Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása / MFP-KEB/2021
Kiíró:
Magyaroroszág Kormánya
Határidő:
05/16/2021
Érvényes:
05/16/2021
Tárgymutató:
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésés közösségszervező bértámogatása / MFP-KEB/2021
Pályázhat:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésés közösségszervező bértámogatása / MFP-KEB/2021

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
A Magyar Falu Program keretében
"Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása" című alprogramhoz
A kiírás kódszáma: MFP-KEB/2021

Bevezető
A Miniszterelnökséget vezető miniszter (a továbbiakban: Támogató) pályázatot hirdet a Magyar Falu Program keretében Magyarország területén működő 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések önkormányzatai/önkormányzatok társulásai (továbbiakban: önkormányzat) számára közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatására (a továbbiakban: kiírás).
A pályázatok feltételeit a jelen kiírás, az "Általános Útmutató a Magyar Falu Program keretében 2021. évben meghirdetett kiírásokhoz" (a továbbiakban: Útmutató 2021.), valamint az Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) című dokumentumok tartalmazzák.

A pályázati kiírás indokoltsága és célja
Magyarország Kormánya célul tűzte ki a kistelepülések népességmegtartó erejének növelését, a fiatalok helyben maradását, az elvándorlás visszaszorítását. Az alprogram hozzájárul a helyi közösségi folyamatok kezdeményezéséhez, illetve megvalósításához kapcsolódó eszközök beszerzéséhez, közösségszervező bértámogatásához, esélyt adva a helyi kultúra, a szabadidős tevékenységek fejlődéséhez, hozzájárul a helyi közösségek közötti kapcsolat kialakításához.

A rendelkezésre álló forrás
A kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1 000 000 000 forint.
Jelen kiírás rendelkezésre álló összegét a Miniszterelnökség hazai forrásból biztosítja Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságvédelmi Alap 2. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Gazdaságvédelmet szolgáló miniszterelnökségi fejezeti kezelésű előirányzatok, 1. Magyar Falu Program jogcímcsoport terhére.
A pályázatonként maximálisan igényelhető támogatási összeg mértékét jelen kiírás 4.2 pontja tartalmazza.

A pályázat célja, támogatható tevékenységek
Az alprogram lehetőséget biztosít az 5000 fő, és ez alatti állandó lakosságszámú települések számára a nemzeti és helyi identitástudat erősítésére. Támogatás igényelhető a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre és közösségszervező foglalkoztatására.
A projekt keretében támogatható tevékenységek
Önállóan támogatható tevékenységek

Eszközbeszerzés
A közösségszervezéshez (programok megszervezéséhez, lebonyolításához) kapcsolódó eszközbeszerzések az alábbiak, és a jelen kiírás 2.2. pontjában szereplő kivételek figyelembevételével:
- jelen kiírás keretében az egyszer használatos eszközök, forgóeszközök beszerzése is támogatható, az elszámolható költségek legfeljebb 10%-ig;
- a következő infokommunikációs eszközök támogatásának felső korlátja legfeljebb 150 000 Ft/db: mobiltelefon, okostelefon, projektor, laptop, táblagép. - támogatás igényelhető - egy fő napi 8 órában (teljes munkaidős foglalkoztatás), vagy
- egy fő napi 6 órában, vagy
- egy vagy két fő napi 4 órában, - akár részmunkaidőben (legalább a teljes munkaidő felét elérő) -
- a tevékenység támogatásának igénylésére kizárólag a foglalkoztatni kívánt személy megjelölésével, önéletrajz csatolásával (2. számú melléklet), maximum egy év időtartamra vonatkozóan történhet;
- amennyiben a közösségszervező részmunkaidőben kerül foglalkoztatásra, a maximálisan igényelhető támogatás összege munkaidő-arányosan kerül meghatározásra;
- felhívjuk a Pályázók figyelmét a személyes adatok nyilvántartásánál a hatályos adatvédelmi szabályok betartására.

Közösségszervező alkalmazásának bértámogatása
az önkormányzat által, a pályázó településen foglalkoztatott közösségszervező bértámogatásának nyújtására (a 2021. évi garantált bérminimum járulékaival növelt összegével);
Mindkettő önállóan támogatható tevékenységcsoportra vonatkozóan (2.1.1.1., 2.1.1.2.) benyújtható támogatási igény ugyanazon pályázatban.

Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
Önállóan nem, csak a 2.1.1.1 pontban felsorolt tevékenységekkel együtt támogatható tevékenységek:
- előkészítési tevékenységek (például: projekt előkészítés, pályázati dokumentáció összeállítása);
- a tevékenységek megvalósításhoz kapcsolódó szolgáltatások (például: projektmenedzsment). Lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja.
- A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj stb.).

Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenység
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása (lásd még: jelen kiírás 4.4. pontja).
Figyelem! A kiírás 4.4. pontja az elszámolás tekintetében költségkorlátokat tartalmaz!

Nem támogatható tevékenységek
A kiírás keretében a 2.1.1. és a 2.1.2. pontban meghatározott tevékenységeken túlmenően más tevékenység nem támogatható, különös tekintettel a kiírás 4.6. és az Általános Útmutató 2021. 3.6. pontjában foglaltakra, továbbá:
A 2.1.3 pontban meghatározott tevékenységen túli kommunikációs költségek (például: weblap létrehozása; weblap üzemeltetési költségei; domain díj stb.).

A Pályázat benyújtásának feltételei
Pályázók (jogosultak) köre
Jelen kiírásra pályázatot nyújthatnak be:
- Helyi önkormányzati költségvetési irányító és költségvetési szervek (GFO 321) esetén:
azok a települések, ahol az állandó lakosságszám 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján;
- Helyi önkormányzatok társulása (GFO 327) esetén:
azok a társulások, amelyeknek a fejlesztés helye szerinti tagtelepülésén az állandó lakosság száma 5000 fő, és ez alatti, a 2020. január 1. napján a Belügyminisztérium által kezelt adatok alapján.
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.1. pontja tartalmaz.

Támogatásban nem részesíthetők köre
Jelen pontot az Útmutató 2021. 2.1.1. pontja tartalmazza.

A pályázat benyújtásának határideje és módja
A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) által a Magyar Falu Program végrehajtására létrehozott és üzemeltetett elektronikus benyújtó felületen keresztül lehet benyújtani. A pályázatot benyújtó önkormányzatnak/ társulásnak rendelkeznie kell hivatali kapuval.
A kapcsolattartás kizárólag elektronikus úton történik.
Jelen kiírás keretében a pályázatok benyújtására az alábbi időtartamban:
2021. április 16. és 2021. május 16. között van lehetőség.
A pályázat módosítására - a hiánypótlásra vonatkozó szabályok kivételével - a benyújtást követően nincs lehetőség! A határidő elmulasztása jogvesztő!
További szabályokat az Útmutató 2021. 2.2.1. pontja tartalmaz.

Kiválasztási kritériumok
Jogosultsági (formai) kritériumok
- A pályázat (elektronikus benyújtó felület) valamennyi rovata ki van töltve, és minden kérdésre választ ad;
- A pályázat benyújtására jogosult, a kiírás 2. pontjában szereplő támogatási kategóriák szerinti tevékenységek megvalósítására nyújtotta be a pályázatot;
- A kötelező nyilatkozatok kitöltésre kerültek, azok hitelesek, teljeskörűek és nem valótlan tartalmúak;
- A kötelező csatolandó mellékletek megfelelő tartalommal és határidőben benyújtásra kerültek.

Tartalmi értékelési szempontok:
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok:
- A Pályázó adóerő-képessége, melyet a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény 2. melléklet 1.3. pontja szerint kell figyelembe venni;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett járások besorolásáról szóló 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet alapján;
- A fejlesztés megvalósításának helye a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló 105/2015. (IV.23.) Korm. rendelet alapján;
- A Magyar Falu Program jelen pályázati kiírásához való viszonya, indokoltsága, célja, részletes szakmai tartalma, komplexitása, viszonya más korábbi és tervezett települési fejlesztésekkel;
- A projekt keretében meghozott környezettudatossági, energiahatékonysági intézkedései, ezek társadalmi hatása, fenntarthatósága.
A döntést megalapozó főbb értékelési szempontok mellett különösen támogathatók:
- Szakmai gyakorlattal és szakirányú végzettséggel rendelkező közösségszervező személyt kívánnak foglalkoztatni;
- Részmunkaidőben dolgozó közösségszervező személyt kívánnak foglalkoztatni;
- 2020. évben a Magyar Falu Program keretében "Közösségi tér ki-/átalakítás és foglalkoztatás" című pályázatban támogatott közösségszervező személyt tovább foglalkoztatja.

Hiánypótlás és tisztázó kérdés
A befogadott pályázatok jogosultsági (formai) értékelését a Kincstár végzi. Ha a pályázat hiányos, hibás, úgy a Kincstár pályázatonként egy alkalommal hiánypótlásra történő felszólítást bocsát ki. A Pályázó a hiánypótlást 6 napon belül köteles teljesíteni.

A határidőn túl beérkezett hiánypótlást a támogató nem köteles figyelembe venni, így a támogató a pályázatot elutasíthatja, illetve a döntés a határidőben rendelkezésre álló dokumentumok alapján kerül meghozatalra.
A további szabályokat az Útmutató 2021. 2.2.2. és 2.2.3. pontja tartalmazza.

A finanszírozással kapcsolatos információk
A támogatás formája
A Magyar Falu Program keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzitású hazai támogatásnak minősül.
A projektre maximálisan igényelhető támogatási összeg
- A 2.1.1.1. pont keretében (az abban foglalt feltételekkel) támogatható tevékenység - eszközbeszerzés - esetében 2 000 000 forint.
- A 2.1.1.2 pont keretében támogatható tevékenység - közösségszervező foglalkoztatásának bértámogatása - esetében, a 2021. évi garantált bérminimum és járulékainak megfelelő összegben, 3 035 340 forint összeghatárig.
A támogatás maximális összege 1 fő 12 havi teljes munkaidős vagy 2 fő, napi 4-4- órában, részmunkaidőben történő foglalkoztatás esetén illetheti meg a Pályázót, amely támogatási összeg - a mindenkori aktuális bérminimum, illetve járulékok esetleges változásától függetlenül - nem módosítható.
A projektre igényelhető maximális támogatási összeg meghatározásakor az egyes tevékenységekre meghatározott maximális támogatási összegek egy projekt keretén belül összeadandók, azaz a 2.1.1.1 és a 2.1.1.2 tevékenységre is irányuló projekt esetében igényelhető maximális támogatási összeg összesen 5 035 340 forint lehet, melybe beleszámítandó az önállóan nem támogatható tevékenységekre igényelhető támogatási összeg is.

Támogatási összeg finanszírozása
A támogatás 100%-ban előfinanszírozással történik, a kiírás 4.5. pontjában leírtak szerint.
Az elszámolható általános költségek mértékére, arányára, illetve egyes egyéb költségtípusok arányára vonatkozó elvárások 4.5.

A támogatás folyósítása
A megítélt támogatási összeget a Kincstár a Támogatói Okirat kiállítását követő öt napon belül átutalja a Kedvezményezett nevére szóló, a pályázatban megadott bankszámlaszámra.
További szabályokat az Útmutató 2021. 3.2. pontja tartalmaz.

Nem elszámolható költségek köre
A támogatható tevékenységekhez kapcsolódóan nem elszámolható költségnek minősül mindazon költség, amely nem kapcsolódik jelen kiírás önállóan támogatható, valamint önállóan nem támogatható, választható tevékenységeit tartalmazó pontjaiban szereplő tevékenységekhez, különösen az alábbiakhoz kapcsolódó költségek:
- Korábbi hazai és/vagy európai uniós projekt keretében már támogatásra került projektelemek elszámolása;
- Saját teljesítés;
- Használt eszközök vásárlása;
- Járműbeszerzés;
- Sikerdíj;
- Élőállat vásárlás;
- Szeszesital, dohányáru költségei;
- A társadalmi kirekesztést erősítő tevékenységek.
A megítélt támogatás felett a Kedvezményezett rendelkezik, és felelős annak jogszerű felhasználásáért.
https://e-kerelem.mvh.allamkincstar.gov.hu/enter/mfpbongeszo/mfpBongeszoLite.xhtml
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu