Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Tetőtéri álom - nyereményjáték
Kiíró:
VELUX Magyarország Kft.
Határidő:
06/16/2017
Érvényes:
06/16/2017
Tárgymutató:
nyereményjáték, Tetőtéri álom
Pályázhat:
devizabelföldi, magyar állampolgár, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes, felnőttkorú személy
VELUX Magyarország Kft. "Tetőtéri álom" nyereményjáték szabályzat

Részvételi- és Játékszabályzat

Mit lehet nyerni?
A nyereményjáték három nyertese fejenként három darab 3-rétegű üvegezéssel ellátott Standard Plus tetőtéri ablakot nyer a beépítésükhöz szükséges burkolókerettel együtt a nyertes tulajdonát képező ingatlanba való beépítés céljára.

1. A VELUX Magyarország Kft. (továbbiakban: Szervező) által szervezett nyereményjátékban (továbbiakban: Játék) kizárólag azon devizabelföldi, magyar állampolgár, Magyarországon állandó lakcímmel rendelkező természetes, felnőttkorú személy vehet részt, aki nem esik a 7. és 11. pontban meghatározott kizárt személyek körébe (továbbiakban: Játékos).
A Játékban való részvételhez szükséges a szervező által kezelt https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag Facebook oldal lájkolása, valamint az, hogy a nyereményjátékban résztvevők a nyereményjáték hivatalos oldalán (http://www.velux.hu/tetoteri-alom) leadják érvényes pályázatukat. A pályázaton csak a Facebook szabályzatai szerint érvényes és valós Facebook profillal rendelkező személy (vagy ha együttélő családtagja rendelkezik valós és érvényes Facebook profillal) nevezhet, továbbá a Nyereményjáték pályázati lapján megadott ingatlan a pályázó természetes személy 100%-ban saját, vagy együttélő családtagjukkal közös tulajdonát kell, hogy képezze és tetőtérrel kell, hogy rendelkezzen.
Érvényes pályázatnak minősül, ha a pályázó a fenti feltételeknek megfelel, a nyereményjáték oldalán található kötelező*-nek jelölt adatokat megadja (Név, e-mail cím, pályázati anyag és képek feltöltése) és az oldalon szereplő nyilatkozatokat elfogadja.
A Játék egy pályázati és egy szavazatgyűjtési részből áll. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos Részvételi- és Játékszabályzat elfogadásával történhet. A nyereményjátékban való részvétel a pályázók számára ingyenes és nem jár semmilyen vásárlási kötelezettséggel.

2. A Játék pályázati időszaka 2017. május 15-én (hétfőn) 12:00 órakor indul, és 2017. június 16-án (pénteken) 24:00 óráig tart. A Pályázatok beérkezésének határideje 2017. június 16. 24:00.
A Játékosok tudomásul veszik, hogy a Pályázatok beérkezési időpontján a Szervező feldolgozó rendszerébe történő beérkezéskor regisztrált időpont értendő. A beadási határidő után érkező pályázatot a zsűrinek nem áll módjában figyelembe venni. Hiányosan benyújtott pályázati anyag kiegészítése csak a zsűri kérésére történhet. A pályázati anyagban szereplő adatok és nyilatkozatok valóságáért a Játékos felel.

3. Egy Játékos csak egy Pályázatot küldhet be.
3.1 A Nyereményjáték menete:
- Az érvényes pályázatot benyújtó pályázók közül a Szervező által delegált zsűri kiválaszt maximum 25 pályázatot 2017.június 19-22. között, majd a kiválasztott pályázatok benyújtóit 2017. június 23-ig értesíti.
- A zsűri a pályázati dokumentációban elvárt információk, valamint a megvalósíthatóság, az üzleti kockázat és marketing-kommunikációs szempontok mérlegelése alapján dönti el, hogy mely Játékos vehet részt a szavazatgyűjtésben. A Szervező fenntartja a jogot, hogy üzleti érdekeinek figyelembevételével a konkrét körülményekre tekintettel további dokumentumokat és információkat kérjen a Játékosoktól, amennyiben az a megvalósíthatósághoz szükséges. A Szervező által felállított zsűri döntésével szemben kifogás tételének helye nincs.
- A Játék szavazat gyűjtési részében a Szervező a kiválasztott pályázatokat feltölti a saját Facebook oldalára, ahol szavazni lehet a kiválasztott pályázatokra.
- Szavazatot csak érvényes és valós profillal rendelkező Facebook tag adhat le. A szervező fenntartja a jogot, hogy bármilyen jellegű visszaélés esetén, előzetes értesítés nélkül is töröljön szavazatot vagy akár pályázatot is
- A szavazás időtartama alatt a pályázók megoszthatják a pályázatukra vonatkozó bejegyzést és szavazásra buzdíthatják ismerőseiket, barátaikat, de nem vehetnek igénybe semmilyen fizetett Facebookon belüli vagy Facebookon kívüli hirdetést vagy egyéb, a szavazást befolyásoló eszközt, online megoldást.
- A szavazásra 2017. június 24. 10.00 óra és 2017. július 31. 24:00 óra között van lehetőség.
- A három legtöbb szavazatot gyűjtött pályázó a 3.2-es pontban meghatározott nyereményeket nyeri meg.
- A szervező fenntartja a jogot, hogy különdíjasokat válasszon ki a szavazási időszak végén. Azonban szervezőt nem kötelezi a szabályzat különdíjasok kiválasztására.
3.2 A Szervező kizárja a felelősségét a bármely hálózat, számítógépes hardware vagy software bárminemű meghibásodása következtében elveszett, megsérült vagy elkésett Pályázatokért. A Pályázat elküldésének bizonyítását a Szervező nem fogadja el a megérkezés bizonyítékaként.
A Játék nyereménye nyertesenként három darab 3-rétegű üvegezéssel ellátott Standard Plus tetőtéri ablak (a nyertes GLL 1061 vagy GLL 1061 B vagy GLU 0061 típusú tetőtéri ablakot választhat igénye szerint az elérhető méretekből) burkolókerettel (maximum 3 db)*. A nyereményt a három legtöbb szavazatot gyűjtött pályázó kapja meg.
*A nyeremény csak a VELUX 2017.04.03-tól érvényes Termékek és árak katalógusában szereplő típus- és méretválasztékból kerülhet meghatározásra.
A Szervező az ajándék nyertesének nevét a cég weboldalán (http://www.velux.hu) valamint Facebook oldalán (https://www.facebook.com/VELUXMagyarorszag) teszi közzé. A nyerteseket a szervező a pályázat leadásakor megadott e-mail címen értesíti.
A nyertesek a jelen részvételi feltételek elfogadásával hozzájárulnak ahhoz, hogy a nevüket és a nyeremények átadását, valamint felhasználását (a beépített VELUX tetőtéri ablakokat) a szervező dokumentálja, az ingatlanról és ingatlanban fotókat, filmeket, interjúkat készítsen és a weboldalán, Facebook oldalán, reklámkampányaiban és sajtókommunikációjában felhasználja marketing célokra. A Játékosok tudomásul veszik, hogy az elkészült fotók és videók és az ahhoz fűződő szerzői jogok a Szervező tulajdonát képezik, azokat kizárólag személyes célokra tölthetik le, a további felhasználáshoz a VELUX előzetes írásbeli engedélyével történhet, de semmiképp nem használhatják üzleti, jövedelemszerzési célokra. A Játékosok tudomásul veszik továbbá, hogy a fotókon, videókon megjelenő VELUX márkanév védjegyoltalom alatt áll, melyet Magyarországon kizárólagosan a VELUX Magyarország Kft. jogosult használni. A védjegyeket hordozó fotóknak, videóknak a VELUX Magyarország Kft. engedélye nélküli üzleti célú felhasználása védjegybitorlást valósíthat meg.

4. A nyertes Játékos köteles együttműködni annak érdekében, hogy a nyeremény kiválasztására legkésőbb a szavazás lezárását követő 10 napon belül sor kerüljön. Ha ezen együttműködési kötelezettségének a nyertes nem tesz eleget, és így a nyeremény időben való kiválasztása meghiúsul, úgy ezen körülmény a Szervező terhére nem értékelhető. A Játékos együttműködési kötelezettségébe tartozik a nyeremény típusának és méretének meghatározásához szükséges információk megadása, ezek ismeretének hiányában a Szervező közreműködését elfogadni.
A Szervező a nyeremény átvételének időpontját legkorábban a VELUX termékek szállítási határidejének megfelelő határidővel tudja biztosítani (lásd VELUX termék- és árkatalógus) mely a Játékossal való közös megegyezés szerint, a beépítési időpont alapján későbbi dátum is lehet.
4.1 A Szervező fenntartja magának a jogot, hogy előre nem látható körülmények esetén bármely, a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott nyereményt (ajándékot/nyereményt) másik nyereménnyel (ajándékkal/nyereménnyel) helyettesítsen a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározottal azonos vagy annál magasabb értékben. A Szervező ezzel kapcsolatban reklamációt nem fogad el.

5. A Szervező a nyeremény átadásáig kizárhatja a Játékból azt a beküldőt, aki (akinek a Pályázata) nem felel meg a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban írt feltételeknek. A Játékos téves vagy valóságnak nem megfelelő adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt felelősség nem terheli.

6. A nyeremény másra át nem ruházható, és pénzre át nem váltható. A nyereményhez tartozó esetleges SZJA fizetési kötelezettséget a Szervező viseli, azonban egyéb felmerülő költségek (pl. a nyeremény átvételének helyszínére történő utazás költségei, illetve az nyeremény beépítésének költségei) a Játékost terhelik.

7. A Játékból ki vannak zárva a Szervező VELUX Magyarország Kft. dolgozói, a megbízott Klikkmánia Kft. dolgozói, azok a vállalkozások, melyek üzletszerűen foglalkoznak építőanyag-forgalmazással, kivitelezéssel, tetőtéri ablak beépítéssel és épületek tervezésével (többek között a Szervező kereskedő, kivitelező, beépítő, építész partnerei) és ezen személyek Ptk. 8:1.§.(1) bekezdés 1. pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

8. Amennyiben a nyertes Játékos cselekvőképességében korlátozott úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak a törvényes képviselőjével együtt jogosult. A Játékban cselekvőképtelenek még a törvényes képviselőjük útján sem vehetnek részt.

9. A Játékosok által megadott értesítési és posta címek hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, számelírás stb.), az elektronikus/postai értesítés vagy kézbesítés ez okból történő elmaradásáért vagy késedelméért, illetve a kézbesítés/szállítás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

10. A Szervező a nyeremény tekintetében a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint vállal szavatosságot.

11. A Szervező fenntartja a jogot, hogy kizárja minden jelenlegi és jövőben szervezett promóciójából azt, aki bármely, a Szervező által szervezett promócióban csalást/hamisítást követ el.

12. A Játékos feltétel nélkül beleegyezik abba, hogy a jelen Részvételi- és Játékszabályzattal bekért, a Játék során általa megadott személyes adatai a Szervező adatbázisába kerüljenek és azokat a Szervező a Játék lebonyolításához és annak időtartamára - minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül felhasználhassa, különösen, hogy a pályázati anyagot a Facebookon és saját weboldalán a Játék győzteseinek kihirdetését követő 2 évig közzétegye, továbbá, hogy a későbbiekben elektronikus hírlevél formájában megkereshesse reklámtartalmú üzenetekkel. Az adatok kezelője a Szervező (VELUX Magyarország Kft.), aki az adatokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint a további vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint kezeli. Az a Játékos, aki nem kívánja, hogy a Szervező a személyes adatait kezelje, adatai törlését a nyilvántartásból bármikor írásban indoklás nélkül kérheti a következő címen: VELUX Magyarország Kft, 1031, Budapest, Zsófia utca 1-3. A Játékos ugyanezen a címen kérheti adatai helyesbítését is.
Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy - amennyiben nem adja meg a Játék lebonyolításához szükséges, a jelen Részvételi- és Játékszabályzat 1. pontjában megjelölt adatait vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Játékból való kizárásához vezet; valamint
- amennyiben jogszabály a Szervező részére kötelező adatkezelést ír elő, a Játékos által kért törlésnek a Szervező csak ezen kötelező adatkezelést követően tud eleget tenni.

Az adatok feldolgozását a Szervező megbízásából Klikkmánia Kft. (székhely: 2013 Pomáz, Katona Sándor utca 8.) végzi. A Szervező (VELUX Magyarország Kft.) a Játékos személyes adatait nem adja ki további harmadik személyeknek a Játékos előzetes, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása nélkül.
Ez promóció nem a Facebook szponzorálásával, ajánlásával, szervezésével illetve együttműködésével lett megszervezve. Az adatok, melyeket megad a játékban nem a Facebook, hanem a promóció Szervezőjének adatbázisába kerülnek és a jelen Részvételi- és Játékszabályzatban meghatározott módon kerülnek felhasználásra.
A Játék adatkezelési azonosítója: NAIH-119818/2017.
http://www.velux.hu/tetoteri-alom


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu