Érvényes pályázatok: újak, kiírók szerint, érvényesség szerint, tárgymutató szerint, módosultak
Pályázatok Pályázatok
Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldése e-mailben
Vissza
Cím:
Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban / PM_KOMPLEX_KKV_2020
Kiíró:
Pénzügyminisztérium
Határidő:
03/05/2021
Érvényes:
03/05/2021
Tárgymutató:
Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban / PM_KOMPLEX_KKV_2020
Pályázhat:
- mikro-, kis- és középvállalkozások.
Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság;
- 114 Részvénytársaság;
- 117 Betéti társaság;
- 231 Egyéni vállalkozó
A kiíró(k) adatai
Napi Pályázati Értesítő >>>

Mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban / PM_KOMPLEX_KKV_2020

PÁLYÁZATI KIÍRÁS
mikro-, kis- és középvállalkozások eszközbeszerzésének támogatása és telephelyfeltételeinek javítása Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban
című pályázathoz
Pályázati Kiírás kódja:
PM_KOMPLEX_KKV_2020

1. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS ELŐZMÉNYE, HATÁLYA
A Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014-2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014-2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatásról szóló 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat (a továbbiakban: 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat) értelmében a Pest megyei önkormányzatok és a Pest megye területén lévő vállalkozások fejlesztései a 2016-2021 közötti időszakban, a hazai központi költségvetés terhére, összesen 80 milliárd forint célzott pénzügyi támogatásban részesülnek. Az 1295/2016. (VI. 13.) Korm. határozat rögzíti a célzott pénzügyi támogatás fő stratégiai fejlesztési irányait, köztük a vállalkozások működési feltételeit és környezetét javító fejlesztéseket.
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 36. § (4b) bekezdés a) pontja, valamint a célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat alapján a Pénzügyminisztérium (a továbbiakban: PM), mint Támogató pályázatot hirdet a mikro-, kis- és középvállalkozások, valamint egyéni vállalkozók (a továbbiakban együtt: KKV) számára a termelési szolgáltatásuk színvonalának emelése érdekében a vállalkozások saját tulajdonú ingatlanán történő eszközök beszerzésére, illetve telephely-fejlesztésének támogatására a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások területén.
Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó rendelkezik a fenntartási időszak végéig szóló érvényes bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan.
A támogatási rendszer lebonyolítási feladatait a Magyar Államkincstár (a továbbiakban: Kincstár) látja el.
A Pályázati Kiírás vonatkozásában az alábbi jogszabályokat kell alkalmazni:
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.);
- a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban: Sztv.);
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.);
- a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.);
- az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény;
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény;
- a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.);
- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
- a hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló, 2013. CCXXXVII. törvény;
- a biztosítási tevékenységről szóló 2014. évi LXXXVIII. törvény,
- az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OTÉK);
- az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tanúsítási Kormányrendelet);
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.);
- az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet;
- az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet);
- a fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 9/2018. (X. 19.) PM rendelet (a továbbiakban: 9/2018. (X. 19.) PM rendelet);
- az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) (a továbbiakban: TNM rendelet);
- az Európai Unió működéséről szóló 2012/C 326/01 szerződés (a továbbiakban: EUMSZ),
- a 651/2014/EU rendelet1 (a továbbiakban: ÁCSR);
- az EUMSZ 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24., 1.o.) (a továbbiakban: 1407/2013/EU bizottsági rendelet).

2. A PÁLYÁZATI KIÍRÁS TÁRGYA ÉS CÉLJA
Pest megye kedvezményezett besorolású Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járásaiban a gazdaság dinamizálásához elengedhetetlenül fontos a munkaerő helyben tartása, a vállalkozások versenyképességének javítása. A jelen Kiírás (a továbbiakban: Pályázati Kiírás) elsődleges célja a KKV szektor, különösen a járások számára nélkülözhetetlen termékeket előállító és/vagy szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások termelékenységének, hatékonyságának, termelési feltételeinek javítása és ezáltal a helyi gazdaság koronavírus világjárványt követő újraindítása. A támogatási konstrukció keretében lehetővé válik a mikro-, kis- és közepes vállalkozások számára gépek, berendezések vásárlása, amellyel tevékenységük hatékonyságát, színvonalát, vagy éppen termékeik, szolgáltatásaik körét bővítsék, illetve telephelyük felújítása, korszerűsítése, energiahatékonyság-javítása révén termelési feltételeiket javítsák, telephely fenntartási költségeiket, környezetterhelésüket csökkentsék.
Jelen Pályázati Kiírás hozzájárul a Kormány társadalompolitikai célkitűzéseihez, így a termelékenység javításához, a területi különbségek csökkentéséhez, valamint a fenntartható, intelligens és befogadó növekedéshez, valamint a fenntartható gazdaság kialakításához, továbbá hozzájárul a megye lemaradó járásaiban a koronavírus okozta negatív gazdasági hatások mérsékléséhez, a térségek gazdaságának újraindításához.
A támogatott projektnek olyan kapacitásbővítést kell eredményeznie, amelyre tényleges piaci igény mutatkozik, illetve javítja a technológiai felkészültséget, versenyképességet és erőforrás-hatékonyságot.

3. A RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ FORRÁS
A Pályázati Kiírás meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg:
kisléptékű támogatások vonatkozásában 900 millió forint, amelyből a megye Kedvezményezett járásai a következőképpen részesülnek:
- a Ceglédi járás 240 millió forint,
- a Nagykátai járás 240 millió forint,
- a Nagykőrösi járás 180 millió forint;
- a Szobi járás 240 millió forint,

nagyléptékű támogatások vonatkozásában 1580 millió forint,
amelyből a megye Kedvezményezett járásai a következőképpen részesülnek:
- a Ceglédi járás 630 millió forint;
- a Nagykátai járás 630 millió forint;
- a Nagykőrösi járás 320 millió forint.

A támogatás forrása: a 2021. évtől Magyarország központi költségvetésének Területfejlesztési feladatok fejezeti kezelésű előirányzata.
A forráskeret 200%-át elérő beérkezett pályázatok esetén a PM - kis-, és nagyléptékű támogatások vonatkozásában egymástól függetlenül is - felfüggeszti, a pályázat benyújtásának határidejét követően pedig lezárja a Pályázati Kiírást. A felfüggesztésről vagy a lezárásról a PM hirdetményt tesz közzé a Kincstár (http://www.allamkincstar.gov.hu/) hivatalos honlapján.

4. A PÁLYÁZÓK KÖRE, KIZÁRÓ OKOK
4.1. A támogatás igénybevételére jogosultak köre
A Pályázati Kiírás alapján pályázatot kizárólag olyan vállalkozás nyújthat be, amely fejlesztését a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikének területén valósítja meg, továbbá a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény rendelkezései és az ÁCSR. I. mellékletében foglaltak alapján KKV-nak minősül. A fejlesztést a pályázó (a továbbiakban: Pályázó) a 100%-os tulajdonában lévő ingatlanon (egy megvalósítási helyszín) valósíthatja meg.
Kizárólag eszközbeszerzésre irányuló pályázat esetén lehetőség van arra, hogy a Pályázó a tervezett fejlesztést harmadik fél tulajdonában lévő ingatlanon is megvalósíthassa, amennyiben az érintett ingatlan a Ceglédi, Nagykátai, Nagykőrösi és Szobi járások valamelyikén található és a Pályázó rendelkezik legalább a fenntartási időszak végéig hatályos bérleti szerződéssel a megvalósítási helyszínre vonatkozóan. Azok a vállalkozások pályázhatnak továbbá, amelyek éves átlagos statisztikai állományi létszáma a pályázat benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum egy fő (kivéve egyéni vállalkozó) volt, továbbá rendelkeznek legalább egy lezárt (kettős könyvvitelt vezető vállalkozások esetén beszámolóval alátámasztott), teljes 365 napot jelentő üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele.
Pályázatot az alábbi vállalkozások nyújthatnak be:
- mikro-, kis- és középvállalkozások.
Gazdálkodási formakód szerint:
- 113 Korlátolt felelősségű társaság;
- 114 Részvénytársaság;
- 117 Betéti társaság;
- 231 Egyéni vállalkozó;
mely vállalkozások főtevékenysége, és emellett amennyiben a támogatást melléktevékenységre tekintettel kéri, a támogatás alapjául szolgáló melléktevékenysége is a jelen Pályázati Kiírás 1. mellékletét képező tételes TEÁOR kódok valamelyikébe tartozik, és a támogatás alapjául szolgáló TEÁOR szerinti tevékenysége legkésőbb a pályázat benyújtásának napját megelőző naptól cégkivonattal igazolhatóan a Pályázó bejegyzett tevékenysége.
Az egyes lemaradó térségek gazdasági szerkezetére, fejlődésük eltérő pályáira tekintettel a preferált ágazatok térségenként az alábbiak szerint alakulnak:
- Ceglédi járás
A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 (italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása), TEÁOR 22 (gumi, műanyag termék gyártása), TEÁOR 23 (nemfém ásványi termék gyártása) TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása), TEÁOR 27 (villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 29 (közúti jármű gyártása), TEÁOR 31 (bútorgyártás), TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 42 (egyéb építmény építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), TEÁOR 47 (kiskereskedelem - kivéve: gépjármű, motorkerékpár), TEÁOR 5610 (éttermi, mozgó vendéglátás) és TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), TEÁOR 8130 (zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.
- Nagykátai járás
A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 (italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve: bútor), fonottáru gyártása), TEÁOR 17 (papír, papírtermék gyártása), TEÁOR 22 (gumi, műanyag termék gyártása), TEÁOR 23 (nemfém ásványi termék gyártása), TEÁOR 24 (fémalapanyag gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása), TEÁOR 27 (villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 29 (közúti jármű gyártása), TEÁOR 31 (bútorgyártás), TEÁOR 33 (ipari gép, berendezés, eszköz javítása) TEÁOR 38 (hulladékgazdálkodás), TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 42 (egyéb építmény építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), TEÁOR 45 (gépjármű, motorkerékpár kereskedelme, javítása), TEÁOR 47 (kiskereskedelem - kivéve: gépjármű, motorkerékpár), TEÁOR 52 (raktározás, szállítást kiegészítő tevékenység), TEÁOR 5610 (éttermi, mozgó vendéglátás), TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), TEÁOR 7490 (Mns egyéb szakmai, tudományos, műszaki tevékenység), TEÁOR 8130 (zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.
- Nagykőrösi járás

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 (italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottárú gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 29 (közúti járműgyártás), TEÁOR 31 (bútorgyártás), továbbá a TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), TEÁOR 47 (kiskereskedelem - kivéve: gépjármű, motorkerékpár), TEÁOR 5610 (éttermi, mozgó vendéglátás) és TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), TEÁOR 8130 (zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.
- Szobi járás

A pályázatok szakmai értékelése során előnyt élveznek a TEÁOR 10 (élelmiszergyártás), TEÁOR 11 (italgyártás), TEÁOR 16 (fafeldolgozás (kivéve bútor), fonottárú gyártása), TEÁOR 22 (gumi, műanyag termék gyártása), TEÁOR 25 (fémfeldolgozási termék gyártása), TEÁOR 26 (számítógép, elektronikai, optikai termékek gyártása), TEÁOR 27 (villamos berendezés gyártása), TEÁOR 28 (gép, gépi berendezés gyártása), TEÁOR 29 (közúti jármű gyártása), TEÁOR 30 (egyéb jármű gyártása), TEÁOR 31 (bútorgyártás), továbbá a TEÁOR 41 (épületek építése), TEÁOR 42 (egyéb építmény építése), TEÁOR 43 (speciális szaképítés), TEÁOR 47 (kiskereskedelem - kivéve: gépjármű, motorkerékpár, TEÁOR 5610 (éttermi, mozgó vendéglátás) és TEÁOR 5629 (egyéb vendéglátás), TEÁOR 7211 (biotechnológiai kutatás, fejlesztés), TEÁOR 7721 (szabadidős, sporteszköz kölcsönzése), TEÁOR 8130 (zöldterület-kezelés) szerinti fő-, vagy melléktevékenységet végző vállalkozások tervezett beruházásai.
Jelen Pályázati Kiírás keretében a pályázat benyújtására konzorciumi formában nincs lehetőség.

A támogatás igénybevételére vonatkozó általános szabályok:
- Pályázatot csak a Pályázati Kiírás szerinti jogosult nyújthat be.
- Egy Pályázó csak egy pályázatot nyújthat be.
- A Pályázóknak pályázati díjat nem kell fizetniük.
- Amennyiben a projekt a Kbt. hatálya alá tartozik, úgy a Pályázó köteles betartani a Kbt. előírásait.

Nem részesülhet támogatásban a Pályázó,
a) ha a támogatási rendszerből való kizárás hatálya alatt áll,
b) ha az Európai Bizottság európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatás visszafizetésére kötelező, Magyarországnak címzett határozatának nem tett eleget,
c) ha nem felel meg a Pályázati Kiírásra vonatkozó európai uniós jogszabályoknak,
d) ha a Pályázó vagy annak az ÁCSR 1. számú melléklete alapján meghatározott partner-, vagy kapcsolt vállalkozása a jelen Pályázati Kiírás keretében egyszerre több pályázatot nyújt be,
e) ha a pályázat benyújtását megelőző, a legfőbb szerv által jóváhagyott, legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti árbevételének összege, vagy egyéni vállalkozók esetében az adóalapba beszámított bevétele nem éri el a jelen Pályázati Kiírás keretében benyújtott pályázatában rögzített projekt keretében igényelt támogatás értékének 50%-át;
f) ha olyan pályázathoz igényel támogatást, mely esetében az elmúlt 5 évben más hazai vagy uniós forrás keretében a pályázat tartalmával megegyező műszaki tartalomra már részesült támogatásban, azaz nyertessége esetén kettős finanszírozás következne be;
i) ha a projekt értékelése során kiemelkedően jelentős kockázat merül fel.
Kiemelkedően jelentős kockázatot jelenthet például:
- ha a Pályázó, és az árajánlatot adó vállalkozás székhelye, telephelye, fióktelepe között egyezés áll fenn,
- ha a megvalósítási helyszín nem alkalmas a pályázatban jelzett tevékenység végzésére, eszközbeszerzés vonatkozásában a beszerzendő eszköz(ök) megfelelő tárolására,
- ha a saját forrás magánszeméllyel, különös tekintettel külföldi magánszeméllyel, vagy külföldi vállalkozással kötött kölcsönszerződés alapján vagy tagi kölcsön révén biztosított.

5. TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK
5.1. Támogatható tevékenységek bemutatása
5.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek
a) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó új épület építése, létesítése, a szükséges épületgépészeti beruházások, végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. - kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt
b) A termelő és szolgáltató tevékenységekhez kapcsolódó meglévő épületek bővítése az ahhoz kapcsolódó épületgépészeti beruházások végrehajtása, épületenergetikai fejlesztések megvalósítása, valamint ehhez kapcsolódóan a kapcsolódó közműhálózat kiépítése, korszerűsítése, bővítése telekhatáron belül Pest megye érintett járásaiban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. - kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt
c) Meglévő telephelyen található felépítmény felújítása, átalakítása, modernizációja az érintett járásokban, melybe beleértendő a gyártási és/vagy szolgáltatási tevékenységhez köthető bemutatóterem kialakítása/építése, a telephely belső közlekedési felületeinek felújítása vagy kiépítése; belső parkolók felújítása vagy kiépítése, illetve iroda építése/fejlesztése is. - kizárólag kisléptékű támogatási igényű pályázat esetén.
d) Olyan új eszköz beszerzése, mely a Pályázónak az 1. számú melléklet szerinti főtevékenységéhez, vagy az 1. melléklet szerinti főtevékenységétől eltérő, az 1. melléklet szerinti melléktevékenységéhez illeszkedik és a Pályázó főtevékenysége vagy a pályázat alapjául szolgáló melléktevékenysége keretében létrehozott termék vagy szolgáltatás előállításához ténylegesen szükséges - kis-, és nagyléptékű támogatási igényű pályázat esetén egyaránt. A pályázat keretében több eszköz is beszerezhető, ám e termelőeszközök beszerzési árának egyenként meg kell haladnia
- nagyléptékű támogatás esetében a nettó 750 ezer forintot,
- kisléptékű támogatás esetén a nettó 200 ezer forintot.
A pályázat keretében egyidejűleg több önállóan támogatható tevékenységre tekintettel is benyújtható támogatási igény. Nagyléptékű támogatások elbírálása során előnyt élveznek azok a pályázatok, melyek komplex jellegűek, azaz telephelyfejlesztési és eszközbeszerzési tevékenységet egyaránt terveznek megvalósítani.
5.1.2 Önállóan nem támogatható, választható tevékenységek
- megújuló energiaforrások alkalmazása, nem nagyobb mértékben, mint ami a Pályázó energiaigényét fedezi - kizárólag kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás és de minimis támogatás jogcímen igényelhető;
- szolgáltatások igénybevétele: telephelyfejlesztés esetén a külső, harmadik féltől megrendelt, a támogatott tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó alábbi szolgáltatások igénybevételének költségei, úgymint a projektek megvalósításához szükséges szakmai szolgáltatások igénybevételének költségei (tervezési költség, építési műszaki ellenőr díja, illetve amennyiben releváns, a tervellenőr díja; a megvalósítás során felmerült hatósági eljárási, igazgatási szolgáltatási díjak, stb) - e költségek kizárólag eszközbeszerzést tartalmazó pályázatok vonatkozásában nem elszámolhatók; regionális beruházási támogatás és kkv-knak nyújtott beruházási támogatás jogcímeken e tételek abban az esetben számolhatók el, amennyiben azok aktiválásra kerülnek a Sztv. 47-48., és 51. §-ában foglaltak szerint;
- az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó testreszabás, a migrációs fejlesztések (adatok is), a betanítás, a szállítás és üzembe helyezés költségei együttesen - a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető;
- az új eszköz beszerzéséhez kapcsolódó gyártási licenc, gyártási know-how beszerzések - a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető;
- információs technológia-fejlesztés, új informatikai eszközök és szoftverek beszerzése a projekt elszámolható legfeljebb 20%-a erejéig a jelen Kiírás 6.2 pontja szerinti bármely támogatási jogcímen igényelhető.

Amennyiben a Pályázó önállóan nem támogatható tevékenységet kíván megvalósítani, úgy legalább egy önállóan támogatható tevékenységet is meg kell valósítania oly módon, hogy az önállóan támogatható tevékenységre fordított kiadás képezze a kivitelezési költségek legalább 70%-át, nagyléptékű, komplex fejlesztés megvalósítása esetén pedig legalább 80%-át.
A telephelyfejlesztést tartalmazó pályázatokat csak a telephely telekhatárán belül lehet megvalósítani, telephelyfejlesztés vonatkozásában a telephelyen kívüli megvalósítás nem támogatható.

6. A TÁMOGATÁSSAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK
6.1. A támogatás formája
A pályázaton nem visszatérítendő költségvetési támogatás igényelhető regionális beruházási támogatás, kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás, vagy de minimis támogatás jogcímen.
6.2 A támogatás mértéke, összege
Az igényelhető támogatás összege:
- kisléptékű pályázat esetén mind a négy Kedvezményezett járásban minimum 1,5 - maximum 25 millió Ft;
- nagyléptékű pályázat esetén mindhárom Kedvezményezett járásban minimum 25 - maximum 120 millió Ft.

A) de minimis jogcímen minimum 1,5 millió, maximum 200 000 eurónak megfelelő forintösszeg értékben (amennyiben a Pályázó az elmúlt 3 éven belül nem részesült összesen 200 000 euró mértékű támogatásban). A támogatás intenzitása bármely településen, vállalati méretkategóriától függetlenül 100%,
B) regionális beruházási támogatás jogcímen kisléptékű pályázat keretében minimum 1,5 millió, maximum 25 millió forint értékben, nagyléptékű pályázat keretében minimum 25 millió, maximum 120 millió forint értékben;

Abony, Bernecebaráti, Cegléd, Csemő, Farmos, Ipolydamásd, Ipolytölgyes, Jászkarajenő, Kemence, Kocsér, Kóspallag, Kőröstetétlen, Letkés, Márianosztra, Mikebuda, Nagybörzsöny, Nagykáta, Nagykőrös, Nyársapát, Perőcsény, Szentmártonkáta, Szob, Szokolya, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószele, Tápiószentmárton, Tápiószőlős, Tésa, Törtel, Újszilvás, Vámosmikola, Verőce és Zebegény településeken. A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozások esetén 55%, középvállalkozás esetén 45%,
C) kis- és középvállalkozásnak nyújtott beruházási támogatás jogcímen kisléptékű pályázat keretében minimum 1,5 millió, maximum 25 millió forint értékben, nagyléptékű pályázat keretében minimum 25 millió, maximum 120 millió forint értékben a B) pontban nem felsorolt településeken: Albertirsa, Ceglédbercel, Dánszentmiklós, Kismaros, Kóka, Mende, Nagymaros, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Tápiószecső, Tóalmás, Úri. A támogatás intenzitása mikro- és kisvállalkozások esetén 20%, középvállalkozás esetén 10%, azzal, hogy a teljes elszámolható költségre vetített támogatási intenzitás nem haladhatja meg a 70%-ot.
Regionális beruházási támogatás esetén egyetlen beruházási projekt részének kell tekinteni az azonos megyében támogatott másik beruházás munkáinak megkezdésétől számítva három éven belül csoportszinten ugyanazon kedvezményezett által megkezdett induló beruházást. Amennyiben az ilyen egyetlen beruházási projekt nagyberuházási projekt, az egyetlen beruházási projektre vonatkozó teljes támogatási összeg nem haladhatja meg a nagyberuházási projektre vonatkozó, az ÁCSR 2. cikk 20. pontja szerinti kiigazított támogatási összeget.
Egy projekt keretében a csekély összegű (de minimis) támogatás a másik két támogatási jogcím valamelyikével együtt is igénybe vehető a támogatáshalmozódási szabályok figyelembevételével.

7. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
7.1. A pályázat benyújtásának módja
A pályázatok benyújtása a Kincstár honlapjáról elérhető elektronikus felületen keresztül (http://www.allamkincstar.gov.hu/), a Pályázati Adatlap kitöltésével, a szükséges mellékletek csatolásával (feltöltésével), valamint az elektronikus felületről kinyomtatott és aláírt nyilatkozatnak a Kincstár részére postai vagy személyes úton határidőben történő eljuttatásával történik.
A Pályázati Adatlap elektronikus kitöltéséhez a Pályázónak az elektronikus felület megnyílását követően regisztrálnia kell, és a regisztráció során kapott azonosító és jelszó alapján be kell jelentkeznie az elektronikus kitöltő felületre. Regisztrálni a pályázati felület megnyitását követően (a Pályázati Kiírás megjelenését követő 30. nap elteltével) lehet. A Pályázó a regisztrációt követően tudja kitölteni az elektronikus adatlapot és feltölteni a szükséges mellékleteket.
Véglegesítés előtt kizárólag az adatlap végén található nyilatkozatot szükséges kinyomtatni, és a Pályázó által aláírni és azt beszkennelve, PDF-formátumban az elektronikus felületre feltölteni, az aláírt nyilatkozatot egy eredeti példányban zárt borítékban, tértivevényes ajánlott küldeményként postai úton megküldeni vagy személyesen benyújtani a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodája (1139 Budapest, Váci út 71.) részére.
Amennyiben a Pályázó a Pályázati Adatlap kitöltését és a mellékletek feltöltését befejezte, szükséges azt véglegesítenie. (A Pályázati Adatlap véglegesítését követően nincs lehetőség az adatok megváltoztatására.)
A pályázati adatlap lezárásának és benyújtásának határideje:
- nyilatkozat letöltése és az elektronikus feltöltés lezárása (beleértve a szükséges mellékletek feltöltését is) legkésőbb a pályázati kitöltő felület megnyitását követő 30. nap 24:00 óra;
- nyilatkozat postára adásának határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanap 24:00 óra;
- vagy a nyilatkozat személyes benyújtása esetén a benyújtás határideje az elektronikus adatlap lezárását követő munkanapon a Kincstár Budapesti és Pest Megyei Igazgatóság Állampénztári Irodáján hétfőtől csütörtökig 8:00-15:30-ig és pénteken 8:00-13:30-ig.
http://www.allamkincstar.gov.hu/files/Nem%20Lakoss%C3%A1gi%20%C3%9Cgyfelek/%20Pest%20megye%20c%C3%A9lzott%20p%C3%A9nz%C3%BCgyi%20t%C3%A1m/PM_KOMPLEX_KKV_2020_modositott.pdf
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)

Ingyenes e-mail tanfolyam
Legalább ennyit a
forrásteremtésről címmel
Magam csináljam vagy bízzak meg egy szakembert?  Akármelyik utat választja van egy minimum, amit mindenképpen tudnia kell.
Ha Ön(ök) csinálják, akkor magától értetődő, hogy érteni kell hozzá, ha mást bíznak meg, akkor annyi tudásra lesz szükségük, hogy tudjanak megrendelni és átvenni.
Ezt a tudást szerezheti meg ezen a tanfolyamon, ami egyben jó alap arra, hogy ha saját maga vág bele könnyű legyen hozzátanulni.

Ne csak olvassa és nézze (filmek is lesznek a leckékben), csinálja is.
A forrásteremtésnél ezt alig kell magyarázni, hiszen elméletben forrást szerezni enyhén szólva marhaság.
Ezért arra kérem, hogy az egyes levelekben olvasottakat azonnal valósítsa meg a gyakorlatban.
Ne feledje, akármilyen kis lépés sokkal többet ér, mint az álldogálás a rajtvonalnál...
Az egyes leckéket e-mailben kapja meg, hetente egyet.
Jó tanulást és eredményes forrásszerzést kívánok!
Huszerl József szerkesztő
Itt iratkozhat fel

Távoktatási tanfolyamainkHírek a Főoldalról


Ingyenes hírlevelünkre
itt iratkozhat fel

Nyomtatóbarát változat
A pályázat linkjének elküldáse e-mailben
Vissza
Felhasználási feltételek
Adatvédelem
Levél a szerkesztőnek
Médiaajánlat
Impresszum