Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek / VP5-8.6.2-16
Kiíró:
Miniszterelnöki Hivatal
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
03/02/2021
Tárgymutató:
erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek / VP5-8.6.2-16
Pályázhat:
erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

FELHÍVÁS
Az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítására

A Felhívás címe: Erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló tevékenységek
A Felhívás kódszáma: VP5-8.6.2-16
Magyarország Kormányának felhívása az erdőgazdálkodók részére az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló tevékenységek megvalósítása érdekében.
A Kormány a Partnerségi Megállapodásban célul tűzte ki az éghajlatváltozás hatásainak a mérséklését, az erőforrás-felhasználás hatékonyságának az előmozdítását, valamint a vidéki térségek lakosságának a megtartását. A cél elérését a Kormány az erdőgazdálkodók együttműködésével tervezi megvalósítani jelen Felhívásban foglalt feltételek mentén.
Az együttműködés keretében a Kormány vállalja, hogy:
- a benyújtott támogatási kérelmekről a jogszabály által meghatározott határidőn belül dönt.
- A Felhívás feltételeinek megfelelő projekteket területalapú, vissza nem térítendő támogatásban részesíti a rendelkezésre álló forrás erejéig.
A támogatási kérelmet benyújtó szervezetek az együttműködés keretében vállalják, hogy:
- projektjük megvalósításával hozzájárulnak a fenntartható erdőgazdálkodás céljának eléréséhez.
- a kapott támogatáson felül önerőből finanszírozzák a projektet.

1. A TERVEZETT FEJLESZTÉSEK HÁTTERE
1.1. A Felhívás indokoltsága és célja
Az erdők gazdasági értékének növelése olyan erdészeti beavatkozásokkal, amelyek által az erdők nagyobb mértékben képesek ellátni gazdasági értékteremtő funkciójukat. Ide kell érteni azokat a beavatkozásokat is, amelyek hatásai nem azonnal, hanem a jövőben várható fahasználatok során tapasztalhatók.
1.) támogatható tevékenységek az alábbiak:
a) befejezett ápolás
b) tisztítás
c) törzsnevelési jellegű beavatkozás
2.) a beavatkozások hatására növekszik:
a) a várható növedék és az erdők kondíciója a talajállapot javítása következtében
b) a növőtér a tőszámcsökkenés hatására, amelynek következtében
ba) rövidtávon javul az egyedek állékonysága, és ezzel a fatermesztés biztonsága
bb) hosszú távon növekszik a kitermelt faanyag átmérője, és ezzel a piaci értéke
c) a mag eredetű, vagy a gyökérsarj eredetű egyedek aránya
d) a célállomány főfafajainak elegyaránya a fiatal erdő felső szintjében
e) az ágtiszta törzsmagasság
Jelen konstrukció keretében kizárólag olyan támogatási kérelmek támogathatóak, amelyek megfelelnek a fenti célkitűzésnek.
1.2. A rendelkezésre álló forrás
A Felhívás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 2 705 471 791 Ft.
Jelen Felhívás forrását az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.
A támogatott támogatási kérelmek várható száma: 750 db.
1.3. A támogatás háttere
Jelen Felhívást a Vidékfejlesztési Program keretében a Miniszterelnökség Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkársága (Irányító Hatóság) hirdeti meg a 1012/2016. (I. 20.) számú kormányhatározatban szereplő Éves Fejlesztési Keret alapján.

2. ÜGYFÉLSZOLGÁLATOK ELÉRHETŐSÉGE
Ha további információkra van szüksége, forduljon bizalommal a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálathoz a 06 40-638-638 telefonszámon, ahol hétfőtől csütörtökig 8 órától 16 óráig, pénteken 8 órától 14 óráig fogadják hívását.
Kérjük, kövesse figyelemmel a Felhívással kapcsolatos közleményeket a http://www.szechenyi2020.hu oldalon, ahol a Széchenyi 2020 ügyfélszolgálat elektronikus elérhetőségeit is megtalálhatja. 6

3. A PROJEKTEKKEL KAPCSOLATOS ELVÁRÁSOK
3.1. A projekt keretében megvalósítandó tevékenységek
Jelen felhívás alapján vissza nem térítendő támogatás vehető igénybe, az 1305/2013 EU rendelet 26. cikkében foglaltak szerint, az erdők gazdasági értékének növelését szolgáló erdőgazdálkodási tevékenységek megvalósításának támogatására.
A Felhívás keretében az alábbi tevékenységek támogathatóak önállóan:
A támogatás a 2009. évi XXXVII. törvény az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról (továbbiakban Evt.) hatálya alá tartozó a 16. § (6) bekezdésében meghatározott területeken vehető igénybe a felhívásban meghatározott részletes szakmai feltételek szerint.
1.) A támogatás az erdei termelési potenciál mobilizálását szolgáló
a) kézi befejezett ápolás, gépi befejezett ápolás
b) tisztítás fahasználat
c) magas törzsnyesés (5m), kihordás, sorba rendezés, vagy aprításból áll.
3.2. A támogatható tevékenységek állami támogatási szempontú besorolása
A felhívás keretében nyújtott támogatás uniós versenyjogi értelemben állami támogatásnak minősül.
A Felhívás keretében támogatható tevékenységek a 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet alapján közösségi versenyjogi szempontból az alábbi jogcímeken, a következő támogatási kategóriákra vonatkozó előírások alapján valósíthatók meg:
Támogatható tevékenység
befejezett ápolás
Támogatás jogcíme
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja alapján az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás d) az erdő gazdasági értékének mobilizálása
Támogatási kategória
csekély összegű támogatás nyújtható
Támogatható tevékenység
tisztítás fahasználat
Támogatás jogcíme
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja alapján az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás
d) az erdő gazdasági értékének
Támogatható tevékenység
csekély összegű támogatás nyújtható
Támogatható tevékenység
törzsnevelési jellegű beavatkozás mobilizálása
Támogatás jogcíme
255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § 7. pontja alapján az erdőterület fejlesztésére és az erdő életképességének javítására irányuló beruházás
d) az erdő gazdasági értékének mobilizálása
Támogatási kategória
csekély összegű támogatás nyújtható
A Felhívás keretében megvalósítandó fejlesztések támogathatóságához szükséges a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet 17/B. § szakaszában a 7.d) pontjához (az erdő gazdasági értékének mobilizálása) hozzárendelni a "csekély összegű támogatás” támogatási kategóriát. Emiatt a 255/2014. (X. 10.) Korm. rendelet fenti módosításáig ebben a támogatási kategóriában a támogatói döntés meghozatala nem lehetséges.

4. A TÁMOGATÁSI KÉRELMEK BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
4.1 Támogatást igénylők köre
Jelen támogatást az erdészeti hatóság által az Evt. alapján jogerősen nyilvántartásba vett magánjogi vagy önkormányzati erdőgazdálkodók vehetik igénybe.
4.2 Támogatásban nem részesíthetők köre
Lásd az ÁÚF-ban található 2. Kizáró okok listája c. részben.
Csekély összegű támogatás (De minimis, 1407/2013/EU) nem nyújtható:
a) azon szervezet részére, amely az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
b) olyan feltétellel, amely az európai uniós jog megsértését eredményezi,
4.3 A támogatási kérelem benyújtásának határideje és módja
1.) A támogatási kérelmet kizárólag elektronikus úton, (az ÁUF-ben meghatározottak szerint) ügyfélkapun keresztül, az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló kormányrendeletben meghatározott elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani az alábbi ütemezés szerint:
- 2016. 04.15-től - 05.16-ig
- 2017. 03.01-től - 03. 31-ig
- 2018. 02.01-től - 02.28-ig
- 2019. 02.01-től - 03.04-ig
- 2020. 02.01-től - 03.02-ig
- 2021. 02.01-től - 03.02-ig
A határidők elmulasztása jogvesztő hatályú.
1.) A támogatási kérelemben a benyújtási időszak alatt változtatások tehetők. A támogatási kérelem a benyújtási időszak alatt tett utolsó változtatás szerinti adattartalom szerint kerül elbírálásra. Változtatás benyújtása esetén a támogatási kérelem benyújtási idejének az utolsó változtatás benyújtásának napja minősül.
2.) A támogatási kérelemhez csatolandó dokumentumokat elektronikus úton előállított olvasható formában kell csatolni a kérelemhez.
3.) A támogatási kérelemhez csatolni kell:
a) a mérési jegyzőkönyv másolati példányát, amennyiben a befejezett ápolást az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén végzik.
b) foglalkoztatási nyilatkozatot.
4.) A támogatás az erdőrészlet azonosító megadásával igényelhető.
A támogatási kérelem benyújtásának módja: Online benyújtás elektronikus kitöltőprogramon keresztül.

5. A FINANSZÍROZÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
Kérjük a projekt előkészítése során vegye figyelembe, hogy a támogatást a projekt megvalósítása során csak akkor tudja majd igénybe venni, ha megfelel a következő szabályoknak.
5.1 A támogatás formája
Jelen Felhívás keretében nyújtott támogatás vissza nem térítendő támogatásnak minősül.
1.) kifizetési igénylést elektronikus úton kell benyújtani.
a) A kifizetési igénylést a támogatói okirat kézhezvételét követő két éven belül lehet benyújtani a támogatott tevékenység erdőrészletenkénti maradéktalan megvalósítását követően. A kifizetési igénylés során a tevékenység maradéktalan elvégzését a megvalósítást követő 20 napon belül kell igazolni erdőrészletenként, a jelen Pályázati Felhívás 3; 4; ill. 5. számú melléklete szerinti dokumentummal. A 20 napos benyújtásra vonatkozó határidőt erőrészlet szinten kell figyelembe venni és elmulasztása jogvesztő hatályú.
b) A támogatási jogosultságnak történő megfelelés, illetve az erdőrészletre vagy rész-erdőrészletre vonatkozó támogatói okirat kibocsátása önmagában nem eredményezi a támogatás kifizetését. A kifizetés kizárólag kifizetési igénylés benyújtásával igényelhető.
2.) Kifizetési igénylést az nyújthat be,
a) aki támogatói okirattal rendelkezik,
b) a kötelezettség átadására irányuló kérelemben a kötelezettség átvevőjeként szerepel, de jogerős támogatási döntéssel még nem rendelkezik. Ilyen esetek például a nem elbírált támogatási kérelemmel és kötelezettség átvállalását igazoló kérelemmel rendelkezők, és kifogás alatti döntések, amely esetekben is a valóságnak megfelelően kell a kifizetési igénylést benyújtani.
3.) A kifizetési igényléshez mellékelni kell
a) foglalkoztatás bővítése esetén, a foglalkoztatást alátámasztó a támogatást igénylő által hitelesített megbízási szerződés vagy munkaszerződés másolatát
b) közfoglalkoztatottal történő foglalkoztatás bővítése esetén, a közfoglalkoztatáshoz nyújtható támogatásokról szóló 375/2010. (XII. 31.) Korm. r. 6/A. § (2)-(3) bekezdése szerinti hatósági szerződés hitelesített másolatát, továbbá az érintett személy munkaszerződésének a támogatást igénylő által hitelesített másolatát.
c) a támogatott terület gazdasági értékének a beruházások általi növekedését igazoló, a beruházások indokoltságát alátámasztó, befejezett ápolás esetén a 3. tisztítás esetén a 4. törzsnyesés esetén az 5. számú melléklet szerinti formanyomtatványt
d) befejezett ápolás esetén, amennyiben a tevékenységet az erdőrészlet területhatár állandósítással elkülönített részterületén kívánja igénybe venni a kérelmezett terület méretét igazolni kell, a mérési jegyzőkönyv másolati példányával és az elektronikus benyújtó felületre történő saját poligon feltöltésével.
4.) A támogatás a támogatásra vonatkozó adminisztratív ellenőrzések, a keresztellenőrzések, a helyszíni ellenőrzések lefolytatása után kifizetési igénylésenként egy összegben kerül kifizetésre.
5.) A támogatás forintban kerül kifizetésre, az euró/forint átváltási arány a kifizetési igénylés benyújtásának évének január 1-jén fennálló Európai Központi Bank középárfolyam szerint kerül meghatározásra.
6.) A támogatás folyósítása a 2007. évi XVII. törvény 28/A. § (2) bekezdése alapján a támogatást igénylő ügyfél-nyilvántartási rendszerben rögzített fizetési számlájára történik.
7.) A támogatás a kifizetési igénylés alapján, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 79. § (2b) bekezdésében foglaltak szerint fizethető ki.
https://www.palyazat.gov.hu/vp-5-862-16-erdei-termelsi-potencil-mobilizlst-szolgl-tevkenysgek
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati csomagIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum