Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Pályázati felhívás közétkeztetés biztosítására, konyha üzemeltetésére
Kiíró:
Kaszaper Község Önkormányzata
Határidő:
10/15/2017
Érvényes:
10/15/2017
Tárgymutató:
közétkeztetés biztosítása, konyha üzemeltetése
Pályázhat:
egyéni vállalkozó lehet, akinek a telephely/ székhely szerinti önkormányzattal szemben, illetve személyéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb vállalkozásokkal szemben tartozása nem áll fenn
Pályázati felhívás közétkeztetés biztosítására, konyha üzemeltetésére

Kaszaper Község Önkormányzata közétkeztetés biztosítására, konyha üzemeltetésére nyilvános pályázatot hirdet.

A pályázat tárgya:
Bérleti jogviszony létesítése Kaszaper Község Önkormányzata tulajdonában álló, 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 5. szám alatti, 3 hrsz-ú 350 m2 alapterületű, 400 adagos konyha működtetésére, biztosítva az óvodás és általános iskolás gyermekek étkeztetését, szociális étkeztetést, valamint az intézményi és vendégétkezést, továbbá szociális otthoni étkeztetést.

Ajánlatkérő adatai:
Kaszaper Község Önkormányzata (képviseli: Csürhés István polgármester)
5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1.
Telefon: 06 (68) 423 000, Fax: 06 (68) 423 000, E-mail: kaszaper@kaszaper.hu

Ételkiosztás helyszínei:
- Napközi otthonos konyha (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 5.)
- Óvoda, Kaszaper, Rákóczi u. 58-60.
- Iskola, Kaszaper, Szent Gellért tér 2.
- Szőlős Idősek Otthona, Kaszaper-Pusztaszőlős, Dózsa tér 7.

Pályázati feltételek, benyújtandó dokumentumok:
1) Ajánlatadó írásbeli kötelezettség-vállalása, hogy tevékenysége során a mindenkori, Magyarország központi költségvetését meghatározó jogszabály rendelkezései szerint jár el, lehetővé téve az önkormányzat számára a normatív állai támogatás igénylését és lehívását.
2) A működéshez szükséges engedélyek (melegkonyhás és munkahelyi vendéglátó étkeztetésre vonatkozó működési engedély) megléte és másolatának becsatolása, vagy annak vállalása, hogy a bérleti üzemeltetési szerződés aláírásáig, illetve a tényleges működés megkezdéséig a szükséges, jogszabályokban előírt engedélyeket beszerzi.
3) Három hónapnál nem régebbi cégkivonat, aláírási címpéldány, egyéni vállalkozó esetében vállalkozó igazolvány hitelesített másolatának csatolása.
4) A pályázó tevékenységének bemutatása, referenciák feltüntetésével.
5) A pályázó szolgáltatással, működéssel kapcsolatos elképzelése.
6) Pályázó írásbeli nyilatkozata arról, hogy az ajánlat benyújtásának időpontjában nem áll végelszámolási, felszámolási vagy csődeljárás alatt.
7) Pályázó nyilatkozata arról, hogy a közétkeztetés során a 37/2014. (IV. 30.) EMMI. rendeletben foglalt rendelkezéseket betartják.
8) A pályázó nyilatkozata, hogy tevékenységét helyben, a Kaszaper, Szent Gellért tér 5. szám alatti melegkonyhás egységben fenntartásával fogja végezni.
9) A pályázat elbírálásánál előnyt jelent, ha pályázó írásban nyilatkozik arról, hogy a személyi feltételek biztosítása körében a jelenleg is a konyhán dolgozó élelmezésvezető és 2 fő szakács közalkalmazottat a szerződés időtartama alatt tovább foglalkoztatja. A pályázónak nyilatkoznia szükséges, hogy a személyi feltételeket oly módon biztosítja, amely garanciát jelent betegség, szabadság esetén is a folyamatos és zavartalan működés.
10) A pályázónak rendelkeznie kell szakirányú szakmai végzettséggel, vagy igazolnia kell, hogy megfelelő végzettségű alkalmazottal rendelkezik. (A jelenlegi alkalmazottak rendelkeznek megfelelő végzettséggel.)
11) a pályázó vállalja a közétkeztetés keretében hétfőtől péntekig
a. a napi egyszeri meleg ebéd, tízórai és uzsonna kiszállításra való előkészítését a Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda óvoda tagintézményébe (Kaszaper, Rákóczi u. 58-60.) minden nevelési napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb tízórai esetében 8,00 óráig, ebéd és uzsonna esetében 11,30-ig. A kiszállítást a pályázó végzi.
b. tízórai kiszállításra való előkészítését a Mátyás Király Katolikus Általános Iskola és Óvoda iskolai tagintézményébe (5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 2.) minden oktatási napon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb 8,00-ig. A kiszállítást a pályázó végzi.
c. a szociális étkeztetésben részt vevők esetében napi egyszeri meleg ebéd kiszállításra való előkészítését és az önkormányzat kiszállítást végző alkalmazottainak történő átadását minden munkanapon a vonatkozó élelmiszerhigiéniai szabályok betartásával, legkésőbb 11,30-ig.
d. a "Szőlős" Idősek Otthonába (önkormányzati tulajdonú intézmény) a reggeli kiszállításra való előkészítése hétköznaponként 6,30-ig, egyszeri meleg ebéd, és az aznapi vacsora kiszállításra való előkészítése hétköznaponként 11,30-ig. A kiszállításról a szociális otthon üzemeltetője gondoskodik.
e. a településen működő - magán tulajdonban lévő - szociális otthonba egyszeri meleg ebéd kiszállításra való előkészítése hétköznaponként 11,30-ig.
11.) A pályázó vállalja, hogy az ebéd adagokat minden ellátási formában, minden alkalommal a hatályos élelmezési nyersanyagnormák szigorú betartásával készíti el.
12) A közétkeztetést igénybe vevő intézmények vezetői - iskola, óvoda, szociális étkeztetés, - vállalják, hogy a következő napra vonatkozó létszámadatokat 14 óráig megadja a szolgáltató részére.
13) Évente egy alkalommal, jogosult a vállalkozó tárgyalásokat folytatni az önkormányzattal a térítési díjak módosítására vonatkozóan, és csak az önkormányzattal egyeztetett árakat alkalmazhatja.
14) A pályázó köteles a napközi otthonos konyhát és környezetétrendben tartani.

A Konyha üzemeltetésének egyéb feltételei:
- A pályázó az önkormányzat tulajdonában lévő konyhát és kiszolgáló helyiségeit igénybe veszi, saját költségén üzemelteti, a konyha működtetéséhez szükséges víz-, gázfogyasztás, áramszolgáltatás közüzemi díját a felszerelt mérőkön mért fogyasztás alapján a szolgáltatók felé kiegyenlíti, az órák átírását követően- a szolgáltatókkal kötött szerződés alapján. Köteles továbbá gondoskodni a tevékenység során keletkezett kommunális és veszélyes hulladék elszállíttatásáról, a szolgáltatás díjának kiegyenlítéséről.
- Pályázó a konyha működtetése és az intézményi étkeztetés ellátása során fokozottan köteles betartani a tevékenységre irányadó közegészségügyi-, járványügyi-, higiénés szabályokat, továbbá működési engedélyét jelen szerződés szerinti tevékenységre beszerezni és azt a szerződés tartama alatt hatályában fenntartani köteles.
- Pályázó a végzett tevékenységéért, az ezzel összefüggésben okozott vagyoni és nem vagyoni károkért a polgári jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.
- Pályázó a szerződés teljesítése során, saját költségén köteles biztosítani a konyha működtetéséhez szükséges, leltár szerint átvett eszközök megfelelő karbantartását a folyamatos és üzembiztos működés biztosítása érdekében.
- A konyha és kiszolgáló helyiségek, illetőleg eszközök használatának ellenértékeként, pályázó az önkormányzatnak a kiszámlázást követően havi 100 000 Ft/hó bérleti díjat fizet meg minden hó 10. napjáig az önkormányzat pénzforgalmi számlájára történő átutalás útján.
- Az önkormányzat a pályázóval egyeztetve, jogosult egy alkalommal a bérleti díj módosítását kezdeményezni.
- Pályázó az a cég, egyéni vállalkozó lehet, akinek a telephely/ székhely szerinti önkormányzattal szemben, illetve személyéhez közvetlenül kapcsolódó egyéb vállalkozásokkal szemben tartozása nem áll fenn. (Csatolni szükséges 30 napnál nem régebbi igazolást arról, hogy önkormányzattal szemben nincs adótartozása és más jellegű tartozása, illetve NAV igazolás a köztartozásmentességről.)
- A pályáztató fenntartja azon jogát, hogy helybeli (kaszaperi) pályázó esetében a pályázati feltételek tekintetében egyeztetésre kerüljön sor a feltételek tekintetében. )
- Az önkormányzat, mint kiíró fenntartja a jogot, hogy az elbíráláshoz egyéb adatokat bekérjen, illetve a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát.

A PÁLYÁZAT ÉS MELLÉKLETEINEK BENYÚJTÁSI HATÁRIDEJE: 2017. október 15.
A benyújtás módja postai úton, vagy személyesen, zárt borítékban történik. A postai benyújtás napja az a nap, amikor a postai bélyegző szerint a pályázatot postára adták. Pályázatokat 1 eredeti példányban, a Kaszaper Község Önkormányzata 5948 Kaszaper, Szent Gellért tér 1. címre kell benyújtani. A borítékon kérjük feltüntetni: "Közétkeztetési pályázat". A pályázati borítékok bontására a polgármester jogosult, majd a beérkezett ajánlatokat a képviselő-testület bírálja el.

Az eljárás során meghatározott bírálati szempont:
1. ajánlati ár
2. konyha üzemeltetés során szerzett tapasztalat (idő hossza, adagszám)
3. konyha fejlesztési elképzelései, tervezett ráfordítások
Érvénytelen az ajánlat, ha
- az ajánlattételi határidő után nyújtották be,
- az ajánlattevőnek vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó vállalkozásnak az önkormányzatokkal/állammal szemben tartozása áll fenn,
- nem felel meg e "Pályázati felhívásban" foglaltaknak.

AZ AJÁNLATOK ELBÍRÁLÁSÁNAK HATÁRIDEJE: 2017. október 30.
A kiírók jogosultak az elbírálási határidőt egy alkalommal legfeljebb 15 nappal meghosszabbítani, melyről az ajánlattevőt írásban értesítik.
Szerződéskötés: a kiírók a döntésről valamennyi ajánlattevőt a testületi ülésen vagy írásban értesítenek. Kiíró a pályázat nyertesével 5 évre történő, határozott idejű üzemeltetési/vállalkozási szerződést köt. A szerződés az ajánlatkérésben szereplő feltételek és a benyújtott nyertes ajánlatban szereplő díjak alapján kerül összeállításra.
A szerződést a szolgáltató 60 napos felmondási idővel, a 60. napot követő hónap 1 napjával mondhatja fel.

A SZERZŐDÉSKÖTÉS TERVEZETT IDŐPONTJA: 2017. október 30.
A nyertes ajánlattevő visszalépése esetén kiíró a soron következő helyezettel szerződést köthet, illetve dönthet a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításáról.

A pályázattal kapcsolatban további felvilágosítás kérhető:
Csürhés István polgármestertől: 06 (30) 525 1925, titkarsag@kaszaper.hu
Giliczó Pálné jegyzőtől: 06 (30) 525 0088, giliczo.palne@kaszaper.hu
https://kaszaper.hu/


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu