Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerése
Kiíró:
Budapest Főváros Kormányhivatala
Határidő:
09/30/2018
Érvényes:
09/30/2018
Tárgymutató:
vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerése
Pályázhat:
Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) valamely kerületi hivatala foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységénél álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>


2018. évre szóló
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS és TÁJÉKOZTATÁS
Vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) elnyerésére

A Budapest Főváros Kormányhivatala (továbbiakban: BFKH) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) 17. §-a és a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerőpiaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 10. §-a alapján pályázatot hirdet álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatásra.

A támogatás célja
Azon álláskeresők, illetve rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesülő személyek támogatása, akik önmaguk foglalkoztatását egyéni vállalkozás keretében, vagy gazdasági társaság - a társaság tevékenységében személyesen közreműködő - tagjaként, vagy a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldják meg.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás formája:
legfeljebb 2 millió forint összegig terjedő tőkejuttatás támogatása vissza nem térítendő formában, utólagos finanszírozással.

Felhívjuk figyelmét, hogy a vállalkozóvá válást elősegítő támogatás egyéb formáira
- legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a kötelező legkisebb munkabér összegéig (138 000Ft/hó) terjedő támogatás, valamint
- a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatása (legfeljebb 50 000 Ft értékben)
vonatkozó kérelme(ke)t az álláskeresőnek a lakóhelye/tartózkodási helye szerint illetékes kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységeinél kell benyújtani.
A kérelem nyomtatvány a következő linken elérhető: http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=budapest_kozerdeku_allaskeresoknek
A támogatási formák együttesen és külön-külön is nyújthatóak.
Amennyiben a több támogatás típust igénylik, a pályázatot és a kérelmet külön-külön szükséges benyújtani a vállalkozás megalapítását megelőző napig:
- a tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot a 7. pontban leírtak szerint, a Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához kell postai úton benyújtani
- a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő vissza nem térítendő támogatást valamint a vállalkozói tevékenység megkezdéséhez szükséges szaktanácsadás költségeinek támogatását is igényli, úgy az erre vonatkozó kérelmet 1 eredeti példányban a vállalkozás megalapítása előtt a Kormányhivatal illetékes Kerületi Hivatalához szükséges benyújtani.

Felhívjuk figyelmét, hogy a támogatási típusok igénybevételének feltétele, hogy a pályázat/kérelem benyújtásának napján álláskeresőnek szükséges lenni, a vállalkozás megalapítását legkorábban kizárólag a pályázat/kérelem benyújtását követő napon kezdheti meg a pályázó/kérelmező.

A vállalkozóvá válást elősegítő támogatás (tőkejuttatás) forrása:
A Nemzeti Foglalkoztatási Alap Foglalkoztatási Alaprész decentralizált, a BFKH által e célra elkülönített 100 000 000 Ft kerete.

A pályázati úton igényelhető tőkejuttatás támogatása
1. A támogatás igénybevételének feltételei:
A pályázaton részt vehet az a Budapesten regisztrált álláskereső, aki a pályázat benyújtásakor budapesti lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, továbbá legalább egy hónapja Budapest Főváros Kormányhivatala (a továbbiakban: BFKH) valamely kerületi hivatala foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységénél álláskeresőként nyilvántartott, vagy rehabilitációs járadékban vagy rehabilitációs ellátásban részesül, és
1.1. aki munkaviszonyon kívüli tevékenységgel gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról az alábbi formák valamelyikében:
a) egyéni vállalkozás keretében,
b) új induló társas vállalkozás keretében, a gazdasági társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként (társasági szerződés rendelkezése vagy a többi taggal való külön megállapodás alapján). A támogatott tag vagyoni hozzájárulásának mértéke legalább 51%-ot el kell érnie a társaság vagyonában. Több pályázót érintő új társult vállalkozás létrehozása esetén a pályázatokat egyenként, külön-külön kell benyújtani. Ebben az esetben mindegyik pályázatban hivatkozni kell arra, hogy a társult vállalkozásnak kik a további tagjai.
c) önfoglalkoztatását a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként oldja meg. (Az őstermelői tevékenység adószám birtokában gyakorolható, mely a lakóhely szerinti illetékes adóigazgatóságtól igényelhető.) Mezőgazdasági őstermelő tevékenységhez nyújtandó támogatás további feltétele, hogy a támogatást kérő az őstermelői tevékenységet a támogatásról szóló döntés kézhezvételét követően kezdi meg, és a pályázat benyújtását megelőző két éven belül nem rendelkezett őstermelői igazolvánnyal;
1.2. rendelkezik a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát bemutató/alátámasztó legalább 3 éves üzleti tervvel, és
1.3. rendelkezik a vállalkozás indításához - a beruházás költségének legalább 20 százalékát elérő - saját forrással. Nem tekinthető saját forrásnak az államháztartás alrendszeriből kapott más támogatás, vagy felvett banki hitel;
1.4. rendelkezik az esetleges kötelezettségszegés miatt történő visszafizetése esetére anyagi biztosítékkal, azaz bankszámlájára/pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízást engedélyez;
1.5. vállalja, hogy fenntartja vállalkozását és gondoskodik önmaga foglalkoztatásáról a vállalkozás megindításának napját követő legalább 3 évig;
1.6. a támogató döntés közlését követő 30 napon belül hatósági szerződést köt a BFKH-val;
1.7. legkésőbb a hatósági szerződés megkötéséig csatolja a vállalkozás alapítására vonatkozó és a tevékenység megkezdéséhez szükséges dokumentumokat (pl. egyéni vállalkozói igazolvány vagy értesítés egyéni vállalkozói tevékenység megkezdésének nyilvántartásba vételéről, mezőgazdasági őstermelői igazolvány és annak betétlapja, gazdasági társaság esetén a társaságot bejegyző cégbírósági végzés, társasági szerződés/alapító okirat másolata, bankszámla/pénzforgalmi számlaszerződés, szakhatósági engedélyek stb.);
1.8. vállalja, hogy a hatósági szerződésben meghatározott időpontig a beruházást megvalósítja, a költségekkel elszámol, illetve tevékenységét megkezdi;
1.9. vállalja, hogy a BFKH felhívására a pályázat érdemi elbírálásához - az 1. számú mellékletben előírt kötelező mellékleteken túl - egyéb iratot is (pl. előzetes elvi szakhatósági engedélyek, szándéknyilatkozatok, bérleti előszerződés, adásvételi előszerződés) becsatol;
1.10. vállalja, hogy a hatósági szerződésben foglaltakkal kapcsolatos bármilyen változást a BFKH-nak a változás bekövetkeztétől számított 5 napon belül bejelenti, továbbá tudomásul veszi, hogy tevékenységét és a támogatás rendeltetésszerű felhasználását a jogszabályban meghatározott szervek ellenőrizhetik;
1.11. vállalja, hogy gazdasági társaság tagjaként jogszabály vagy társasági szerződésben foglaltak alapján a társaság tevékenységi körében személyesen közreműködik (betéti társaság esetében kizárólag beltag esetében nyújtunk támogatást);
1.12. vállalja, hogy a gazdasági társaságban legalább 51%-os üzletrésszel rendelkezik
1.13. vállalja, hogy a személyes közreműködés ténye a gazdasági társaság létesítő okiratában is rögzítésre kerül.
Nem minősül személyes közreműködésnek önmagában az üzletvezetés és a képviselet ellátása, valamint a munkaviszonyban, illetve polgári jogi szerződés alapján történő munkavégzés.
Felhívjuk a figyelmet, hogy nem nyújtható támogatás annak, aki a pályázat benyújtásának időpontjában már szerepel az egyéni vállalkozók nyilvántartásában vagy bejegyeztette vállalkozását!

2. A támogatás formája és mértéke
A támogatás formája legfeljebb 2 millió forint vissza nem térítendő tőkejuttatás, amely nem haladhatja meg az összes beruházási költség nettó értékének 80%-át, vagy az általános forgalmi adót (áfa) is tartalmazó érték 80%-át, amennyiben a támogatottnak a támogatásból finanszírozott beszerzése kapcsán ÁFA levonási joga nincs. A BFKH kisebb összegű támogatást is megítélhet. (Pályázónak az áfa levonási jogosultságára vonatkozóan a pályázatában nyilatkoznia kell (4. számú melléklet).)
A beruházást egyéni vállalkozó és gazdasági társaságot alapítani kívánó pályázó a pályázat benyújtásának napját követő naptól saját kockázatára megkezdheti, azonban a támogatás oda nem ítélése, vagy csökkentett mértékben való odaítélése esetén kártérítési igénnyel a BFKH-hoz nem fordulhat. Már megkezdett vállalkozás nem támogatható (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.3. pont). Felhívjuk figyelmét, hogy a 6 havi kötelező legkisebb munkabér összegéig terjedő támogatás iránti kérelmet is kizárólag a vállalkozás megalapítását megelőző napig nyújthatja be a Kormányhivatal lakóhelye szerint illetékes Kerületi Hivatala Foglalkoztatási Osztályához.
A mezőgazdasági őstermelő tevékenység esetében a pályázó a tevékenységet a támogatásról szóló döntést kézhezvételét követően kezdheti meg (lásd A támogatás igénybevételének feltételei: 1.2.c pont).
A BFKH az igényelttől kisebb összegű támogatást is megítélhet, ezért ilyen esetekre tekintettel a pályázónak a benyújtott pályázatában nyilatkoznia kell, hogy amennyiben az általa kért támogatási összegnél alacsonyabb támogatási összeg kerül megállapításra és nem vállalja a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezet különbözetének pótlását, vagy üzleti tervének a rendelkezésre álló összegnek figyelembe vételével történő átdolgozását, úgy tudomásul veszi, hogy pályázata elutasításra kerül. Abban az esetben, ha a pályázó nyilatkozatot/nyilatkozatokat nem tesz (3. számú melléklet), pályázata automatikusan elutasításra kerül. Csökkentett összegű támogatás esetén a BFKH meghatározhatja, hogy a pályázó által tervezett beruházásból mely tételekre ad támogatást.
A támogatásban részesülő a vállalkozás vagy mezőgazdasági őstermelői tevékenység megszűnését köteles 5 napon belül a BFKH-nak bejelenteni.

3. A támogatás felhasználása
A beruházás az alábbi tételeket tartalmazhatja:
Bérlés (a)):
a) vagyoni értékű jogok: (ingatlanhoz kapcsolódó, de nem tulajdonból származó jogok megvásárlása)
- tartós földhasználat,
- bérleti díj (legfeljebb fél évre, folyamatosan fennálló bérleti jogviszony esetén);
Hozzátartozók közötti ingatlanbérlést a BFKH nem támogat!
Hozzátartozónak minősül a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 172. - h) pontja szerint: az egyeneságbeli rokon és annak házastársa, örökbe fogadó és a nevelőszülő, az örökbe fogadott és a nevelt gyermek, a testvér, a házastárs, az élettárs, a házastársnak, az élettársnak egyeneságbeli rokona, testvére és a testvér házastársa.
Tulajdonjog szerzés (vásárlás) (b), c), d), e) f)):
Adásvételi szerződéssel beszerzett javakat a pályázattal megvalósuló beruházás nem tartalmazhat, kivéve ingatlan valamint gépjármű esetében.
b) immateriális javak: (a teljes beruházás költségének legfeljebb 50%-a fordítható erre a célra),
- szoftver-termékek (kizárólag a vállalkozással összefüggő program és adatfeldolgozási dokumentáció),
- weboldal (legfeljebb bruttó 250 000 Ft-ig);
Hozzátartozók (lsd. a) pont)közötti immateriális javak beszerzését a BFKH nem támogat!
c) ingatlanok: (a vállalkozás beindításához szükséges, megfelelő felépítménnyel rendelkező tehermentes ingatlan, a benne lévő használt berendezési tárgyak nélkül)
- épület, egyéb építmény (pl. műhely, üzlet, iroda),
- földterület, erdő, ültetvény,(mezőgazdasági művelésre alkalmas);
Ingatlan vásárlás esetén a vállalkozás székhelyeként vagy telephelyeként be kell jegyezni az ingatlant, valamint funkciója szerint hasznosítani kell azt.
Lakóingatlan vásárlását a BFKH nem támogatja. Hozzátartozók(lsd. a) pont) közötti ingatlanvásárlást a BFKH nem támogat.
d) gépek, berendezések, eszközök, járművek: (a vállalkozási tevékenységet tartósan - legalább 1 éven túl - és közvetlenül, vagy közvetetten szolgáló)
- gépek,
- számítástechnikai eszközök,
- műszaki berendezések, felszerelések,
- irodai berendezések, felszerelések,
- személygépjármű (ha a vállalkozás profilja személyszállítás vagy gépjárművezetői oktatás),
- haszon és mezőgazdasági haszongépjárművek,
tenyészállatok (őstermelő esetén);
Hozzátartozók(lsd. a) pont)közötti gépek, berendezések, eszközök, járművek beszerzését a BFKH nem támogat!
A pályázat keretében vásárolt eszközök egyedi, minimális értéke bruttó 20 000 Ft.
e) forgóeszközök: (legfeljebb bruttó 250 000 Ft-ig) )
- indulókészlet (a vállalkozás tevékenységéhez kapcsolódó),
- 20 000 Ft alatti kis értékű eszközök (legfeljebb bruttó 100 ezer Ft-ig);
Amennyiben a beruházásban szerepel 20 000 Ft alatti kis értékű eszköz vagy induló árukészlet vásárlása, azt kérjük a pályázati űrlap 5. számú táblázatában egy sorba, összegezve tüntesse fel.
Hozzátartozók (lsd. a) pont) közötti forgóeszközökbe tartozó beszerzést a BFKH nem támogat!
A beruházás az alábbi tételek nem tartalmazhatja:
például: - kaució
- rezsi költség (víz, gáz, villany stb.)
- vállalkozás megalapításához kapcsolódó költség
- hatósági díjak
- bérleti jog megszerzése
- ügyvédi díj
- marketing költség
- arculattervezés
- munkadíj
- lízing valamint részletfizetési konstrukcióban történő beszerzés
- közterhek, illetékek
- szállítási, összeszerelési díj
- adásvételi szerződéssel beszerzett javak, kivéve a nem lakás célját szolgáló ingatlan valamint gépjármű vásárlás
- a vállalkozás megalapítása előtt már megkezdett beszerzés
- a bruttó 20 000 forint alatti egyedi értékű (bruttó 20 000 Ft/db) beszerzések, kivéve az indulókészlet/forgóeszköz beszerzést
- építési, bővítési, felújítási, korszerűsítési, átalakítási beruházás
Gazdasági társaság alapítása esetében a beszerezni kívánt eszközök fedezetét jelentő értéket - azaz a pályázati forrásból elnyerni kívánt összeget és az önerő együttes összegét - vagyoni betétként/törzsbetétként a gazdasági társaság rendelkezésére kell bocsátani és a cégnyilvántartásba a jegyzett tőkeként be kell jegyeztetni.

4. Nem támogatott vállalkozások/tevékenységek:
a) használt cikk (cipő, ruha, műszaki áru) kereskedelem,
b) egy vagy kisszámú megrendelőhöz kötött és jellemzően munkaviszony keretében is ellátható tevékenység ("egyszámlás" vállalkozás),
c) biztosítási, pénzügyi ügynöki, egyéb direkt marketing értékesítési, MLM marketing tevékenység,
d) eszköz/ingatlan további bérbeadására irányuló tevékenység.

5. A támogatás folyósítása
A támogatás a BFKH-val kötött hatósági szerződés aláírása után - a pályázó bankszámlájára/ pénzforgalmi számlájára azonnali beszedési megbízás engedélyezését követően -utólag a bemutatott eredeti dokumentumok (eszközvásárlás esetén: a teljes körűen kiegyenlített, benyújtott számla vagy adás-vételi szerződés (ingatlan vagy gépjármű esetén)), valamint a pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok (banki terhelési értesítés, vagy banki igazolás az átutalásról) alapján, a hatósági szerződésben meghatározott támogatási mértékben a Magyar Államkincstáron keresztül kerül utalásra. A támogatás folyósításához a pályázat benyújtását követően megindított vállalkozás létrejöttétől/bejegyzésének napjától a hatósági szerződésben meghatározott "beszerzés befejezésének végső időpontjá"-ig kiállított eredeti bizonylatok szükségesek (beszerzés befejezésének végső időpontja" a hatósági szerződés megkötésétől számított 60 nap).
A pályázó erre irányuló kérelme esetén, támogatási előleg folyósítható, melyről a BFKH saját hatáskörben dönt. Előleget a hatósági szerződés megkötését megelőzően szükséges kérelmezni. Az előleget a hatósági szerződés megkötését követő 30 napon belül utalja a BFKH a kedvezményezett részére. Az előleggel történő elszámolás végső határideje "a beszerzés befejezésének végső időpontja".

6. A szerződésszegés jogkövetkezményei
Ha a támogatott a hatósági szerződésben foglaltakat megszegi, nem vagy csak részben teljesíti, a támogatást a visszakövetelés időpontjában hatályos, a kötelezettségszegés napjától a visszakövetelésről rendelkező határozat meghozatalának napjáig az Flt. 21. §(4) bekezdése szerint kiszámított ügyleti kamattal növelt összegben kell visszafizetni.
Amennyiben a kötelezett visszafizetési kötelezettségének a visszakövetelésről rendelkező határozatban megjelölt határidőig nem tesz eleget, e határidő elmulasztásának napjától a támogatás összegének alapulvételével az adó- és vámhatóságnak a végrehajtás foganatosítása érdekében történő megkeresésének napjáig, számított késedelmi kamatot is köteles fizetni.

7. A pályázat benyújtásának határideje, módja
A tőkejuttatás támogatásra vonatkozó pályázatot 2018. április 9-től 2018. szeptember 30-ig kizárólag postai úton lehet benyújtani a borítékon "SK" jelzéssel ellátva Budapest Főváros Kormányhivatala Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályához (1364 Budapest Pf. 244.).
A pályázatot az erre a célra rendszeresített "Pályázati űrlap"-on annak kötelező mellékleteivel, valamint nyilatkozataival kell benyújtani, 1 eredeti példányban.
A forrás kimerülése esetén a tőkejuttatás támogatására kiírt pályázati felhívás felfüggeszthető, vagy a BFKH számára rendelkezésre álló forrás függvényében a keret növelhető. A felfüggesztés tényét a http://www.kormanyhivatal.hu/hu/budapest és a http://fovaros.munka.hu weboldalon közzétesszük!

8. A pályázat elbírálásának módja, határideje
A BFKH a pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül vagy befogadó nyilatkozatot bocsát ki a pályázó részére, vagy az alábbi esetekben visszautasítja a pályázatot:
- a pályázat nem a benyújtásra meghatározott határidőn belül került benyújtásra,
- az igényelt támogatás összege meghaladja a maximálisan igényelhető mértéket vagy a támogatási arány meghaladja a maximális támogatási intenzitást,
- a pályázó nem tartozik a meghatározott lehetséges támogatást igénylő körbe.
A befogadó nyilatkozat nem jelent támogatói döntést, a pályázat egyéb tartalmi és formai elemei ezt követően kerülnek vizsgálatra.
A pályázatok elbírálásáról a BFKH a pályázat beérkezését követő naptól számított 30 naptári napon belül dönt.
A BFKH a döntésről szóló értesítés átvételétől számított 30 naptári napon belül hatósági szerződést köt a támogatottal, mely az elnyert támogatás felhasználásának részletes feltételeit (a nyertes pályázó jogait és kötelezettségeit) tartalmazza.
Amennyiben a kedvezményezett mulasztásából a szerződéskötésre a meghatározott határidőn belül nem kerülne sor, a támogatási döntés hatályát veszti.
Az a pályázat, amely nem felel meg a pályázati felhívás feltételeinek, illetve a pályázati egységcsomagban foglaltaknak, hiányosan vagy hibásan (ideértve a formai és számszaki hibákat is), illetve a kötelezően előírt mellékletek bármelyike nélkül érkezik be, elutasításra kerülhet. Hiánypótlást kizárólag a BFKH kezdeményezhet.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs. Amennyiben a határozatban foglaltakkal nem ért egyet, úgy annak közlésétől számított 30 napon belül, a Főváros Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címzett, de az állami foglalkoztatási szervként eljáró Budapest Főváros Kormányhivatala részére benyújtandó keresetben, jogsérelemre hivatkozva a határozat ellen pert indíthat.
A mérlegelés szempontjai elsősorban:
- az üzleti terv megalapozottsága,
- a pályázó eddigi együttműködése az őt nyilvántartó kerületi hivatal foglalkoztatási és munkaerő-piaci feladatokat ellátó szervezeti egységével,
- a vállalkozás megalapozottsága a térség munkaerő-piaci helyzetét figyelembe véve,
- a pályázó munkához jutási esélyeit (pályázó életkora,iskolai végzettsége, munkatapasztalata stb.),
- a pályázat benyújtását megelőzően vállalkozói ismeretek elsajátítására irányuló képzésen, tanácsadáson való részvétel,
- a pályázat benyújtását megelőzően végzett vállalkozói tevékenység,
- a munkaerő-kereslet és - kínálat helyi jellemzői,
- a térség foglalkoztatási helyzete és munkanélküliségi mutatói,
- a vállalkozás székhelye, telephelye, megvalósítás helyszíne (előnyben részesül a budapesti székhely, telephely, megvalósítási helyszín).
- az előírtnál (20%) magasabb saját erő biztosíték
- előnyben részesül a termelő tevékenység a szolgáltatással szemben
- indokolatlanul magas árkategóriájú/árfekvésű eszközök beszerzése
A pályázati kiírással kapcsolatban további felvilágosítás kérhető a foglalkoztatas.fovaros.munka@ffo.bfkh.gov.hu e-mail címen, személyes konzultációra nincs lehetőség. A BFKH a hivatalos ügyiratokat postai úton/elektronikusan küldi meg a pályázónak, telefonon, személyesen nem adható a döntésről/pályázat eredményéről tájékoztatás.
A pályázatot a részletes pályázati egységcsomagban foglaltak szerint kell összeállítani, amely térítésmentesen vehető át a BFKH Foglalkoztatási Főosztály Munkaerőpiaci Osztályon (1082 Budapest, Kisfaludy u. 11.), valamint letölthetőa http://www.kormanyhivatal.hu és a http://fovaros.munka.hu honlapról.

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum