Pályázatfigyelő
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu
Pályázatok Pályázatok
Vissza
Cím:
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása / HM TKKF KULT-2018
Kiíró:
Honvédelmi Minisztérium
Határidő:
05/15/2018
Érvényes:
05/15/2018
Tárgymutató:
honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása / HM TKKF KULT-2018
Pályázhat:
jogosult civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek

HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
TÁRSADALMI KAPCSOLATOKAT KOORDINÁLÓ FŐOSZTÁLY
PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása
2018.

Pályázati kategória kódja: HM TKKF KULT-2018
A Honvédelmi Minisztérium Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály (a továbbiakban: HM TKKF) nyílt pályázatot hirdet civil szervezetek szakmai programjának támogatására az alábbiaknak megfelelően:
- az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.);
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 1/2015. (II. 25.) HM rendelet.

FIGYELEM! Jogszabályváltozás esetén a pályázati kiírásban foglaltak módosulhatnak. Jelen pályázati kiírás részét képezi a "Kitöltési Útmutató", valamint a "Pályázati Adatlap", amely letölthető a http://www.kormany.hu hivatkozás alatt elérhető Magyarország Kormányának honlapjáról.

1. A pályázat célja
A honvédelmi eszmét, valamint a katonai hivatást népszerűsítő közéleti rendezvények, programok támogatása, és a Magyar Honvédség megalakulásának 170. évfordulója alkalmából szervezett rendezvények.

2. A támogatható tevékenységek
A hazafias honvédelmi neveléssel, a katonai történelmi-történeti hagyományokkal kapcsolatos, valamint a honvédség és a társadalom kapcsolatának erősítését szolgáló saját szervezésű rendezvények, rendezvénysorozat szervezése, lebonyolítása.

3. A támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg mértéke
A rendelkezésre álló forrás 55 000 000 Ft, (azaz ötvenötmillió forint) Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XIII. Honvédelmi Minisztérium fejezet 8/2/3/6 "Honvédelem érdekében tevékenykedő civil szervezetek pályázati támogatása" jogcím szerinti fejezeti kezelésű előirányzat 960 kulturális pályázatok CRK terhére 15 000 000 Ft (azaz tizenötmillió forint) áll rendelkezésre (továbbiakban: pályázati keretösszeg).

4. A pályázat benyújtásának határideje
Támogatható civil szervezetek alapcél szerinti tevékenységi besorolása: kultúra
Benyújtási határidő: 2018. május 15. 23:59

5. Pályázók köre
5.1. Pályázat benyújtására jogosult civil szervezetek:
- alapítványok,
- egyesületek (ide nem értve a szövetségeket, a szakszervezeteket és pártokat),
amelyek:
- önálló jogi személyiséggel,
- magyarországi székhellyel,
- önálló adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkeznek
5.2. Nem nyújthatnak be pályázatot azon szervezetek, amelyek:
- nem minősülnek átlátható szervezetnek;
- az Áht. és a Civil tv. alapján összeférhetetlennek minősülnek;
- nem felelnek meg a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
- végelszámolás, kényszer végelszámolás, egyszerűsített törlés vagy csődeljárás alatt állnak, illetve amelyek ellen felszámolási eljárás van folyamatban;
- nem magyarországi székhelyűek;
- amelyeket a támogatási igény benyújtásának évében vett nyilvántartásba (jogerős döntés) a bíróság;
- 2018-ban a HM TKKF által egyedi elbírálás alapján nyújtott költségvetési támogatásban részesül;
- a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezettek, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.

FIGYELEM! Egy szervezet egyszer nyújthat be pályázatot jelen kiírás keretében megvalósuló pályázati programra. A pályázat visszavonása esetén, jelen kiírásban további pályázat benyújtására nincs lehetőség.
A pályázat befogadásáról a HM TKKF legfeljebb a pályázat benyújtását követő hetedik napig befogadó nyilatkozatot bocsát a pályázó rendelkezésére vagy érdemi vizsgálat nélkül elutasítja a pályázatot. A pályázat befogadása során a HM TKKF vizsgálja, hogy
- a pályázat a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt költségvetési támogatás összege nem haladja meg a maximálisan igényelhető mértéket vagy alacsonyabb a minimális igényelhető összegnél és a támogatási arány nem haladja meg a pályázati kiírásban meghatározott maximális támogatási intenzitást, valamint
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott lehetséges támogatást igénylői körbe tartozik.

A pályázat befogadásáról vagy elutasításáról a HM TKKF elektronikus üzenetben küld tájékoztatást a pályázó részére, a pályázó által megadott e-mail címre. A pályázat elutasítása esetén a HM TKKF a döntést hivatalos postai levél formájában küldi meg a pályázó részére.

FIGYELEM! A pályázat befogadása nem jelenti a pályázat formai követelményeknek való teljes körű megfelelését, azaz a pályázat érvényességét!
A HM TKKF a pályázatot annak beérkezését követően haladéktalanul, de legkésőbb a támogatási igény benyújtására rendelkezésre álló határidő lejártát követő húsz napon belül az Országos Bírósági Hivatal által vezetett országos névjegyzék alapján ellenőrzi, valamint a beérkezés sorrendjében formai szempontból megvizsgálja és elutasítja:
- ha a támogatási igény hiányosan vagy elektronikus és postai úton nem került benyújtásra;
- ha a támogatási igény a pályázati kiírás 12. pontjában előírt mellékletei hiányoznak;
- ha a támogatási igény, valamint a mellékletként benyújtott dokumentumok adatai között ellentmondás van vagy az adatok hiányosan kerültek benyújtásra;
- ha a támogatási igényt benyújtó civil szervezet nyilvántartásba vételéről szóló végzés a pályázat benyújtásának évében emelkedett jogerőre;
- ha a támogatási igényt benyújtó személy nem jogosult a támogatást igénylő szervezet képviseletére1;
- ha a költségvetési táblában saját erőforrásként feltüntetett összeg igazoltan nem áll rendelkezésre;
- ha a HM TKKF főosztályvezetőjének, kijelölt ügyintézőinek, a szakértőként közreműködő ügyintézőknek vagy ezek közeli hozzátartozóinak érdekeltségi körébe tartozóként összeférhetetlennek jelzett szervezet pályázott;
- ha az Áht. 48/B. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fennáll;
- ha a pályázatot benyújtó a támogatótól jogosulatlanul igénybe vett támogatás visszafizetésére kötelezett, a jogosulatlanul igénybe vett támogatás és kamatai visszafizetéséig.
1 Ha a szervezet képviselőjének változását a szervezet elfogadott és hitelesített jegyzőkönyvvel (legfőbb szerv ülése), alapítói határozattal és a bírósági eljárás megkezdettségét igazoló okirattal támasztja alá a pályázat benyújtásával egy időben, az új képviselő is elfogadható benyújtóként. Meghatalmazott benyújtóként abban az esetben fogadható el, amennyiben a meghatalmazott az aláírásokat tartalmazó két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás (a meghatalmazó aláírásának / aláírás képének azonosítására alkalmas közjegyző által készített okirat eredeti vagy közjegyző által hitelesített példányával (aláírási címpéldány), vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírási mintájával együtt) a támogatóhoz beküldésre került a pályázat benyújtásakor. Meghatalmazott benyújtó közreműködése abban az esetben fogadható el, amennyiben rendelkezik joghatályos meghatalmazással és a meghatalmazott aláírási mintájával. A meghatalmazásnak teljes bizonyító erejű magánokiratban, vagy közokiratban foglaltnak kell lennie. Aláírás mintaként elfogadni kizárólag a közjegyző által kiállított aláírás képet igazoló eredeti okiratot, vagy nevezett okirat közjegyző által hitelesített eredeti másolatát lehet.

6. Támogatási időszak
Támogatási időszak kezdő időpontja: 2018. március 31. (pályázat kiírásának időpontja)
Támogatási időszak záró időpontja: 2018. október 31.
A HM TKKF a civil szervezet fenti időszakban felmerült, pályázatban bemutatott szakmai programjához kapcsolódó költségeihez nyújt vissza nem térítendő támogatást.
A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik és melyek pénzügyi teljesítése az elszámolási határidő végéig megtörténik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.

7. A támogatás formája és mértéke
7.1. A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. A költségvetési támogatás igénybevétele utólagos elszámolás mellett, 100%-os támogatási előleg formájában történik. A támogatás folyósítása egy összegben történik, a beszámoló elfogadását megelőzően, támogatási előlegként (azaz utólagos elszámolással valósul meg a támogatási összeg felhasználása).
7.2. Az elnyerhető támogatás összegének alsó határa 500 000 Ft, azaz ötszázezer forint.
Az elnyerhető támogatás összegének felső határa 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint.

FIGYELEM! A HM TKKF a támogatást a kértnél alacsonyabb összegben is megállapíthatja. Ebben az esetben a nyertes pályázót az alacsonyabb összegnek megfelelő új költségvetés benyújtására kéri fel.
7.3. Jelen pályázati kiírás keretében benyújtott pályázat benyújtásához önrészként a támogatási összeg legalább 10%-ának megfelelő saját forrást szükséges biztosítani.
Önrész: minden, a HM TKKF-től folyósított támogatáson kívüli forrás, az önrész tartalmazza az egyéb forrás mellett az Ávr. 83. §-ában foglalt korlátozás figyelembe vételével megállapított saját forrást is.

FIGYELEM! A szükséges saját forrás biztosítása csak pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben történhet. A pénzben, pénzforrásban vagy pénzeszközben rendelkezésre álló saját forrás rendelkezésre állásáról a pályázatban a 12. pontban foglaltaknak megfelelő formában nyilatkozni kell. Kérjük, a költségvetés készítésekor fokozott figyelmet fordítsanak arra, hogy a költségek a megfelelő sorban kerüljenek feltüntetésre! A kitöltetlen költségvetési tábla a pályázat formai érvénytelenségét eredményezi.
7.4. A maximális támogatási intenzitás mértéke: 90%

8. Támogatásból elszámolható költségek köre
A pályázattal elnyert támogatás csak a pályázati ajánlatban szereplő pályamunka érdekében a támogatási időszakban felmerült költségek finanszírozására használható fel.
A pályázatban csak azok a támogatási időszakot terhelő költségekre vonatkozó számlák, bizonylatok számolhatók el, melyek kiállítási dátuma és teljesítési időpontja a támogatási időszakba esik. A pályázati kiírásban meghatározott támogatási időszak módosítását a kedvezményezett nem kezdeményezheti.
A pályázati programokon nyújtott vendéglátás, szállás és utazás/szállítás a következő módon számolható el:
- Szállás költségre az elnyert támogatás maximum 10%-a,
- Utazásra, szállításra az elnyert támogatás maximum 10%-a.
- Cateringre az elnyert támogatás maximum 20%-a számolható el.

9. Támogatásból el nem számolható költségek köre
- A pályázó fenntartásában működő intézmények költségei.
- A visszaigényelhető előzetesen felszámított általános forgalmi adó (áfa visszaigénylésre jogosult szervezetek költségvetésükben és elszámolásukban csak a visszaigényelhető áfa nélküli (nettó) összegeket szerepeltethetik).
- Beruházási kiadások: ingatlan vásárlás, új építmény építése; gépjármű beszerzés,
- Felújítási kiadások: meglévő ingatlanon (építményen) végzett építési tevékenység (pl.: bővítés, átalakítás, helyreállítás, felújítás, korszerűsítés, jókarbantartás, állagmegóvás, rendeltetésmódosítás stb.), gépjármű karbantartás költsége (pl.: élettartam hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész csere, használhatóságának jellegváltása)
- Adók és illetékek: vagyonszerzéshez kapcsolódó adók; ingatlanszerzés, gépjárműszerzés; vagyonadók (pl.: vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
- Jogkövetkezmények: bírságok, büntetések; késedelmi pótlék/kamat; kötbér
- Személyi jellegű kifizetések: tiszteletdíjak; szervezet választott tisztségviselőinek fizetett tiszteletdíjak; jutalmak (természetbeni, pénzbeli)
- Adósságszolgálat teljesítése: hitel-, kölcsön tőketörlesztése; pénzügyi lízing tőketörlesztése
- Dohányáru és szeszesital beszerzés.

10. Kapcsolattartási rend
A pályázatok benyújtásától a nyertes pályázatok lezárásáig a teljes folyamat nyomon követését az e-mailben történő kapcsolattartás szolgálja. Jelen pályázati eljárás keretében e-mailen, a pályázó által megadott e-mail címen keresztül történik a kapcsolattartás a pályázókkal. A HM TKKF elektronikus kapcsolattartásra alkalmazott e-mail címe: kulturalispalyazat@hm.gov.hu, amelyen a pályázóval a levelezést folytatja.
FIGYELEM! Tekintettel arra, hogy a pályázókkal történő kapcsolattartás elektronikusan történik, a pályázónak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie az általa megadott elektronikus elérhetőséget. A kapcsolattartás ezen módjából eredő problémákért, határidő-mulasztásért a HM TKKF felelősséget nem vállal, azok következményeit a pályázó viseli.

11. A pályázatok benyújtásának módja és helye
11.1. A pályázatot papíralapon és elektronikusan, azaz e-mailben kell benyújtani.
A pályázat papíralapú változatát 1 példányban postai úton kell benyújtani. A pályázatnak a teljes pályázati dokumentációt (pályázati adatlap és mellékletek) tartalmaznia kell, egy dossziéban lefűzve. (összetűzve, vagy spirálozva). A pályázatban minden dokumentumnak, nyilatkozatnak és aláírásnak eredetinek vagy az azok kiállítására jogosult, illetve - ahol azt a felhívás lehetővé teszi - a pályázó képviseletére jogosult személy által hitelesítettnek kell lennie. A pályázó képviseletére jogosult személynek a pályázati adatlapot hitelesítenie kell. A pályázati adatlapon fel kell tüntetni, hogy a pályázat hány lapot (nem oldalt, hanem ívet!) tartalmaz. A pályázatot tartalmazó borítékra kérjük, írja rá a pályázati kódot: HM TKKF KULT-2018.
A pályázat papíralapú példányát postai úton, tértivevénnyel, a következő címre kell beküldeni:
HM Társadalmi Kapcsolatokat Koordináló Főosztály
1885 Budapest Pf. 25.
A támogató a pályázat papíralapú példányát kizárólag postai úton, tértivevénnyel feladott küldeményként fogadja be. A pályázat benyújtásának időpontja a postai tértivevényen igazolt feladás dátuma. Személyes benyújtásra nincsen lehetőség!
11.2. A pályázat elektronikus változatának csak a pályázati adatlapot kell tartalmaznia Microsoft Word formátumban (.doc, .docx). A pályázat elektronikus változatát is a benyújtási határidőn belül kell megküldeni. A határidőn túl megküldött elektronikus példány nem minősül benyújtott pályázatnak, a HM TKKF azt formai ellenőrzésnek sem veti alá.
FIGYELEM! A 11.2 pontban meghatározottól eltérő formátumban (pl.: .pdf) megküldött elektronikus változat nem minősül benyújtott példánynak. A papíralapú, illetve az elektronikus példány tartalma közti eltérés esetén a támogató a pályázatot érdemi vizsgálat nélkül elutasítja.
11.3. A pályázatot elektronikus úton a következő címre kell megküldeni:
kulturalispalyazat@hm.gov.hu
11.4. A pályázatok benyújtása során pályázati díjat nem kell fizetni.

FIGYELEM! Azon pályázatok, amelyek akár papíralapon, akár elektronikus úton határidőben nem kerülnek benyújtásra, nem minősülnek érvényesen benyújtott pályázatnak és a HM TKKF formai ellenőrzésnek sem veti alá.

12. Benyújtandó dokumentumok
A pályázat benyújtásával egyidejűleg az alábbi dokumentumok csatolása szükséges:
- a pályázó számlavezető pénzintézetének nyilatkozata a pályázó fizetőképességéről, illetve saját forrásának rendelkezésre állásáról, azaz a pályázó számlavezető pénzintézetének a pályázó által az adatlapon megjelölt bankszámlaszámra vonatkozó igazolása a számlanyitás keltéről, illetve a megpályázott összeg 10%-ának megfelelő összegű önerő rendelkezésre állásáról. Ennek a mellékletnek minden esetben eredetinek kell lennie (kérjük a rendelkezésre álló önerő összegét betűvel is feltüntetni),
- együttműködést igazoló dokumentum(ok) (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó más szervezetekkel együttműködésben valósítja meg a projektet)

FIGYELEM! Kizárólag azon együttműködőket kérjük itt megjeleníteni, amelyekkel a pályázónak van együttműködést igazoló dokumentuma és azt mellékeli a pályázathoz. Amennyiben a pályázó a pályázatában együttműködőket sorol fel, de nem mellékeli az együttműködést igazoló dokumentumokat, a pályázatát kizárjuk.
Figyelem: Felhívjuk a figyelmet, hogy az Ávr. 75.§ (5) bekezdésében foglaltakra való tekintettel, a támogatási szerződéshez benyújtott dokumentumok kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 30 napnál régebbi.
- szakmai referencia (abban az esetben csatolandó, amennyiben a pályázó kíván csatolni szakmai referenciát)


Pályázatok Pályázatok
Vissza
Szerkesztőség: Budapest I. ker. Corvin tér 12., Tel: 30-659-63-88, E-mail: info@pafi.hu