait. A támogatási szerződés elválaszthatatlan melléklete a NEAr. 5. § (3) bekezdés szerinti Általános Szerződési Feltételek.
A döntéskor megítélt összeg a kiírt célnak megfelelő mértékű saját forrást kell biztosítani (vagyis az igényelt és megítélt összeg arányában csökkenthető a vállalt saját forrás mértéke is). A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Az Alapkezelő a beérkezett dokumentációkat megvizsgálja, és amennyiben a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok valamelyike nem áll rendelkezésére vagy hiányos, az Alapkezelő a kedvezményezettet 8 munkanapos határidővel, egy alkalommal hiánypótlásra szólítja fel.
Amennyiben a kedvezményezett a hiánypótlást nem, vagy késedelmesen teljesíti, az Alapkezelő tájékoztatja a döntéshozó kollégiumot.
Szerződéskötés előtt a kedvezményezett szervezetnek lehetősége van költségvetésének módosítására. Azonban új sor nyitására nincs lehetőség, kizárólag a döntéshozó által jóváhagyott sorokat lehet áttervezni.
A támogatási döntés érvényét veszti, ha a támogatásról szóló értesítés kézbesítésétől számított 60 napon belül a pályázó hibájából nem jön létre a szerződés.
A támogatásban részesülővel a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az Alapkezelő által előkészített támogatási szerződést a miniszter nevében az Alapkezelő köti meg. Támogatás csak akkor nyújtható, ha a pályázónak a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium felé korábbi támogatásból származó, lejárt határidejű elszámolási vagy visszafizetési kötelezettsége nincs. A szerződés aláírására a szerződés megkötéséhez szükséges valamennyi dokumentum hiánytalan beérkezését követő 8 munkanapon belül kerül sor.
14. A saját forrás rendelkezésre állásának igazolási módja:
a) közérdekű önkéntes munka biztosítása, egyéb tárgyi feltételek vagy szolgáltatások biztosítása esetén a pályázó erről szóló nyilatkozata a pályázati adatlapon;
b) pénzbeli forrás biztosítása esetén az Ávr. 72. § (3) bekezdés aa) pontja alapján a számlavezető igazolásával, hitelszerződéssel, tagi kölcsönszerződéssel, magánkölcsönre vonatkozó szerződéssel, pénztári kiadási bizonylattal, engedményezési okirattal, tőkeemelésre vonatkozó igazolással, zárt végű pénzügy lízingre vonatkozó szerződéssel, értékpapír banki igazolás másolatával.
A készpénzben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban nyilatkozni kell és a rendelkezésre állását a támogatási szerződés megkötésekor igazolni kell.
Az elvárt saját forrással a beszámolási kötelezettség keretében el kell számolni.
15. A támogatás folyósítása
A finanszírozás módjára vonatkozó támogatási döntés a támogatást igénylő szervezet az Ávr. 78. § (2) és 79. § (1) bekezdése és a NEAr. 3. § (1) bekezdés e) pontja szerinti előfinanszírozásra vonatkozó kérelme hiányában utófinanszírozás.
A támogatás folyósításának feltételeit a NEAr. rendelkezései, valamint egyéb vonatkozó jogszabályok alapján a döntéshozó határozza meg. A kifizetés feltételeit a nyertes pályázókat kiértesítő levél, valamint a támogatási szerződés tartalmazza.
16. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
A kedvezményezettek a támogatás (beleértve a normatív támogatást) és az elvárt saját forrás felhasználásáról a támogatási szerződés és a gazdálkodásukra vonatkozó előírások szerint kötelesek számot adni. Felhívjuk a figyelmüket, hogy a pénzügyi elszámolás része
- a költségvetési tervben szereplő tételek felhasználására vonatkozó összesítő kimutatás,
- a költségvetési támogatás felhasználását igazoló számlák, számviteli bizonylatok eredeti példányának záradékolt és hitelesített másolatai a költségvetési terv szerinti bontásban,
- készpénzkifizetés esetén a készpénzkiadás tényét igazoló számviteli bizonylat, átutalással teljesített kifizetés esetén a pénzforgalmi számla terheléséről szóló banki igazolás vagy olyan kivonat, amelyen a kifizetett számla összegét meg kell jelölni,
- bérköltség elszámolása esetén a kifizetés pontos jogcímének megjelölése és a bérfizetést megalapozó jogviszony-igazolások.
A beszámolóhoz benyújtott pénzügyi elszámolásnak tartalmaznia kell a hatályos jogszabályoknak megfelelő Számlaösszesítőt, valamint a teljesítést igazoló, eredetivel mindenben megegyező bizonylatok hitelesített másolatait.
A szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás (együttesen a továbbiakban: beszámoló) benyújtásának végső határideje a támogatási időszak leteltét követő 30. nap.
A beszámoló elfogadásáról vagy elutasításáról a Kollégium dönt.
A beszámoláshoz szükséges formanyomtatványok letölthetők a www.civil.kormany.hu és a www.wekerle.gov.hu honlapokról.
A támogatásban részesült pályázóknak nyilvánossá kell tennie, hogy működését, illetve programjait a Nemzeti Együttműködési Alap támogatja. A nyilvánosság minimális követelményei, amennyiben az releváns:
- a szervezet székhelyén/működési helyén kihelyezett tájékoztató felirat;
- honlap működtetése esetén, a Nemzeti Együttműködési Alap támogatóként történő megjelenítése;
- esemény megvalósítása esetén az esemény hivatalos irataiban történő feltüntetés (meghívó, jelenléti ív, sajtóközlemény), valamint az esemény helyszínén tájékoztató felirat;
- kiadványok esetén, a kiadványban támogatóként történő feltüntetés.
A pályázattal kapcsolatban további információkat a Wekerle Sándor Alapkezelő ügyfélszolgálatától hétfőtől-csütörtökig 8-16 óra között, pénteken 8-14 óra között hívható 06- 1/301-3200 telefonszámon, valamint az info@wekerle.gov.hu e-mail címen kaphatnak.


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu