Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálása
Kiíró:
Filharmónia Magyarország Koncert- és Fesztiválszervező Nonprofit Kft.
Határidő:
11/02/2020
Érvényes:
11/02/2020
Tárgymutató:
zeneműkiadók és kottakiadók támogatása a veszélyhelyzetben
Pályázhat:
magyar vállalkozó tulajdonában lévő és magyar irányítás alatt álló, többségében magyar szerzők műveit kiadó zeneműkiadók és kottakiadók
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálása

Pályázati kiírás
A magyarországi zeneműkiadó és kottakiadók részére a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálására

Pályázat célja: Az 1290/2020. [VI. 5.) Korm. határozat forrásai igyekeznek enyhíteni a koronavírus világjárvány által a hazai kulturális élet szereplődnek okozott gazdasági nehézségeket. A hazai zenei élet szempontjából fontos terület a magyarországi zeneműkiadók és kottakiadók köre, akik a veszélyhelyzet következményeként létrejött 2020 évi veszteségeinek kompenzálására pályázatot nyújthatnak be a lebonyolító Filharmónia Magyarország felé. A járványhelyzetben a kottaboltok és a zeneiskolák bezárása, a fellépések elmaradása miatt a kottavásárlások mértéke drámaian visszaesett, az a tény is gazdaságilag kimutatható bevételkiesést jelentett a szektornak, hogy az elrendelt karantén és otthoni tanulás idején a kottakiadók kiadványait a zenét tanítók és tanulók beszkennelték és nyilvános online hálózatokon megosztották. Ez nemcsak a karantén idején okozott jelentős veszteségeket és jogsértést a kiadóknak, de a jövőben is elhúzódó káros hatása lesz, hiszen az ingyen megszerzett (letöltött) kottákat várhatóan sokan nem fogják megvásárolni a későbbiekben sem. Ezért a zeneműkiadók és kottakiadók egész éves becsült veszteségeik kompenzálására nyújthatnak be pályázatot.

Pályázók köre: A támogatásra magyar vállalkozó tulajdonában lévő és magyar irányítás alatt álló, többségében magyar szerzők műveit kiadó zeneműkiadók és kottakiadók pályázhatnak. A pályázat segíteni kívánja azokat a kiadókat is, amelyek a hazai zeneoktatás és zeneművészet fontos, de szűkösebb anyagi lehetőségek mellett működő szereplőinek készítenek kottakiadványokat (állami zeneoktatás, iskolai és amatőr kórusok).

Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2020. január 1-2021. május 31.
Pályázat elszámolásának határideje: 2021. június 30.
Rendelkezésre álló keretösszeg: nettó 100 000 000 Ft
Igényelhető támogatás: minimum: nettó 1 000 000 Ft maximum: nettó 75 000 000 Ft
A támogatáshoz saját forrás nem szükséges
Támogatás jogcíme: személy jellegű kiadás, dologi kiadás, felhalmozási kiadás
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy más jogcím nem támogatott.

A pályázati benyújtásához szükséges dokumentumok [A támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál nem régebbi):
- aláírási címpéldány (hitelesített aláírás minta)
- létesítő okirat (nyilvántartásba vett igazoló okirat)
- Pályázati adatlap
- Felhatalmazó levél (bank által ellenjegyezett)

Pályázat nyelve: magyar

A pályázat benyújtása: elektronikus úton (pdf formátumban) a palyazatidfilharmonia.hu e-mailcímre
Kapcsolattartó: Burunka Éva (Telefon: +36 70 371 1710)
Beérkezési határidő: 2020. november 2. 24:00
Az elbírálás határideje: 2020. novembert 15.
A pályázók a pályázatuk befogadásáról e-mailban kapnak visszaigazolást.
Hiánypótlás: Hiánypótlásra a pályázat beérkezési határidejének lejárta előtt van lehetőség, a fenti e-mailcímen.
Elszámolható, nem elszámolható költségek:
Elszámolható költségek:
Személyi jellegű kiadások
Honorárium (bérszámfejtett)
Megbízási díj (bérszámfejtett)
Bér, bérjellegű kifizetések és járulékok
Dologi kiadások:
Ingatlanüzemeltetési költségei
Bérleti díj
Közüzemi díjak, fűtődíjak
Javítás, karbantartás költségei
Üzemeltetés költsége
Biztosítás
Egyéb
Jármű-üzemeltetés költségei:
Bérleti díj
Üzemanyag
Javítás, karbantartás költségei
Parkolási, úthasználati díj
Biztosítás
Egyéb
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
Eszközök, berendezések bérleti díja
Javítás, karbantartás kötségei
Parkolási, úthasználati díj
Biztosítás
Egyéb
Egyéb eszközök üzemeltetésének költségei
Eszközök, berendezések díjai
Javítás, karbantartás költségei
Számítástechnikai fogyóeszközök
Üzemanyag
Egyéb
Adminisztráció költségei
nyomtatvány, irodaszer
Adminisztrációs szolgáltatások
Jogszabályozási megfelelést segítő szolgátlatások
Pénzügyi szolgáltatások díja
Hatósági díjak, illetékek
Egyéb
PR, marketing költségei
Hirdetés, reklámköltségek
PR, marketing kiadványok Arculati elemek
PR, marketing szolgáltatások Egyéb
Kommunikáció költségei
Postaköltség
Telefonköltség
Internetköltség
Honlap fenntartás, üzemeltetés költsége
Belső kommunikációs kiadványok
Egyéb
Utazás, kiküldetés költségei
Szállásdíj
Utazási költség
Személygépkocsi költségtérítés Személyszállítás
Egyéb
Szállítás költségei
Fuvarozás
Raktározás
Logisztikai szolgáltatások
Egyéb
Munka- és védőruha, védőfelszerelés költségei
Védőruházat, védőfelszerelés
Munkaruha
Jelmez
Formaruha
Javítás, karbantartás, készítés költségei
Egyéb
Egyéb beszerzések, szolgáltatások költségei
Egyéb anyagok
Tagdíjak
Nevezési díjak
Kiemelkedően közhasznú tevékenységben foglalkoztatottak költségei
Egyéb anyagjellegű szolgáltatások
Biztosítási díjak
Reprezentáció
Vállalkozói szerződés alkalmi feladatok ellátására (honorárium, tiszteletdíj számlás kifizetés)
Egyéb
Immateriális javak beszerzése
Szellemi termék Vagyoni értékű jogok
Nem elszámolható költségek
Beruházási kiadások
Ingatlanbeszerzés, -létesítés
Gépjármű-beszerzés, készítés

Felújítási kiadások
Ingatlanfelújítás költsége [pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, alapterület-változtatás, használhatóságának jellegváltása)
Gépjármű felújítás költsége [pl.: élettartam-hosszabbítás, korszerűsítés, főalkatrész-csere, használhatóságának jellegváltása)
Vagyonszerzéshez kapcsolódó adók
Ingatlanszerzés, gépjármű-beszerzés
Vagyonadók (pl. vagyonadó, ingatlanadó, gépjárműadó)
Jogkövetkezmények
Bírságok, büntetések
Késedelmi pótlék/kamat
Kötbér
Személyi jellegű kifizetések
Ösztöndíj
Szervezet választott tisztségviselődnek fizetett tiszteletdíjak
Jutalom (természetbeni, pénzbeli)
Folyamatos vállalkozói szerződés alapján feladat ellátására felmerülő költségek
Önkéntes foglalkoztatott költségei
Adósságszolgálat teljesítése
Hitel, kölcsön tőketörlesztése
Pénzügyi lízing tőketörlesztése
Dohányáru
Alkohol
Tárgyi eszköz
Pénzügyi kiadással nem járó ráfordítások (pl. értékcsökkenés, értékvesztés, céltartalék)
További feltétel:
Az államháztartás központi alrendszeréből igényelt, kapott egyéb költségvetési támogatásból, valamint külföldi forrásokból származó összege: 0 (nulla forint)
Az államháztartáson belüli szervezettől, a kormányzati szektorba sorolt egyéb szervezettől, ezen szervezetek tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó gazdálkodó szervezettől vagy alapítói joggyakorlása alá tartozó alapítványtól, közalapítványtól igényelt és kapott egyéb támogatás összege: 0 (nulla forint)

Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
a pályázati feltételeknek nem felel meg
az adatlap hiányos, vagy a valóságnak nem megfelelő adatokat tartalmaz határidőn túl történik a benyújtása

Elbírálás, megvalósítás és elszámolás folyamata:
Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft. kuratórium bevonásával bírálja el a pályázatokat. A pályázók a döntésről 2020. november 20-ig értesítést kapnak e-mailben a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.-től, illetve a döntési lista felkerül Filharmónia Magyarország web oldalára is.
A pályázó részéről a pályázati eljárásra, a támogatási igény befogadására, az érvénytelenségi, vagy kizárási támogatási döntés meghozatalára, a támogatói okiratok kiadására, a támogatás folyósítására, visszakövetelésére vonatkozóan kifogásnak, egyéb jogorvoslatnak helye nincs.
A kiválasztott, nyertes pályázókkal a Filharmónia Magyarország támogatási szerződést köt, mely alapján a megítélt összeg 100%-a előlegként átutalásra kerül a megadott számlaszámra.

Biztosíték:
A Pályázónak az alábbi biztosítékofkajt legkésőbb a támogatás folyósításáig kell a Lebonyolító rendelkezésére bocsátania: - a Kedvezményezett számlavezető pénzintézete által ellenjegyzett a Lebonyolító javára szóló, valamennyi jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető fizetési számlájára vonatkozó, csak a Lebonyolító írásbeli hozzájárulásával visszavonható, beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozata pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt; amennyiben a Pályázó több bankszámlával rendelkezik, egyidejűleg nyilatkozik a felhatalmazások érvényesítésének sorrendjéről tartási időszakra a Lebonyolító által vagy a jogszabályban előírt további (beszedési megbízáson felüli) biztosítékok rendelkezésre állnak (különösen de nem kizárólagosan: zálogjog, kezesség, óvadék)

Ellenőrzés:
A támogatási igény jogosságát, valamint a támogatás és a saját forrás felhasználását a Lebonyolító, a jogszabályban, támogatói szerződésben meghatározott szervek ellenőrizhetik. Az ellenőrzések lefolytatására a támogatói szerződés létrejöttét megelőzően, a támogatás igénybevétele alatt, a támogatott tevékenység befejezésekor, illetve lezárásakor, valamint a beszámoló elfogadását követő öt (5) évig kerülhet sor. A Lebonyolító köteles a pályázat nyilvántartását és őrzését biztosítani és azt a jogszabályokban, a meghatározott szervezetek, hatóságok, illetve egyéb személyek részére hozzáférhetővé tenni.

Forrást biztosítja: az Emberi Erőforrások Minisztériuma

Lebonyolító: a Filharmónia Magyarország Nonprofit Kft.
A pályázati felhívás letölthető a Filharmónia Magyarország (http://www.filharmonia.hu) honlapjáról

2_m_FMO_adatlap_100_1008_v.pdf6_m_FMO_palyazati_kiiras_100_1008.pdfIngyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum