Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Az utcai szociális munkát működtető és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése
Kiíró:
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Határidő:
07/31/2018
Érvényes:
07/31/2018
Tárgymutató:
utcai szociális munkát végző szolgáltató állami támogatása
Pályázhat:
Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát működtető fenntartók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

AZ UTCAI SZOCIÁLIS MUNKÁT MŰKÖDTETŐ ÉS BEFOGADOTT SZOLGÁLTATÓK FELTÉTELEINEK FEJLESZTÉSE
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

2018. év
Az Emberi Erőforrások Minisztere az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) vonatkozó rendelkezései, valamint a támogató szolgáltatás és a közösségi ellátások finanszírozásának rendjéről szóló 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 4. § (4) bekezdése alapján pályázatot hirdet utcai szociális munkát végző szolgáltató állami támogatására.
Az Emberi Erőforrások Minisztere a pályázati eljárás lefolytatásával a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóságot (a továbbiakban: SzGyF) bízza meg.

1. A pályázat célja
A pályázat közvetlen célja a szolgáltatás működési feltételeinek megteremtése a krízis időszakokban, kiemelten a "vörös kód" figyelmeztetés alatt. A támogatással lehetőség van a krízisidőszak többletfeladatainak elvégzéséhez kapcsolódó költségek fedezésére, a szükséges eszközök, felszerelések beszerzésére, az ellátást hatékonyabbá tevő szolgáltatások megvásárlására, a jogszabályban meghatározott kötelező ellátáson felüli munkavégzés biztosítására.

2. A támogatás formája és mértéke
2.1. A támogatás formája vissza nem térítendő támogatás, a pályázatban igényelt és megítélt támogatás 100%-a, saját forrást nem igényel.
2.2. Támogatható szolgáltatások, tevékenységek:
- A közterületen élők ellátásához szükséges, a téli időszakkal járó egészségkárosodás megelőzéséhez, az életveszély elhárításához szükséges használati eszközök beszerzése;

FIGYELEM!
Nem támogatható ezen pályázat során semmilyen olyan költség, ami nem illeszkedik szakmailag a benyújtott pályázati programhoz, illetve a szolgáltatás szakmai feladatellátásához.
- Az utcai szociális munkát segítő eszközök beszerzése;
- Életmentő jellegű élelmiszer (krízis élelmiszerkészlet) biztosítása;
- A vörös kód időszakában rendkívüli munkavégzés;
- A vörös kód időszaka alatt nyújtott szolgáltatások megvásárlása;
- A közvetlen életveszély elhárítását segítő egyéb olyan szolgáltatások biztosítása, amelyek a fent felsoroltak közé nem illeszthetők.

3. Pályázat benyújtására jogosultak
3.1. A pályázók köre:
Finanszírozási szerződéssel rendelkező, utcai szociális munkát működtető fenntartók.
A fenntartók csak azon szolgáltatókra vonatkozóan nyújthatnak be pályázatot, akik az Emberi Erőforrások Minisztere által 2017. december 11. napján meghirdetett, "Az utcai szociális munkát végző és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" című pályázaton nem részesültek támogatásban.
3.2. Benyújtható pályázatok száma
A pályázati felhívásra egy fenntartó szolgáltatónként nyújthat be egy-egy pályázatot.
3.3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, amely
- a támogatott tevékenységhez szükséges jogerős hatósági engedélyekkel, illetve befogadással a pályázat benyújtásának időpontjában nem rendelkezik,
- szervezetnek lejárt esedékességű, vagy meg nem fizetett adótartozása - ide nem értve a helyi adókat -, valamint járulék-, illeték- vagy vámtartozása (a továbbiakban együtt: köztartozás) van,
- fenntartónak az utcai szociális munka szolgáltatás esetében lejárt esedékességű, meg nem fizetett visszafizetési kötelezettsége áll fenn az SzGyF felé,
- jogerős végzéssel elrendelt felszámolási, csőd-, végelszámolási vagy egyéb - a megszüntetésére irányuló, jogszabályban meghatározott - eljárás alatt áll,
- pályázóval szemben a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Knyt.) 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenségi ok, valamint a Knyt. 8. § (1) bekezdésében foglalt érintettség áll fenn, és ezen körülmény közzétételét a Knyt. szerinti határidőben nem kezdeményezte,
- a támogatási döntés tartalmát érdemben befolyásoló valótlan, hamis vagy megtévesztő adatot szolgáltatott vagy ilyen nyilatkozatot tett,
- nem felel meg az Áht. 50. § (1) bekezdése szerinti követelményeknek,
- jogszabályban vagy az Ávr.-ben a támogatói okirat kiadásának vagy a támogatási szerződés megkötésének feltételeként meghatározott nyilatkozatokat nem teszi meg, dokumentumokat nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja,
- a Knyt. 6. §-a alapján nem részesíthető költségvetési támogatásban,
- a dokumentumokat az előírt határidőig nem nyújtja be, vagy a megtett nyilatkozatát visszavonja, vagy
- olyan szervezet, amely azonos tartalmú és célú beszerzés megvalósítására más központi költségvetésből származó forrásban, illetve európai uniós támogatásban részesült,
- olyan szervezet, amely a 2017. december 11. napján meghirdetett, "Az utcai szociális munkát végző és befogadott szolgáltatók feltételeinek fejlesztése" című pályázaton támogatást nyert
3.4. A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása, vagy az attól történő elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából - az Ávr.-ben foglalt kivételekkel - a támogatói okiratban, támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni.
3.5. Pályázat azonosság esetén az érintett pályázatok elutasításra kerülnek.

4. A rendelkezésre álló keretösszeg
A pályázatok támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 18 860 000 Ft, azaz tizennyolcmillió-nyolcszázhatvanezer forint a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény XX. Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezet, 20. cím, 19. alcím, 4. jogcímcsoport "A támogató szolgáltatások, közösségi ellátások, utcai szociális munka, krízisközpont és a Biztos Kezdet Gyerekház finanszírozása" fejezeti kezelésű előirányzat 1. számú részfeladatán rendelkezésre áll (ÁHT azonosító: 281334).
Határidőben benyújtottnak minősül az a pályázat, amely a fent megadott határidőn belül elektronikus úton a megadott e-mail címre megküldésre került.

FIGYELEM!
Azon pályázatokat, amelyek a 6. pontban megadott határidőn belül nem kerülnek megküldésre, a SzGyF nem tekinti benyújtott pályázatnak és formai ellenőrzésnek sem veti alá.

5. Támogatási időszak
A támogatási időszak: 2018. július 01. - 2019. március 31.
Nem számolható el annak a beszerzésnek a költsége, amely a fent meghatározott időszakon túl kerül kifizetésre.

6. A pályázatok benyújtásának határideje
A pályázatok legkorábbi benyújtási lehetősége: 2018. július 01. 16:00 óra.
A pályázatok benyújtási határideje: 2018. július 31. 16:00 óra.

7. A pályázat lebonyolítója
7.1. A pályázat lebonyolítója a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (a továbbiakban: SzGyF). A pályázattal kapcsolatos további információkat az szgyf.gov.hu honlapon, valamint a Támogatáskezelő Főosztály munkatársai nyújtanak.

8. A pályázatok benyújtásának módja
A pályázatot elektronikus úton lehet benyújtani utcaiszm@szgyf.gov.hu e-mail címre. Az kitöltött pályázati adatlapot a pályázati kiírásban és az útmutatóban közölteknek megfelelően hiánytalanul, valamennyi kérdésre választ adva, és az ott megjelölt mellékletek elektronikus csatolásával kell benyújtani hitelesített, szkennelt formában.

9. A pályázat érvényességének vizsgálata és hiánypótlása
9.1. A pályázat beérkezésétől számított 7 napon belül az SzGyF megvizsgálja a pályázat érvényességét. A befogadás során vizsgálja, hogy a pályázat
- határidőn belül került-e benyújtásra,
- a pályázó a pályázati kiírásban meghatározott igénylői körbe tartozik-e.
Amennyiben az SzGyF a pályázat érvényességi ellenőrzése során megállapítja, hogy a pályázat nem felel meg a fentebb felsorolt feltételeknek, a pályázat érdemi vizsgálat nélkül kerül elutasításra. Erről a pályázó elektronikus úton kerül értesítésre.
9.2. Amennyiben a pályázó a befogadott pályázatot hibásan vagy hiányosan nyújtotta be, az SzGyF egy alkalommal elektronikus értesítésben lehetőséget nyújt a hiánypótlásra (tárhelyre érkezéstől számított) legfeljebb 8 napos határidő megjelölésével. Amennyiben a pályázó nem pótolta a hiányosságokat vagy azoknak nem a hiánypótlási felhívásban meghatározott módon tett eleget a felszólításban megjelölt határidőre, vagy a hiányosság pótlására nincs lehetőség, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül elutasításra kerül.

10. A pályázatok elbírálásának szakmai szempontrendszere és határideje
A pályázatok értékelését az Értékelő Bizottság a Pályázati Útmutatóban meghatározott szempontrendszer és ütemezés szerint végzi.
A Támogató a támogatást a kértnél alacsonyabb mértékben is megállapíthatja, a kértnél nagyobb támogatási összeg megítélésére nincs lehetőség. A Támogató a támogatási döntésben meghatározhatja a támogatás felhasználására és szerződéskötésre vonatkozó feltételeket.
Általános szempontok:
- A program előzményei ellátotti statisztika és a szakmai tapasztalatok bemutatásával;
- A célcsoport és a szükségletek bemutatása;
- A tervezett szolgáltatások, tevékenységek bemutatása;
- Együttműködések bemutatása - különös tekintettel a vörös kód idejére vonatkozó együttműködésekre más utcai szociális munkát végző szervezetekkel, a regionális diszpécserszolgálattal;
- A program személyi és tárgyi feltételeinek bemutatása;
- A program dokumentálásának tervezett módja;
- A program kockázatainak és azok kezelésének bemutatása.

11. A pályázók döntést követő kiértesítése
Az emberi erőforrások minisztere döntésének kézhezvételét követően az SzGyF 1 napon belül elektronikus értesítést küld a pályázónak a pályázat elbírálásáról, és az eredményeket közzéteszi.
Elutasítás esetén az értesítésnek tartalmaznia kell az elutasítás indokait. A pályázatokkal kapcsolatos döntések az SzGyF honlapján kerülnek közzétételre.

12. Szerződéskötés
12.1. A kedvezményezettel a támogatási szerződést a szerződéskötéshez szükséges valamennyi feltétel határidőben való teljesülése esetén az SzGyF köti meg.
12.2. Érvényét veszti a támogatási döntés, ha a szerződés a támogatásról szóló értesítésben meghatározott határidőtől számított további 30 napon belül a pályázó mulasztásából vagy neki felróható egyéb okból nem jön létre.
12.3. A támogatási szerződés megkötéséhez a kedvezményezettnek be kell nyújtania a jogszabályok (Áht. 50. §, Ávr. 75. §), illetve a Támogató/SzGyF által előírt nyilatkozatokat, dokumentumokat. A nyilatkozatok, dokumentumok benyújtásának határideje a támogatási szerződés megkötésének napja, kivéve a Közzétételi és Összeférhetetlenségi Nyilatkozatot, amelyet a pályázathoz csatoltan kell benyújtani.
12.4. A költségvetési támogatások felhasználását - ha ennek a közbeszerzésekről szóló törvény szerinti feltételei fennállnak - közbeszerzés alkalmazásához kell kötni.
13.5. A támogatásról szóló döntés - amennyiben a Támogató által megítélt támogatás összege alacsonyabb a pályázó által igényelt támogatásnál - rendelkezhet oly módon, hogy meghatározza azokat a programrészeket vagy költségeket, amelyekre a támogatás felhasználható. Ebben az esetben, illetve alacsonyabb megítélt összeg esetében az SzGyF felhívja a pályázó figyelmét arra, hogy a Támogató határozatának megfelelően módosítsa a pályázati programját.
A pályázó az igényelt és a megítélt támogatási összeg különbségével kell, hogy csökkentse a program teljes költségvetését. A módosítás során a felhívás által előírt tartalmi követelményeket be kell tartani, s a módosítás nem zárhatja ki azoknak a programrészeknek a megvalósulását, amelyeket a Támogató a pályázat elbírálása során - a felhívásban rögzített szempontoknak megfelelően - előnyként értékelt. A módosított költségvetést az SzGyF részére a szerződéskötési dokumentumok benyújtásával egyidejűleg kell benyújtani. Szerződéskötésre csak a Támogató vagy az SzGyF által elfogadott módosítások esetén kerülhet sor.

13. A támogatás folyósítása
A pályázat előfinanszírozású, 100%-os támogatási intenzitású. Az SzGyF a támogatási összeget a támogatási szerződés mindkét fél által történő aláírását követő 30 napon belül átutalja.
A költségvetési támogatás visszavonása, a támogatási szerződés felmondása vagy az attól való elállás esetén visszafizetendő költségvetési támogatás visszakövetelése céljából azonban a támogatási szerződésben megfelelő biztosítékot kell kikötni. Biztosíték a Fenntartó valamennyi - jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető - fizetési számlájára vonatkozó, az SzGyF javára szóló beszedési megbízás benyújtására vonatkozó felhatalmazó nyilatkozata (3. számú melléklet) a pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezésekkel együtt. A kikötött biztosíték rendelkezésre állását legkésőbb a költségvetési támogatás folyósítását megelőzően kell megküldeni az SzGyF részére.

14. Szerződéskötés utáni módosítási kérelem
A támogatási szerződés csak abban az esetben módosítható, ha a támogatott tevékenység az így módosított feltételekkel is támogatható lett volna. A módosítás nem irányulhat a támogatási döntésben meghatározott összegen felüli többlet költségvetési támogatás biztosítására, a megpályázott komponens megváltoztatására.

15. A támogatás elszámolása és ellenőrzése
15.1. A pályázatban csak a támogatási időszakban lebonyolított, a pályázati cél megvalósításához kapcsolódó költségeket alátámasztó, a támogatási összeg felhasználását igazoló számviteli bizonylatok értékei számolhatóak el, melyek pénzügyi teljesítésének (kifizetésének) a támogatási időszakon belül, de legkésőbb az elszámolási időszak végéig meg kell történnie.
15.2. A pályázat szerint támogatásra kerülő feladat megvalósításának, valamint a szakmai beszámoló és pénzügyi elszámolás benyújtásának határidejét, elkészítésének szempontjait a támogatási szerződés, illetve a pályázati útmutató tartalmazza.
15.3. A Támogató nevében eljárva az SzGyF jogosult a pályázat céljának megvalósulását, annak benyújtott szakmai programhoz való illeszkedését, valamint a támogatás jogszerű és rendeltetésszerű felhasználását ellenőrizni. A pályázó köteles az ellenőrzés lefolytatásához szükséges tájékoztatást megadni, a kért dokumentumokat átadni és az ellenőrzésben egyébként közreműködni.
15.4. A költségvetési támogatások jogosulatlan igénybevétele, jogszabálysértő vagy nem rendeltetésszerű felhasználása, továbbá a támogatási szerződéstől történő elállás, annak felmondása, a támogatói okirat visszavonása esetén a kedvezményezett a jogosulatlanul igénybe vett költségvetési támogatás összegét az Áht. 53. § (3) bekezdésben előírt ügyleti kamattal, késedelem esetén késedelmi kamattal növelt mértékben köteles visszafizetni. A fel nem használt támogatás a támogatási szerződésben meghatározott támogatási időszakon belül történő visszafizetése esetén a visszafizetett összeget kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szerv kedvezményezettet kamatfizetési kötelezettség nem terheli. Nem teljesítés esetén a visszafizetendő összeget és annak kamatait az állami adóhatóság megkeresésre adók módjára hajtja be.

16. Jogorvoslati lehetőség
16.1. Az Ávr. 102/D. § (1) bekezdése alapján a támogatói döntés ellen a támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a fejezetet irányító szerv vezetőjénél kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, a támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására vagy a támogatási szerződések megkötésére, a költségvetési támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogszabálysértő.
16.2. A támogatás igénylője vagy a kedvezményezett a kifogást az SzGyF szervhez nyújtja be, amely azt a kifogás kézhezvételétől számított öt napon belül - a kifogás elbírálásához szükséges dokumentumokkal együtt - a fejezetet irányító szerv vezetőjének továbbítja (jelen esetben EMMI miniszter).

17. További információk
17.1. A támogatás igénylésének, igénybe vételének és elszámolásának részletes szabályait, a folyamatban részt vevő szervezetek eljárási határidőit a pályázati útmutató tartalmazza.
17.2. A pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a döntést követően, amennyiben a pályázati célra rendelkezésre álló keretösszeget - a beérkezett pályázatok száma vagy tartalma miatt - nem tudta felhasználni, úgy további beadási határidőt és/vagy módosított feltételeket határozzon meg egy módosított pályázati kiírás keretében.
17.3. A pályázati csomag dokumentumai:
- Pályázati felhívás,
- Pályázati útmutató,
- Pályázati adatlap,
- Pályázati költségvetési űrlap
- Összeférhetetlenségi nyilatkozat és érintettségről szóló közzétételi kérelem
A pályázati csomag dokumentumai egységes és megbonthatatlan egészet alkotnak, így a bennük megfogalmazottak összessége határozza meg jelen pályázat részletes előírásait, keretrendszerét, feltételeit és szabályait.
17.4. A pályázati csomag dokumentumai letölthetők az SzGyF honlapjáról: szgyf.gov.hu.
17.5. A pályázattal kapcsolatos további információkat a Támogatáskezelő Főosztály szakmai munkatársai biztosítanak.
Csernai Erika
csernai.erika@szgyf.gov.hu
utcaiszm@szgyf.gov.hu
+36-70-505-6198
Kapornai Péter
utcaiszm@szgyf.gov.hu
+ 36-70-642-4022
http://www.kormany.hu/hu/dok?type=206#!DocumentBrowse


Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum