Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Új panziók létesítése Pest megye területén / PM_PANZIO_2020
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
Folyamatos
Érvényes:
12/31/2020
Tárgymutató:
panziók létesítése, Pest megye / PM_PANZIO_2020
Pályázhat:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások;
- önkormányzatok által alapított gazdasági társaságok
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Új panziók létesítése Pest megye területén
című pályázathoz
Pályázati Kiírás kódja: / PM_PANZIO_2020

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait, köztük a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztéseket, valamint a helyi turizmus fejlesztését.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4c) bekezdés a) pontja, valamint a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014- 2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet új panziók létesítésére Pest megyében (a továbbiakban: Pályázati Kiírás).
A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.
A Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
- a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK);
- az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet);
- a turisztikai térségek és a kiemelt turisztikai fejlesztési térségek meghatározásáról szóló 429/2016. (XII. 15.) Korm. rendelet;
- a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely­üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (1.11.) Korm. rendelet;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (Hl. 22.) Korm. rendelet);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 9/2018. (X. 19.) PM rendelet
- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet (a továbbiakban: TNM rendelet);
- az Európai Unió működéséről szóló 2012/C 326/01 szerződés (a továbbiakban: EUMSz),
- a 651/2014/EU rendelet (a továbbiakban: ÁCSR);
- az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., l.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet).

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA
Annak érdekében, hogy a magyarországi kereskedelmi szálláshelyek és desztinációk meg tudjanak felelni a modern, XXI. századi turizmus kihívásainak és a vendégek igényeinek, elengedhetetlen a fenntartható és minőségi panziókínálat biztosítása.
A konstrukcióban támogatandó beruházások következtében lehetővé válik a turisztikai vonzerőkhöz kapcsolódó és a turisztikai vonzerők közelében található új panziók kialakítása, az érintett desztinációkban a vendégek és a vendégéjszakák számának növelése, az újonnan létrejött szálláshelyek működéséből származó árbevételek által a profitabilitás és a fenntarthatóság növelése. Ennek következtében javul az adófizetési morál, illetve lehetővé válik a szektorban jelenleg is dolgozó munkavállalók megtartása.
A támogatott beruházásnak olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amely javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot. Kiemelt figyelmet kell továbbá fordítani arra, hogy a létrejövő szálláshelyek képesek legyenek folyamatos foglalkoztatás biztosítására, ezáltal helyi adók, közterhek és egyéb állami előírások teljesítésére, valamint illeszkedjenek a kormányzati és területi turisztikai fejlesztési irányokhoz.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 1800,0 millió forint.
A támogatás forrása: Magyarország központi költségvetésének Pest megyei fejlesztések fejezeti kezelésű előirányzata.
A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén a PM automatikusan felfüggeszti a pályázatot. A pályázat benyújtásának határidejét követően a PM lezárja a Pályázati Kiírást.
A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) (http://www.allamkincstar.Qov.hu/) hivatalos honlapján.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK
4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Pályázati Kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, mely Pest megye területén valósítja meg fejlesztését, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései alapján mikro-, kis vagy középvállalkozásnak minősül, rendelkezik legalább egy lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel (melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele), és a fejlesztéssel érintett telephely 100%-os tulajdonában van, vagy legkésőbb a támogatási szerződés (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) megkötéséig annak 100%-os tulajdonrészét megszerzi.
Pályázatot az alábbi szervezeti formában működő vállalkozások nyújthatnak be:
- mikro-, kis-, és középvállalkozások;
- önkormányzatok által alapított gazdasági társaságok.
Gazdálkodási formakód (GFO) szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság;
- 114 Részvénytársaság;
- 212 Betéti társaság;
Panzió létesítésére kizárólag a tervezett beruházás helyszíneként szolgáló ingatlan tulajdonosa
nyújthat be támogatási kérelmet! Amennyiben a fejlesztendő ingatlan a pályázat benyújtásakor nincs a Pályázó tulajdonában, vagy az ingatlan telekmegosztás alatt áll, akkor a telekre vonatkozó adásvételi előszerződés, vagy szerződés, illetve a telek megosztására vonatkozó kérelem benyújtására vonatkozó igazolás csatolása szükséges a pályázathoz.
Jelen Pályázati Kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.
A pályázatot benyújtó vállalkozás pályázatát kizárólag TEÁOR 5510 tevékenységen belül, 551002 ÖVTJ kódra (panzió szolgáltatás) tekintettel nyújthatja be, melynek a vállalkozás cégkivonatába bejegyzett tevékenységének kell lennie legkésőbb a Pályázati Kiírás benyújtási időszakának kezdőnapjától,
A pályázat keretében kizárólag olyan kereskedelmi szálláshely létesíthető, amely a 239/2009, Korm. rendelet 2.§ 7. pontja alapján, kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amelyben a szálláshely szolgáltatása mellett a reggeli szolgáltatás kötelező, és ahol a hasznosított szobák száma legalább hat, de legfeljebb huszonöt, az ágyak száma legalább tizenegy, és amelyre vonatkozóan a pályázó (a továbbiakban: Pályázó) vállalja, hogy a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége (MSZÉSZ) által alkalmazott Panzió Tanúsító Védjegyrendszerben minősítteti szálláshelyét legkésőbb a beszámoló benyújtásáig, ahol a panzió legalább 3*-os minősítést szerez, és a megszerzett 3* vagy 4* minősítést a fenntartási idő végéig vállalja. A Pályázónak vállalnia szükséges továbbá, hogy évi 270 napig nyitva tart, és ezt a fenntartási idő végéig fenntartja; valamint a vállalt nyitva tartott napokra vetített, legalább 40%-os szobakihasználtságot vállalja.
A hasonló támogatási céllal a Kisfaludy Program keretében meghirdetett pályázati felhívásra tekintettel nem nyújtható be pályázat azon panziók támogatására, melyek Bernecebaráti, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Kemence, Kóspallag, Letkés, Márianosztra, Nagybörzsöny, Perőcsény, Szob, Szokolya, Tésa, Vác, Vámosmikola, Verőce, és Zebegény megvalósítási helyszínen találhatók, és amelyekre vonatkozóan a Kisfaludy Szálláshelyfejlesztési Konstrukció - szálláshelyek létesítése - Dunakanyar kiemelt turisztikai fejlesztési térségben II. ütem: Panziók létesítése" c. pályázati felhívás keretében támogatást ítéltek meg.
A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:
- Pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be,
- Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
- A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük,
- Amennyiben a beruházás a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.
Nem részesülhet támogatásban a Pályázó,
a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező határozatának nem tett eleget,
c) ha nem felel meg a Pályázati Kiírásra vonatkozó európai uniós jogszabályoknak,
d) ha a Pályázó vagy annak az ÁCSR 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
e) ha a jelen Kiírás keretében benyújtott pályázatában igényelt támogatás összege meghaladja a pályázat benyújtását megelőző, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevétel Összegét,
f) ha olyan beruházáshoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
g) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelent például:
- ha a Pályázó, illetve az árajánlatot adó szállító székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
Ÿ ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, illetve a beszerzett eszközök üzemeltetésére,
- ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján, vagy tagi kölcsön révén biztosított.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenység
Új panzió létesítése legalább 6, de legfeljebb 25 vendégszobával - legalább a pályázat elszámolható költségeinek 60%-a erejéig,
5.1.2. Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
A Pályázati Kiírás keretében önállóan nem, csak az 5.1.1. pont szerinti tevékenységgel együtt támogathatók az alábbi tevékenységek:
 a panzióval közös üzemeltetésben levő vendéglátóegység kialakítása;
Ÿ az új panzió működtetéséhez szükséges szoba-, fürdőszoba-, és konyhabútorzat, illetve elektronikai cikkek (pl.: hűtő, televízió); valamint a tematikus szolgáltatásokhoz kapcsolódó eszközök (pl.: kerékpár) beszerzése (legfeljebb a pályázat elszámolható költségeinek 30%-a erejéig);
ˆ a panzió üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver- és/vagy hardverbeszerzés (legfeljebb a pályázat elszámolható költségeinek 10%-a erejéig);
Ÿ a támogatott panzióhoz közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli és a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges, az OTÉK szerint definiált közműcsatlakozások kialakításához kapcsolódó telekhatáron kívüli infrastrukturális fejlesztések (legfeljebb a pályázat elszámolható költségeinek 40%-a erejéig), melynek keretében a közművek, utak, járdák, pihenők, stb. kialakítása történhet meg. Telekhatáron kívüli kerítés és parkolók építése nem megengedett. (Amennyiben a telekhatáron kívüli fejlesztés közművet érint, a pályázati dokumentációhoz csatolni szükséges az érintett közműszolgáltató(k), illetve az érintett közterület, közmű tulajdonosának, vagy kezelőjének fejlesztéshez történő hozzájáruló nyilatkozatát.)

6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
6.1 A támogatás formája
A pályázaton vissza nem térítendő költségvetési támogatás igényelhető.
6.2 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege:
minimum 60 millió Ft, maximum 300 millió Ft.
Az igényelhető maximális támogatás mértéke legfeljebb a pályázat keretében tervezett beruházás elszámolható költségeinek: 55%-a lehet.
A pályázat keretében elszámolható költségek fajlagos korlátja a beruházással érintett panzió hasznos alapterületének négyzetméterére vetítve:
3*-os minősítésű panzió esetén nettó 600 000 Ft/m2,
4*-os minősítésű panzió esetén nettó 700 000 Ft/m2.
Hasznos alapterület alatt az OTÉK 1. számú mellékletének 46. pontja szerinti hasznos alapterület értendő.
Jelen kiírás keretében benyújtandó pályázatok tárgyát képező projektek hasznos alapterületre vonatkozó monitoring mutatóinak esetleges negatív irányú eltérése esetén a fent meghatározott (fajlagos m2 költség) értékekkel számított különbözeti értékekkel csökkentésre kerül a projekt elszámolható költségéből kalkulált támogatás.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
7.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.

Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.
Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.)

A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
- nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24.00 óra;
- nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24.00 óra;
- vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15.30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.
Az "Új panziók létesítése Pest megye területén (PM_PANZIO_2020)" című pályázati kiírásra a támogatási kérelmeket 2020. szeptember 15-én reggel 8 órától nyújthatják be a pályázók a http://www.allamkincstar.gov.hu oldalon.
A fenti határidők elmulasztása jogvesztő
http://www.allamkincstar.gov.hu/hu/nem-lakossagi-ugyfelek/pest-megye-celzott-penzugyi-tamogatasa-altalanos-felhivasok
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

A pályázattal kapcsolatos dokumentumok:
pályázati dokumetumok



Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamaink







Hírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel









Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum